1127/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om ändring av 501 och 529 §§ kyrkolagen

I enlighet med kyrkomötets förslag och riksdagens beslut

ändras 501 § 2 punkten och 529 § 2 mom. 10 punkten kyrkolagen av den 23 december 1964 (635/64),

dessa lagrum sådana de lyder, 501 § 2 punkten i lag av den 11 december 1987 (1002/87) och 529 § 2 mom. 10 punkten i lag av den 13 juli 1973 (607/73), som följer:

501 §

Varje församling skall årligen till kyrkans centralfond betala


2) för betalning och fondering av pensioner och familjepensioner en avgift fastställd i procent av den lön som under finansåret har betalts till tjänsteinnehavare och arbetstagare som omfattas av pensionsskyddet (pensionsavgift), varvid till lönen hänförs också fri bostad inklusive värme, och


529 §

På kyrkomötet ankommer sålunda:


10) att fastställa budget för kyrkans centralfond och besluta hur mycket församlingarna på basis av kyrkoskatt och löner årligen skall betala till kyrkans centralfond;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Om pensionsavgiften för en församling, som får verksamhetsunderstöd enligt prövning, under det år då lagen träder i kraft enligt den hittills gällande lagen vore lägre än om den uträknas på basis av lönerna, återbetalas till församlingen det år som följer på ikraftträdelseåret, dvs. det andra året, 80 procent av skillnaden samt det tredje året 60 procent, det fjärde året 40 procent och det femte året 20 procent av skillnaden. Om det belopp som skall återbetalas likväl är 10 000 mark eller mindre, återbetalas det inte.

Är den lönebaserade pensionsavgiften för en församling det år då lagen träder i kraft lägre än den skulle vara enligt den hittills gällande lagen, skall församlingen det år som följer på ikraftträdelseåret, dvs. det andra året, betala skillnaden mellan pensionsavgifterna till fullt belopp till pensionsfonden i kyrkans centralfond. Det tredje året betalas till pensionsfonden 80 procent, det fjärde året 60 procent, det femte året 40 procent och det sjätte året 20 procent av den nämnda skillnaden. Om det belopp som skall betalas eller den återstående delen av detta är 10 000 mark eller mindre, uppbärs dock ingen avgift.

Regeringens proposition 109/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 16/90
Stora utsk. bet. 118/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.