1088/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 1 mom. samt 9 b, 9 f och 19 §§ lagen den 4 januari 1985 om avbytarservice för lantbruksföretagare (2/85),

av dessa lagrum 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 23 december 1988 (1185/88), 9 b § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 15 december 1989 (1128/89) och 9 f § sådan den lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 2 kap. en ny 9 g § som följer:

8 §

Semesterperioden börjar den 1 april och slutar den 31 mars följande år.


9 b §

En kvinnlig lantbruksföretagare har rätt att få avbytare för vikariehjälp på grund av graviditet och barnsbörd för högst 320 dagar. Denna tid börjar tidigast 58 och senast 35 dagar före den beräknade tiden för nedkomsten. Om flera än ett barn har fötts samtidigt, är dock rätten till vikariehjälp 68 dagar längre än vad som nämns ovan. Upphör graviditeten innan vikariehjälpen har börjat, uppkommer rätten till vikariehjälp när graviditeten upphör. Om barnet föds dött eller dör under perioden för moderskapspenning eller modern under denna tid ger barnet som adoptivbarn, kan rätten till vikariehjälp räcka högst lika länge som moderskapspenningsperioden.

Vikariehjälp kan i de fall som nämns i 1 mom. alternativt beviljas en manlig lantbruksföretagare från det att till honom betalas föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63) till dess utbetalningstiden upphör.

En lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp på grund av vård av adoptivbarn som inte fyllt sex år under den tid som föräldrapenning betalas, räknat från den tidpunkt då barnet tas om hand, dock för minst 120 dagar.

En manlig lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp för sju dagar under den tid han får faderskapspenning som enligt sjukförsäkringslagen betalas under moderskaps- eller föräldrapenningsperioden. Dessutom har en manlig lantbruksföretagare rätt att få vikariehjälp för minst sex och högst 12 dagar under den tid han får faderskapspenning som betalas i samband med ett barns födelse.

9 f §

En lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp på grund av deltagande i vuxenutbildning för högst tio dagar per år.

9 g §

En lantbruksföretagare har, om ett barn som inte har fyllt 16 år insjuknar, rätt till vikariehjälp på grund av sjukvård eller rehabilitering för barnet för den tid specialvårdspenning betalas enligt sjukförsäkringslagen.

19 §

För lantbruksföretag får inte som avbytare godkännas någon inom samma företag verksam lantbruksföretagare på vilken denna lag kan tillämpas med stöd av 2 eller 4 §, ej heller någon utomstående arbetstagare som är anställd för lantbruksgöromål vid företaget.

I undantagsfall kan dock som avbytare under tiden för företagarens semester godkännas någon som avses i 1 mom. och inte är en utomstående arbetstagare som är anställd för lantbruksgöromål vid företaget, om avbytare för företagaren inte kan ordnas på något annat sätt och företagaren av denna orsak inte kan hålla semester.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Stadgandena om vikariehjälp i 9 b § 1, 2 och 4 mom. skall tillämpas, om den beräknade tiden för nedkomsten är den 1 januari 1991 eller senare, och 9 b § 3 mom., om rätten till vikariehjälp på grund av vård av adoptivbarn har börjat den 1 januari 1991 eller senare.

Regeringens proposition 172/90
Socialutsk. bet. 25/90
Stora utsk. bet. 114/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.