1117/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) 15 § 5 mom., sådant det lyder i lag av den 12 juli 1985 (573/85),

ändras 21 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 22 december 1983 (1070/83), samt

fogas till 14 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom lagar av den 2 september 1976, den 29 september 1978, den 17 september 1982 och den 29 november 1985 (788/76, 744/78, 684/82 och 903/85) en ny 2 a-punkt och till lagen nya 27 och 28 §§ i stället för de 27 och 28 §§ som upphävts genom nämnda lag av den 17 september 1982 som följer:

14 §

Såsom till folkhälsoarbetet hörande skyldigheter åligger det kommun inom ramen för den realiseringsplan som avses i den i 19 § nämnda lagen:


2 a) att med beaktande av mentalvårdslagen (1116/90) tillhandahålla sådana mentalvårdstjänster för kommuninvånarna som det är ändamålsenligt att anordna i hälsovårdscentraler;


21 §

I 14 § nämnda hälsovårdstjänster som hör till kommunens skyldigheter är avgiftsfria för dem som använder sig av tjänsterna, likväl så att genom förordning kan bestämmas att hos en patient skall uppbäras ersättning för fysikalisk vård, för sjuktransport, för material som använts för vården och för patientens uppehälle i hälsovårdscentralen samt för sådana intyg eller utlåtanden av läkare eller tandläkare som inte hänför sig till vård av patienten. Genom förordning kan stadgas att andra än finska medborgare skall betala avgift och ersättning för hälsovårdstjänster, dock inte om ett ömsesidigt arrangemang har avtalats med en annan stat. Om ett behov av hjälpmedel i samband med medicinsk rehabilitering orsakas av en skada eller yrkessjukdom som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller någon motsvarande tidigare gällande lag, skall för hjälpmedel som har tilldelats patienten uppbäras ersättning för anskaffningskostnaderna och för kostnaderna för förnyande och underhåll av hjälpmedlet.


27 §

Kommunen skall vid planeringen och utvecklingen av folkhälsoarbetet samarbeta med sjukvårdsdistriktet så att folkhälsoarbetet och den specialiserade sjukvården bildar en funktionell helhet.

28 §

I enspråkiga kommuner och kommunalförbund skall hälsovårdscentralen tillhandahålla hälsovårdstjänster på kommunens eller kommunalförbundets språk.

I tvåspråkiga kommuner och i kommunalförbund som omfattar tvåspråkiga eller både finsk- och svenskspråkiga kommuner skall hälsovårdscentralen tillhandahålla hälso- vårdstjänster på båda språken så att patienten blir betjänad på sitt eget språk.

Kommunen respektive kommunalförbundet för folkhälsoarbetet skall dessutom se till att nordiska medborgare när de anlitar hälso- vårdstjänster vid behov har möjlighet att använda sitt eget språk, dvs. finska, danska, isländska, norska eller svenska. Kommunen eller kommunalförbundet skall härvid såvitt möjligt sörja för att nordiska medborgare får behövlig tolk- och översättningshjälp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 202/89
Ekonomiutsk. bet. 3/90
Stora utsk. bet. 134/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.