1058/1990

Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 2 mom., 11 § 2 och 4 mom., 27 § 1 och 3 mom. samt 37 § i arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927, sådana de lyder i riksdagens beslut av den 18 februari 1983, samt

fogas till 10 och 18 a §§, sådana de lyder i sistnämnda beslut av riksdagen, nya 3 mom. samt till arbetsordningen nya 20 a-20 c §§ som följer:

10 §

De andra permanenta utskott som avses i 40 § riksdagsordningen är arbetspolitiska utskottet, ekonomiutskottet, försvarsutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, kulturutskottet, miljöutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och trafikutskottet.

Ekonomiutskottet behandlar de frågor som nämns i 50 § riksdagsordningen.

11 §

Till ett permanent utskott väljs 17 medlemmar och 9 suppleanter, till statsutskottet likväl 21 medlemmar och 19 suppleanter.


Till stora utskottet väljs 25 medlemmar och 13 suppleanter.


18 a §

Ett specialutskott kan på eget initiativ i fråga om sitt behörighetsområde avge utlåtande om budgetpropositionen till statsutskottet inom trettio dagar från det propositionen remitterades till utskottet.

20 a §

Om samma ärende behandlas i flera utskott, kan utskotten höra sakkunniga vid ett gemensamt sammanträde. Ordförande vid detta är den utskottsordförande som är till åren äldst, om inte något annat avtalas.

20 b §

Har ett utskott med stöd av 52 § 4 mom. riksdagsordningen förklarat ett sammanträde offentligt till någon del så att utomstående får vara närvarande, skall ordföranden upprätthålla ordningen vid sammanträdet med iakttagande i tillämpliga delar av 57 och 65 §§.

Med utskottets samtycke är det tillåtet att fotografera och banda samt på annat sätt ta upp och överföra bild och ljud med tekniska medel vid sammanträdet.

20 c §

En riksdagsmannagrupp i riksdagen som inte är företrädd i ett utskott eller en delegation i ett utskott har rätt att på begäran få en kopia av andra än hemliga handlingar som utskottet eller delegationen har fått eller uppgjort vid behandlingen av ett ärende.

27 §

Stora utskottet sammanträder när något ärende har remitterats till utskottet för behandling.


Om inte något annat följer av den arbetsordning som stora utskottet har godkänt för sig, gäller om handläggningen av ärenden i utskottet vad som riksdagsordningen eller denna arbetsordning stadgar om handläggningen av ärenden i specialutskotten.


37 §

Anföranden, som på förhand före plenum har begärts för diskussion vid föredragningen av budgetpropositionen, vid handläggningen av statsutskottets betänkande över propositionen, vid handläggningen av meddelande, upplysning eller redogörelse från statsrådet eller vid handläggningen av svar eller meddelande med anledning av en interpellation, skall grupperas enligt de anvisningar som talmanskonferensen har fastställt så att ordet ges enligt de i riksdagen företrädda riksdagsmannagruppernas storlek från den största till den minsta. På motsvarande sätt skall, om talmanskonferensen så beslutar, förfaras vid behandlingen av regeringens proposition om tillägg till eller ändring i statsbudgeten samt vid behandlingen av något annat viktigt ärende. Sedan svar avgivits eller meddelande lämnats med anledning av en interpellation ges ordet likväl först till den första undertecknaren av interpellationen. Sedan debatten vid plenum har inletts tillämpas när ordet begärs och ges 57 § 1 mom. riksdagsordningen och 36 § i denna arbetsordning.


Dessa ändringar i arbetsordningen träder i kraft samma dag som lagen den 30 november 1990 om ändring av riksdagsordningen (1056/90), och de skall anses ha förfallit samma dag som lagen, om den förfaller.

Helsingfors den 30 oktober 1990

På riksdagens vägnar:


Kalevi Sorsa talman


Erkki Ketola generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.