1124/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Förordning om Luftfartsverket

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av lagen den 14 december 1990 om Luftfartsverket (1123/90):

1 §
Styrelse

Luftfartsverkets styrelse består av en ordförande, en vice ordförande och fyra andra medlemmar, vilka samtliga utses av statsrådet.

Medlemmarna i styrelsen skall ha sakkunskap om luftfart, trafik eller företagsledning och de får inte vara beroende av konkurrensförhållanden.

En av medlemmarna i styrelsen skall utses bland personer som Luftfartsverkets personalorganisationer föreslår.

2 §
Styrelsens uppgifter

Utöver vad som stadgas i 13 § lagen om statens affärsverk (627/87) skall styrelsen inom ramen för de befogenheter som tillkommer ett affärsverk

1) besluta om prissättningsprinciperna och om hur beslutanderätten i fråga om prissättningen skall utövas,

2) besluta om upplåning och förfarandet i frågan,

3) besluta om inledande av och upphörande med viktig affärsverksamhet,

4) besluta om viktiga åtaganden samt förvärv och överlåtelse av betydande delägarskap och om utövande av rättigheter i samband därmed,

5) bestämma om ställföreträdare för verkställande direktören,

6) godkänna arbetskollektivavtal och tjänstekollektivavtal,

7) bestämma om inrättande och indragning av tjänster och om ändring av tjänstebenämningar samt besluta om indragning av tjänster som innehas av ordinarie tjänstemän, samt

8) bestämma om hur beslutanderätten utövas i fråga om förvärv, försäljning och arrende av jordegendom.

3 §
Beslutfattande i styrelsen

Styrelsen är beslutför när mötesordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den åsikt som majoriteten har understött eller, om rösterna faller lika, den åsikt som mötets ordförande har biträtt.

4 §
Arvoden

Trafikministeriet bestämmer styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden.

5 §
Prissättning

Statsrådet bestämmer storleken av de avgifter som Luftfartsverket debiterar för myndighetsuppgifter.

6 §
Nämnd

Nämnden för handläggning av ärenden som gäller återkallande av tillstånd och certifikat består av en ordförande och fyra medlemmar. Trafikministeriet utser ordföranden och en av medlemmarna bland dem som är anställda vid Luftfartsverket samt de tre övriga medlemmarna bland utomstående. En av medlemmarna skall ha avlagt juris kandidatexamen.

Nämnden är beslutför när ordföranden och två medlemmar, av vilka en är lagfaren, är närvarande. Som nämndens beslut gäller den åsikt som majoriteten har understött eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden har biträtt.

I nämnden föredras ärendena av en tjänsteman som har utsetts av chefen för den enhet som sköter myndighetsärenden.

Nämndens mandatperiod är tre år.

7 §
Verkställande direktör och direktörer

Direkt underställda verkställande direktören är de direktörer som tjänstgör som avdelningschefer samt vilkas tjänster inrättas och dras in av statsrådet.

Verkställande direktören har titeln generaldirektör och direktören som är chef för enheten för myndighetsärenden titeln överdirektör.

Av verkställande direktören och de direktörer som tjänstgör som avdelningschefer fordras för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och att de i sin tidigare verksamhet har visat sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

8 §
Chefen för den särskilda enheten

Den direktör som är chef för den särskilda enhet för myndighetsärenden som avses i 3 § lagen om Luftfartsverket (1123/90) utnämns av trafikministeriet, som också utser ställföreträdare för honom.

9 §
Tillsättande av tjänster

Tjänsterna vid Luftfartsverket tillsätts utan att de ledigförklaras.

10 §
Tjänstemäns ställning när tjänster dras in

Till en ordinarie tjänsteman som avses i 11 § 2 mom. lagen om Luftfartsverket betalas avgångsbidrag oberoende av åldersgränserna i avgångsbidragsförordningen (726/87) och omedelbart därefter periodisk ersättning tills förmånstagaren har tagit emot ett nytt arbete, under förutsättning att han har varit i Luftfartsverkets tjänst en sammanhängande period på fem år och fått sin huvudsakliga utkomst av denna tjänst.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte verkställande direktören, en direktör som är avdelningschef eller sådana tjänstemän med avtalslön som enligt avtalet oberoende av pensionsålder har rätt till pension, om deras tjänster dras in.

11 §
Förbud mot konkurrerande verksamhet

En tjänsteman som är anställd vid Luftfartsverket får inte utan tillstånd arbeta för någon annan eller annars utöva verksamhet som utgör en konkurrenshandling som strider mot god sed i anställningsförhållanden och som uppenbart skadar Luftfartsverket. Tjänstemannen får inte heller vara verksam i ett affärsföretag som är leverantör eller entreprenör hos Luftfartsverket eller som annars står i affärsförhållande till detta, på ett sådant sätt att han på grund av sin tjänsteställning direkt eller indirekt kan bereda sig ekonomisk nytta.

12 §
Indrivning av avgifter

En avgift som har bestämts av statsrådet enligt 5 § eller som baserar sig på Luftfartsverkets beslut och som har förfallit till betalning kan indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

13 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadgande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Trafikministeriet kan vid behov bestämma om tillfällig skötsel av verkställande direktörens uppgifter tills tjänsten har inrättats och tillsatts.

Verkställande direktören kan vid behov utfärda bestämmelser om förvaltning, ekonomi och skötsel av den löpande verksamheten, tills styrelsen inleder sitt arbete.

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.