1076/1990

Förordning om ändring av den prislista som utgör bilaga till förordningen om avgifter för undersökningar vid folkhälsoinstitutet

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras den prislista som utgör bilaga till förordningen den 18 oktober 1985 om avgifter för undersökningar vid folkhälsoinstitutet (817/85), sådan den lyder i förordningen den 11 november 1988 (936/88), som följer:

PRISLISTA

UNDERSÖKNING PRIS
Actinomyces, odling 212
F-Adenovirus antigen 37
S-Alaninaminotransferas 53
S-Albumin 52
S-Alkalisk fosfatas 45
B-Alkoholbestämning 230
B-Alkoholbestämning, kompletterande utlåtande 190
S-Amikacin 72
Anjonbestämning jonkromatografiskt 300
S-Aspartataminotransferas 48
S-Aspergillus, antikroppar 35
Autovaccin 535
Bakterie, aerob MBC-bestämning för läkemedel 204
Bakterie, aerob MIC-bestämning för läkemedel 105
Bakterie, anaerob MBC-bestämning för läkemedel 204
Bakterie, anaerob MIC-bestämning för läkemedel 105
Bakterie, artbestämning, aeroba bakterier 162
Bakterie, artbestämning, anaeroba bakterier 314
Bakterie, färgning 37
U-Bakterie, odling på objektglas 72
U-Bakterie, differentierat system 50
F-Bakterie, odling 1 (salmonella, shigella, yersinia, campylobakterie) 185
F-Bakterie, odling 2 (Cl. difficile, St.aureus, jäst) 185
PU-Bakterie, odling 1 (aspirationsvätskeprover) 185
PU-Bakterie, odling 2 (ytvar, hud m.fl. prover) 105
LI-Bakterie, odling 138
B-Bakterie, odling 138
EX-Bakterie, odling 185
U-Barbiturater (kvalit.) 72
U-Benzodiazepiner (kvalit.) 72
S-Bilirubin 35
S-Bilirubin, konjugerat 75
S-Chlamydia antikroppar (CF) 50
Chlamydia trachomatis, påvisning av antigen 121
Chlamydia trachomatis, odling 121
F-Clostridium difficile, odling 105
S-Difenylhydantoin 95
Vaccin mot difteri, för fullvuxna
10 x 1 dos 35
5 x 10 doser 44
Difteri, artbestämning 138
S-Difteri, antikroppar 100
Difteri, odling 72
Dipropylacetat se Natriumvalproat
S-Disopyramid 127
DNA-undersökningar
- undersökning i samband med ärftlig sjukdom 1 000
- identifieringsundersökning 1 500
- undersökning av fläckar 1 500
F-Enteropatogen E.coli, odling 50
F-Enteropatogen E.coli, typning 138
NS-Eosinofiler från slemhinnor 37
EX-Eosinofiler 37
S-Etosuximid 95
S-Fenobarbital 100
Fenytoin se Difenylhydantoin
Fotometrisk bestämning av läkemedel 72
S-Gentamycin, haltbestämning 72
F-Giardia 50
S-Glutamyltransferas 58
Gonokockodling 1 (u, c, r; 1 prov) 37
Gonokockodling 2 (u, c, r; 2 prover) 69
Gonokockodling 3 (u, c, r; 3 prover) 105
PS-Gonokock, odling 72
Gonokock, differentierat system 37
Haemophilus influenzae, typbestämning 37
Haemophilus influenzae, bestämning av antikropp 105
S-Herpes simplex antikroppar (CF) 50
Jäst, odling 37
Vaccin mot kikhosta 10 x 1 dos 35
HI-virusantigen, påvisning 130
S-HI-virus, antikroppar 80
HI-virus, odling 1 940
HIV-bekräftelsetest 870
S-Farmarlunga antikroppar 80
Hygienprover, odling 72
Hypotyreosscreening, se Tyreotropin i navelserum
U-Immunelektrofores, även fria lätta keder 220
S-Immunelektrofores 200
S-Immunglobuliner G,A,M 105
S-Immunglobulin A 35
S-Immunglobulin G 35
