1089/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Förordning om ändring av förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

upphävs 21 § och 7 kap. förordningen den 18 januari 1985 om avbytarservice för lantbruksföretagare (46/85) samt

ändras 13, 19 och 28 §§ samt 36 § 3 mom. som följer:

13 §

Behörighetsvillkor för en tjänst som avses i 14 § avbytarservicelagen är minst på institutnivå avlagd examen vid grundlinje för lantbruk eller någon annan för uppgiften lämplig utbildning.

Om tjänsten inte kan besättas med någon som innehar föreskriven behörighet, kan tjänsten besättas för högst ett år i sänder med en person som har en utbildning som kan anses vara tillräcklig och om möjligt praktisk erfarenhet av uppgifterna i fråga.

19 §

Har en lantbruksföretagare anhållit om att en person som avses i 19 § 2 mom. avbytarservicelagen skall godkännas såsom lantbruksavbytare under företagarens semester, skall semesternämnden utreda om någon annan lantbruksavbytare kan anvisas genom dess försorg. Härvid iakttas 18 § i denna förordning.

28 §

Såsom inkomst för en familj beaktas den sammanlagda vid kommunalbeskattningen beskattade inkomst för familjemedlemmarna som fastställts vid senast verkställda beskattning. Från inkomsterna avdras den sytning som under beskattningsåret betalts i pengar samt de tillfälliga inkomster och understöd som inte hör till företagets normala verksamhet.

36 §

Utan hinder av stadgandena i 13 § om behörighet för tjänster som avses i 14 § avbytarservicelagen är den som den 23 januari 1985 innehade en dylik tjänst eller var anställd i motsvarande arbetsavtalsförhållande alltjämt behörig för tjänsten eller en motsvarande annan tjänst.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Vad som stadgas i 28 § tillämpas räknat från den tidpunkt då 1989 års beskattning fastställts.

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.