1039/1990

Given i Helsingfors den 30 november 1990

Veterinärvårdsförordning

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 10 §, 14 § 2 mom. och 26 § veterinärvårdslagen av den 17 augusti 1990 (685/90):

Behörighetsvillkor för kommunalveterinärstjänst
1 §

Behörigen för kommunalveterinärstjänst är legitimerad veterinär. Om det i instruktionen för organisering av veterinärvården och om kommunalveterinärens uppgifter bestäms att tjänstens ordinarie veckoarbetstid i sin helhet skall användas till utförande av uppgifter som nämns i 8 § 1 mom. 2 och 3 punkten veterinärvårdslagen (685/90) samt till uppgifter som ansluter sig till dem, fordras dessutom att tjänsteinnehavaren har avlagt specialveterinärexamen inom livsmedels- och miljöhygien eller livsmedelshygienikerförhör som ingår i en sådan examen samt att han genomgått fortbildning före detta förhör.

Beaktande av arvoden såsom pensionsgrundande lön för kommunalveterinär
2 §

Såsom pensionsgrundande lön för en kommunalveterinär beaktas utöver de avlöningsförmåner som kommunen betalar för tjänsteåliggandena även i 14 § 1 mom. veterinärvårdslagen angivna arvoden som veterinären bär upp hos djurägaren eller djurinnehavaren. Det sammanlagda årliga beloppet av de arvoden som skall beaktas får dock inte överstiga den dubbla slutlönen för den lägsta inplaceringslöneklass enligt dyrortsklass I som i det allmänna kommunala tjänstekollektivavtal som varit i kraft vid ingången av kalenderåret har överenskommits för kommunalveterinär. Slutlönen bildas så att tjänstetilläggen fastställs enligt tjänstetilläggslöneklassen och inte enligt inplaceringslöneklassen.

Om inte hela kalenderåret beaktas då den pensionsgrundande lönen bestäms, beaktas vid fastställandet av det i 1 mom. nämnda årliga maximala beloppet den del av det maximala beloppet som motsvarar de dagar under vilka det anställningsförhållande som berättigar till pensionen har fortgått.

3 §

Under vart och ett kalenderår beaktas de arvoden som uppbärs av veterinären såsom pensionsgrundande lön enligt vad kommunen har anmält till Kommunernas pensionsförsäkring om dem.

Av arvodena beaktas den del som motsvarar längden av vart och ett anställningsförhållande som berättigar till pension.

Anmälan om verksamhet som hör till privat veterinärvård
4 §

En serviceproducent skall i den anmälan som avses i 17 § 1 mom. veterinärvårdslagen lämna följande uppgifter:

1) det serviceproducerande företagets eller sammanslutningens namn och adress,

2) de namn som enheterna använder i sin verksamhet och adresserna för enheternas driftställen,

3) upplysningar om den service som produceras, samt

4) en redogörelse för lokaler och huvudsaklig utrustning som används i verksamheten.

5 §

En självständig yrkesutövare skall i den anmälan som avses i 17 § 2 mom. veterinärvårdslagen utöver sitt namn och sin adress nämna adressen för det fasta driftstället. Om åtgärder som ansluter sig till lämnande av veterinärhjälp vidtas på det fasta driftstället, skall till anmälan fogas upplysningar om lokaliteter och huvudsaklig verksamhet.

Ikraftträdande
6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.