S-Immunglobulin M 35
U-Immunglobulin, lätta kederna 105
B-Faderskapsundersökning, blodgruppsbestämning 900
B-Faderskapsundersökning, DNA-undersökning 1 500
Gaskromatografisk bestämning av läkemedel 138
Dubbelvaccin 10 x 1 dos 35
FS-Kalcium 49
DU-Kalcium 37
F-Campylobacter, odling 50
S-Karbamazepin 95
S-Kinidin 95
S-Klonazepam 95
Klorfenoler gaskromatografiskt 600
Organiskt bundet kol, bestämning i vattenprover 120
Organiskt bundna halogener, bestämning 900
F-Kolera, odling 72
FS-Kolesterol, high density lipoprotein 65
Kolinesteras se Pseudokolinesteras
Trippelvaccin 5 x 10 doser 88
S-Komplement C3 50
S-Komplement C4 50
P-Köldhemagglutinin 35
Tyfusvaccin 1 x 10 doser 35
Legionella, typning 275
Legionella, odling 215
Trafikmenliga läkemedel, läkemedels/narkotikaundersökning jämte utlåtande 915
Listeria, odling 105
S-Litium 37
Läkemedelutlåtande, teoretiskt 436
U-Läkemdelscreening (kvalit.) 320
F-Maskägg (kvalit.) 35
S-Magnesium 37
DU-Magnesium 37
MBC-bestämningar
se Bakterie, aerob MBC-bestämning för läkemedel
se Bakterie, anaerob MBC-bestämning för läkemedel
Meningokock, typning 37
MIC-bestämningar
se Bakterie, aerob MIC-bestämning för läkemedel
se Bakterie, anaerob MIC-bestämning för läkemedel
Identifiering av mikrob medels DNA-sond (per sond) 300
S-Mononukleos, antikroppar, absorberade 50
S-MPR, undersökning av antikroppar 204
Mutagenitetstester medels Salmonella/mikrosom-metoden
- testning av ett enskilt ämnes mutagenitet (4 stammar i testet) 6 000
- testning av en enskild kemikalies mutagenitet (för varje i testet använd stam) 1 500
- exponeringstest utfört på urinprov 6 000
Mutagenitetstester medels Salmonella/mikrosom-metoden
- testning av vatten- eller luftprovers mutagenitet 5 500
S-Mykoplasma, antikroppar (CF) 50
Varodling
se PU-Bakterie, odling 1
se PU-Bakterie, odling 2
S-Natriumvalproat 95
S-Vätskekromatografisk läkemedelsundersökning 138
S-Netilmycin, haltbestämning 72
Svalgodling, se PS-Streptokock, odling
S-Nitrazepam 105
Nocardiaodling 407
Tunnskiktskromatografisk läkemedelsundersökning 72
Rättserologisk sekretorbestämning 330
Rättserologisk bestämning av spermafläck 400
F-Parasiter 105
PCB-ämnen gaskromatografiskt 600
S-Pertussis antikroppar 69
Pertussis, odling 124
Pesticidbestämning gaskromatografiskt 500
Pneumokock, typning 138
S-Polio antikroppar 220
Polyklorerade dibenzodioxiner och dibenzofuraner masspektrometriskt 12 000
S-Primidon 95
S-Pseudokolinesteras 143
Pyrogentest (protein) 2 000
Pyrogentest (vatten) 1 400
S-Rabies antikroppar 165
Expeditionsavgift för vacciner 35
Vaccinering, åtgärdsavgift (inkluderar ej priset på vaccinet) 42
F-Rotavirus, antigen 37
F-Salmonella, odling 50
F-Shigella, odling 50
Svamp, artbestämning 185
Svamp, nativpreparat 35
Svamp, odling 72
SK-Svamp, odling 72
PU-Svamp, odling 127
Svamp, färgning 35
S-Påssjukevirus, antikroppar, CF och HIG 50
S-Påssjukevirus, antikroppar, neutralisation 165
Stafylokock, fagtypning 72
H-Sterilitetstest (per parti) 341
H-Sterilitetstest (per st.) 95
PS-Streptokock, odling 50
