1097/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om ändring av 4 § lagen om avvikelser från lagen angående omsättningsskatt i fråga om vissa produktiva investeringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § 1 och 3 mom. lagen den 19 december 1980 om avvikelser från lagen angående omsättningsskatt i fråga om vissa produktiva investeringar (848/80),

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 24 november 1989 (1004/89), som följer:

4 §

En skattskyldig som bedriver varutillverkning får dra av inköpspriserna för maskiner, anläggningar och arbetsredskap samt delar till dem, vilka han har anskaffat eller själv importerat för huvudsaklig användning direkt vid varutillverkning eller därtill ansluten forskning och utvecklingsverksamhet, luftrening, rening av avloppsvatten eller avfallsbehandling, samt inköpspriserna för skattebelagda monteringsarbeten som utförs i samband med anskaffningen av nämnda varor eller, om den skattskyldige själv har tillverkat dessa, det belopp som enligt 17 § 1 mom. lagen angående omsättningsskatt skall hänföras till försäljningens beskattningsvärde. Som varutillverkning betraktas också behandling av skrot eller avfall för återanvändning.


Om en skattskyldig säljer en vara för vilken han har gjort ett avdrag som avses i 1 mom. eller i den 18 b § som temporärt har fogats till lagen angående omsättningsskatt, hänförs varans försäljningspris till försäljningens beskattningsvärde. Tar den skattskyldige varan i bruk i någon annan verksamhet än den som avses i 1 mom. eller upphör han med sistnämnda verksamhet, räknas till försäljningens beskattningsvärde varans inköpspris eller det belopp som enligt 17 § 1 mom. lagen angående omsättningsskatt har hänförts till beskattningsvärdet av den skattskyldiges försäljning eller, om varans gängse försäljningspris understiger dessa belopp, varans gängse försäljningspris.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Vad 4 § 1 mom. stadgar tillämpas på varor som den dag då lagen träder i kraft eller senare har levererats eller utlämnats från tullkontroll till en skattskyldig som har rätt att göra avdrag eller som denne har tagit i bruk för något annat ändamål än försäljning nämnda dag eller senare.

Stadgandena i 4 § 3 mom. tillämpas när en såld vara den dag då lagen träder i kraft eller senare har levererats eller tagits i bruk i någon annan verksamhet än sådan som nämns i 4 § 1 mom. eller när verksamheten har lagts ner på ikraftträdelsedagen eller senare.

Regeringens proposition 126/90
Statsutsk. bet. 50/90
Stora utsk. bet. 171/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.