1090/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Förordning om försöksverksamhet med avgifter för hemservice

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministerns verksamhetsområde stadgas med stöd av 28 § socialvårdslagen den 17 september 1982 (710/82):

1 §

I kommuner som deltar i försöksverksamhet med avgifter för hemservice uppbärs för hemservice som avses i socialvårdslagen (710/82) med avvikelse från vad som stadgas i 2 § och 10-14 §§ samt i 15 § 2 mom. förordningen om avgifter för socialservice avgifter i enlighet med denna förordning.

2 §

För hemservice som avses i 9 § 1 mom. 1 punkten socialvårdsförordningen (607/83) och som ges av en hemvårdare eller en hemhjälpare samt för vård i hemmet som avses i 1 mom. 3 punkten i nämnda paragraf kan avgift uppbäras i form av månadsavgift eller besöksavgift enligt vad som stadgas nedan.

3 §

För service enligt 2 § som ges fortgående minst en gång i veckan uppbärs en månadsavgift som bestäms enligt servicemängden och servicemottagarens betalningsförmåga.

Vid fastställande av månadsavgiften uppgörs vid behov tillsammans med servicemottagaren en vård- och serviceplan, som justeras då behovet av service förändras.

4 §

Månadsavgiften bestäms på basis av servicemottagarens kontinuerliga inkomster. Månadsavgiften uppbärs inte om servicemottagarens inkomster av nämnda slag understiger 35 000 mark i året.

Månadsavgiften är högst 3 200 mark. Avgiften får inte vara oskälig i förhållande till servicemottagarens betalningsförmåga.

5 §

Vid fastställande av avgiften beaktas servicemottagarens kontinuerliga skattepliktiga och andra än i 6 § avsedda kontinuerliga skattefria inkomster. Om skatteplikt för inkomst stadgas i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88).

6 §

Såsom inkomst beaktas inte barnbidrag, vårdbidrag för barn, bostadsbidrag, handikappbidrag, kostnader för sjukvård och läkarundersökning eller mentillägg som erläggs på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, studiepenningens grunddel eller bostadstillägg och inte heller andra understöd som erläggs med anledning av studier, ej heller ersättningar för kostnader för familjevård.

Såsom avdrag från inkomsterna beaktas erlagda underhållsbidrag och förmån som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller för livstid och som skall utges i pengar (sytning).

7 §

För service som avses i 2 § uppbärs en skälig besöksavgift, om kontinuiteten i fråga om den service som ges inte förutsätter att en månadsavgift bestäms.

8 §

För stödservice som avses i 9 § 1 mom. 2 punkten socialvårdsförordningen uppbärs en i förhållande till servicens art och omfattning skälig avgift.

9 §

Hemservice kan dock ges helt eller delvis utan avgift.

10 §

Beslut om de kommuner som deltar i försöksverksamheten och om deras delområden fattas av social- och hälsovårdsministeriet på framställning av kommunerna.

Kommunen beslutar inom ramen för de stadganden som skall tillämpas om de avgifter som uppbärs under försöksverksamheten.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en ledningsgrupp med uppgift att följa försöksverksamheten. I gruppen skall finnas företrädare för åtminstone social- och hälsovårdsministeriet, socialstyrelsen, kommunernas centralorganisationer och en i försöksverksamheten delaktig kommun.

11 §

Närmare föreskrifter om genomförandet av försöksverksamheten och anvisningar om fastställande av avgifterna meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

12 §

Denna förordning träder i kraft den 19 december 1990.

Med stöd av förordningen kan försöksverksamheten fortgå fram till den 31 december 1992.

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.