PS-Streptokock, differentierat system 37
S-Cytomegalovirus antikroppar (CF) 50
Fläck, bestämning av typ 250
Fläck, bestämning av blodgrupp 1 200
S-Teofyllin 118
Vaccin mot stelkramp
10 x 1 dos 35
5 x 10 doser 44
Tetanus-d-vaccin
10 x 1 dos 35
5 x 10 doser 53
S-Tetanus, antikroppar (in vivo) 360
S-Tetanus, antikroppar (in vitro) 60
S-Tobramycin, haltbestämning 72
Toxicitetsbestämning (Ph. Eur. Abnormal Toxicity) 644
S-Toxoplasma antikroppar (CF och IF) 50
Treponema pallidum, påvisning 72
FL-Trichomonas och jäst, odling 35
S-Trijodtyronin 115
S-Trijodtyronin, fixeringstest 65
Tuberkulos- och annan mykobakterie, resistensbestämning (mindre omfattande, 1-2 läkemedel) 127
Tuberkulos- och annan mykobakterie, resistensbestämning (mindre omfattande, ca 6 läkemedel) 185
Tuberkulos- och annan mykobakterie, resistensbestämning (omfattande, > 6 läkemedel) 380
Tuberkulos- och annan mykobakterie, typning, mindre omfattande 407
Tuberkulos- och annan mykobakterie, typning, omfattande 605
Tuberkulos- och annan mykobakterie, odling 50
Tuberkulos- och annan mykobakterie, färgning 35
Tuberkulos- och annan mykobakterie, färgning och odling 77
Tuberkulos- och annan mykobakterie, odling och preliminär artbestämning 127
Tuberkulosbakterie, test på marsvin 231
S-Mässling, antikroppar
- test på inhibering av hemagglutinationen 105
- CF 50
Tularemi, antikroppar 50
S-Tyreotropin 155
Tyreotropin i navelserum 35
S-Tyroxin 95
S-Tyroxin (fritt) 150
Faecesodling 1, se F-Bakterie, odling 1
Faecesodling 2, se F-Bakterie, odling 2
S-Urat 59
DU-Urat 59
FS-Urea 45
DU-Urea 45
S-Varicella-zoster antikroppar 50
B-Blodgruppsbestämning 900
Blododling, se B-Bakterie, odling
S-Röda hund antikroppar 50
S-Röda hund, immunitetsbestämning 50
Urinämne, se Urea
Urinsyra, se Urat
Urinodling
se U-Bakterie, odling på objektglas
se U-Bakterie, differentierat system
S-Virus antikroppar, omfattande undersökning (CF)
- ett serum 233
- parserum 470
LI-Virus antikroppar, omfattande undersökning (CF) 233
Virusodling 286
Virusantigen, påvisning 105
S-Virus, antikroppar, 1 antigen (CF) 50
S-Virus, antikroppar, 2-3 antigener (CF) 88
S-Virus, antikroppar, 4-6 antigener (CF) 127
S-Virus, antikroppar, 7-9 antigener (CF) 165
S-Virus, antikroppar, specifika, IGG 105
S-Virus, antikroppar, specifika, IGM 105
S-Virus, antikroppar, specifika, IGA 105
S-Virus, antikroppar,
- CF-metod 50
- gelhemolystest 50
- test på inhibering av hemagglutinationen 105
- subtypbestämning av influensa 152
- neutralisationstest 165
- immunofluorescens 50
- latex-agglutination 50
- EIA-prov 105
Yersinia, typning 72
S-Yersinia antikroppar 45
F-Yersinia, odling 50
Expectoratodling, se EX-Bakterie, odling
Modersmjölk, bakteriologisk kontroll 37
Moderskapsrådgivningsbyråernas screeningundersökning 20

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

På de prestationer som påbörjats innan denna förordning har trätt i kraft tillämpas likväl den prislista som är gällande då denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 10 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.