1067/1990

Given i Helsingfors den 10 december 1990

Lag om ändring av ellagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4-8 §§, 30 § 1 mom., 31 §, 36 § 1 mom., 39 § och 56 § 1 mom. ellagen av den 16 mars 1979 (319/79) samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 13 januari 1989 (59/89), ett nytt 3 mom., till lagen nya 8 a och 8 b §§, till 32 § ett nytt 3 mom. samt till 62 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Från denna lag kan undantag göras i fråga om försvarsministeriets eller försvarsmaktens elmateriel, elanläggningar och kraftverk så som närmare stadgas genom förordning.

4 §

Elmateriel och elanläggningar skall planeras, byggas, tillverkas och repareras samt underhållas och användas så att de inte medför fara för liv, hälsa eller egendom och att de inte elektriskt, elektromagnetiskt eller på något annat sätt medför oskälig störning för omgivningen samt så att deras funktion inte lätt utsätts för elektriska eller elektromagnetiska störningar.

5 §

Denna lag tillämpas på tele-, teleterminal- och radioanläggningar till den del de kan orsaka sådan fara som avses i 4 §. För anläggningarna gäller i fråga om störningar dessutom 48-52 §§.

Lagen tillämpas inte på elmateriel och elanläggningar som levereras till utlandet.

6 §

Tillämpningen av denna lag övervakas av handels- och industriministeriet, nedan ministeriet.

Ministeriet och den i 30 § nämnda Elinspektionscentralen meddelar de föreskrifter och anvisningar som behövs för att faror eller störningar som avses i 4 § skall kunna undvikas. Ministeriet meddelar föreskrifter och anvisningar till den del de har betydande samhälleliga verkningar. Elinspektionscentralen meddelar detaljerade tekniska föreskrifter och anvisningar samt administrativa föreskrifter och anvisningar i anslutning till dessa. I tekniska föreskrifter och anvisningar kan hänvisas till standarder.

7 §

Ministeriet beslutar om behörighetsvillkoren för dem som utför planerings-, byggnads-, reparations-, underhålls- och driftsarbeten på elanläggningar och reparationsarbeten på elmateriel samt om begränsningar och återkallanden i anslutning till behörighetsvillkoren.

Elinspektionscentralen har till uppgift att konstatera den behörighet som förutsätts i ministeriets beslut.

8 §

Elanläggningar får såsom näringsverksamhet planeras, byggas, repareras och underhållas samt elmateriel repareras endast med tillstånd av ministeriet eller Elinspektionscentralen, om det är fråga om verksamhet för vilken ministeriet med stöd av 7 § har bestämt behörighetsvillkoren.

Tillstånd behövs dock inte för planering eller byggande av sådana transportabla elanläggningar som är jämförbara med elmateriel och om vilka stadgas i 36 §.

8 a §

Tillstånd beviljas, om sökanden eller en person i hans tjänst är behörig att leda den verksamhet som avses i tillståndet, om sökanden har tillgång till sådana lokaliteter och arbetsredskap som skall anses behövliga och om sökanden har andra sådana förutsättningar som kan anses tillräckliga för att han skall kunna sörja för elsäkerheten.

Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om de krav som nämns i 1 mom. Ministeriet kan bestämma att Elinspektionscentralen skall meddela föreskrifter om de i 1 mom. åsyftade behövliga lokaliteterna och arbetsredskapen.

Till tillståndet kan fogas villkor och anvisningar som behövs för att sådan fara eller störning som avses i 4 § skall kunna undvikas.

8 b §

Om det vid övervakningen visar sig att den som fått tillstånd inte följer denna lag eller de stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, kan tillståndsgivaren begränsa den tillståndspliktiga verksamheten eller, om tillståndshavaren fortgående bryter mot tillståndsvillkoren eller mot bestämmelserna, förbjuda tillståndshavaren att bedriva verksamheten. Denna kan förbjudas också om tillståndshavaren fortlöpande lämnar vilseledande eller bristfälliga uppgifter i samband med övervakningen eller besiktningarna.

Om någon av de i 8 a § 1 mom. nämnda förutsättningarna för tillståndet upphör och tillståndshavaren trots uppmaning inte inom rimlig tid avhjälper bristen eller om en tillståndshavare som har meddelats verksamhetsförbud inte inom utsatt tid avhjälper bristen, kan tillståndsgivaren återkalla tillståndet.

30 §

Den övervakning och besiktning som avses i 29 § samt meddelandet av de tekniska föreskrifter och anvisningar som avses i 6 § och meddelandet av de administrativa föreskrifter och anvisningar som ansluter sig till dessa handhas av Elinspektionscentralen, på finska Sähkötarkastuskeskus, som är en under ministeriet lydande offentligrättslig förening. Om Elinspektionscentralens förvaltning och verksamhet stadgas genom förordning.


31 §

Ett elverk som levererar elektricitet direkt till allmänt bruk skall dra försorg om att besiktningar av elanläggningar som byggs på dess distributionsområde utförs för att säkerheten vid dessa skall kunna konstateras enligt vad som närmare stadgas genom förordning.

32 §

Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om de krav på opartiskhet vid besiktningar som skall ställas på dem som utför installationsbesiktningar vid elverk.

36 §

Elmateriel och en därmed jämförbar transportabel elanläggning får i Finland inte saluföras, överlåtas till någon annan eller tas i bruk innan de har besiktats på behörigt sätt och Elinspektionscentralen har godkänt dem.


39 §

För övervakningen av elsäkerheten kan ministeriet fastställa ett särskilt märke som anger att elmateriel eller en därmed jämförbar transportabel elanläggning är besiktad och godkänd enligt gällande stadganden och bestämmelser.

56 §

Ändring får inte sökas i beslut som ministeriet har meddelat i egenskap av besvärsmyndighet, om det inte är fråga om avslag på en tillståndsansökan enligt 8 § 1 mom. eller återkallande av tillstånd enligt 8 b § 2 mom. Ändring får inte heller sökas i beslut som ministeriet med stöd av denna lag har meddelat om föreläggande av vite.


62 §

Utan hinder av de sekretesstadganden som gäller lämnande av upplysningar har Elinspektionscentralen rätt att av de myndigheter som svarar för övervakningen av import och export få de upplysningar som centralen behöver för att kunna sköta sina uppgifter. Dessa upplysningar gäller namnet på den som har importerat elmateriel eller elanläggningar samt materielens eller anläggningarnas art, mängd och tidpunkten för importen.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1990.

Regeringens proposition 203/90
Statsutsk. bet. 61/90
Stora utsk. bet. 190/90

Helsingfors den 10 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.