1108/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om ändring av lagen om strafforder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § lagen den 27 februari 1970 om strafforder (146/70) samt

fogas till 8 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 21 juli 1977, den 17 november 1978 och den 20 december 1985 (593/77, 856/78 och 1047/85), ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Ett mål som gäller en förseelse och där allmän åklagare yrkar bötesstraff får avgöras genom strafforder eller, trots den åtalades utevaro, genom domstolens utslag så som stadgas nedan, om inte särskilda skäl kräver att målet handläggs med iakttagande av den allmänna rättegångsordningen i brottmål. I samma ordning får ett sådant mål under nämnda förutsättningar avgöras då åklagaren jämte bötesstraff yrkar förverkande av egendom eller dess värde eller genom förseelsen vunnen ekonomisk nytta, om inte förverkandepåföljden till sitt penningvärde överstiger 5 000 mark, samt även i det fall att förseelsen också kan medföra någon annan påföljd, om det inte yrkas att den åtalade skall dömas till en sådan.

8 §

Målsäganden får återkalla sin åtalsanmälan innan allmänna åklagaren har tillställt behörig strafforderdomare straffyrkandet, om ärendet gäller en förseelse för vilken allmän åklagare inte får väcka åtal utan en sådan anmälan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

I de ärenden där straffyrkandet har delgivits den åtalade innan denna lag har trätt i kraft skall likväl tillämpas de stadganden som gäller vid ikraftträdandet.

Regeringens proposition 141/90
Lagutsk. bet. 8/90
Stora utsk. bet. 120/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.