1060/1990

Given i Helsingfors den 30 november 1990

Lag om ändring av valutalagen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras i valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) 1 §, 2 § 1 mom. 7 punkten, i 3 § 1 mom. det inledande stycket och 1-3 punkten, i 4 § 1 mom. det inledande stycket och 2 punkten, 10 § 2 mom. samt 13 § 1 mom. som följer:

1 §

För tryggande av landets utländska betalningsförmåga och en stabil utveckling av penninghushållningen samt för avvärjande av allvarlig störning som hotar dessa gäller i fråga om krav på tillstånd för valutatransaktioner, om utförsel och införsel av betalningsmedel, värdepapper och fordringsbevis, om sättet att anskaffa och skyldigheten att ta hem valuta samt om skyldighet att lämna uppgifter vad som stadgas i denna lag.

2 §

I denna lag avses med


7) värdepapper sådana aktier, andelar eller andra rättigheter som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen (495/89) och med utländska värdepapper värdepapper som har emitterats av en valutautlänning;


3 §

För tryggande av landets utländska betalningsförmåga och en stabil utveckling av penninghushållningen kan statsrådet besluta

1) att Finlands Bank får bestämma att utförsel av betalningsmedel, värdepapper och fordringsbevis skall bero av tillstånd,

2) att en valutainlänning är skyldig att överlåta eller överföra sådana utländska betalningsmedel och i finskt mynt utställda betalningsmedel i utlandet samt tillgodohavanden hos penninginrättning i utlandet och likvider för andra fordringar hos en valutautlänning, som han äger eller innehar, till Finlands Bank eller order enligt eget val antingen i finskt mynt eller i det utländska myntslag som tas hem mot full ersättning så som Finlands Bank närmare föreskriver (hemtagningsskyldighet); Finlands Bank har dock rätt att bevilja tillstånd till undantag från hemtagningsskyldigheten och hemtagningssättet,

3) att Finlands Bank kan bestämma att kapitalrörelser skall bero av tillstånd, samt


4 §

För avvärjande av allvarlig störning som hotar landets utländska betalningsförmåga och en stabil utveckling av penninghushållningen kan statsrådet dessutom för viss tid besluta


2) att en valutainlänning är skyldig att överlåta eller överföra sådana utländska betalningsmedel, utländska värdepapper och fordringar hos en valutautlänning, som han äger eller innehar, till Finlands Bank eller order mot ersättning enbart i finskt mynt; Finlands Bank har dock rätt att bevilja tillstånd till undantag från hemtagningsskyldigheten; samt


10 §

Beslut av Finlands Bank om föreläggande av vite får inte överklagas genom besvär. I beslut om att förelagt vite skall betalas får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

13 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986 och gäller till utgången av 1993, då även de föreskrifter som har meddelats med stöd av den upphör att gälla.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 48/90
Bankutsk. bet. 7/90
Stora utsk. bet. 108/90

Helsingfors den 30 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.