985/1990

Utfärdat i Helsingfors den 2 november 1990

Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av den 13 december 1985 om verkställighet av valutalagen (955/85) bestämt följande:

Kapitel 1

Hemtagning av valuta

1 §

En valutainlänning skall hemta sådana medel som nämns i 2 § statsrådets beslut (955/85) eller lämna uppgift om icke-hemtagna medel enligt Finlands Banks separata bestämmelser.

2 §

Medel i utländskt mynt hemtas genom att de överförs eller överlåts till en valutabank, en annan bank som sköter ärendet för valutabankens räkning eller Finlands Bank. Medel i finskt mynt hemtas genom att de överförs till Finland via en valutabank, en annan bank som sköter ärendet för valutabankens räkning eller Finlands Bank. Hemtagningsskyldigheten blir inte uppfylld, om medlen överförs eller överlåts till en valutabanks filialkontor i utlandet.

3 §

Då medel i utländskt mynt hemtas, erläggs till hemtagaren omedelbart full ersättning för den hemtagna valutan. Ersättningen erläggs enligt hemtagarens val antingen i finska mark eller genom kreditering av en valutainlännings konto i utländsk valuta i Finland.

Då en betalning i clearingvaluta från ett land som Finland har betalningsavtal med hemtas, är ersättning i form av kreditering av ett sådant konto som nämns i 1 mom. möjlig endast med Finlands Banks specialtillstånd.

4 §

Då medlen fritt kan överföras till Finland, skall de inom 30 dagar antingen hemtas eller uppgift lämnas om att de inte hemtagits.

5 §

En valutainlänning är inte skyldig att hemta eller lämna uppgift om sådana medel som nämns i 1 §, om deras sammanlagda värde motsvarar högst 10 000 finska mark.

Kapitel 2

Valutatransaktioner med länder som Finland har betalningsavtal med

1 §

Inom varuhandeln mellan Finland och Sovjetunionen får betalningar varken erläggas eller tas emot via ett clearingkonto utan licensverkets tillstånd.

2 §

Betalningar för tjänsteexport till Sovjetunionen får inte tas emot via ett clearingkonto, om tjänsteexporten föranleder betalningar i konvertibel valuta till en valutautlänning.

3 §

För varor eller tjänster som importeras från Bulgarien eller som är av bulgariskt ursprung får betalningar erläggas endast via ett clearingkonto.

4 §

Vid export av varor och tjänster från Finland till Bulgarien får betalningar inte tas emot via ett clearingkonto.

5 §

Kapitaltransaktioner med de länder som Finland har betalningsavtal med får inte ske via ett clearingkonto.

Kapitel 3

Finansinstitutens kapitaltransaktioner och betalningsförmedling till utlandet

1 §

För depositionsbankernas, kreditaktiebolagens och hypoteksbankernas kapitaltransaktioner krävs Finlands Banks valutabankstillstånd eller tillstånd till valutaverksamhet. Tillstånd kan beviljas på ansökan, om Finlands Bank har bedömt att den sökandes riskkontrollsystem är tillräckliga och om den sökande uppfyller de villkor som Finlands Bank har uppställt för verksamhetens omfattning och soliditet.

Endast finansinstitut som fått valutabankstillstånd har rätt att för egen räkning förmedla betalningar från valutainlänningar till valutautlänningar.

2 §

För finansbolagens förmedling av utländska krediter till valutainlänningar krävs Finlands Banks tillstånd till valutaverksamhet.

3 §

Finlands Bank uppger separat de finansinstitut som fått valutabankstillstånd eller tillstånd till valutaverksamhet.

Kapitel 4

Fysiska personers och vissa sammanslutningars kapitaltransaktioner

1 §

I Finland bosatta fysiska personer, yrkesutövare, affärsidkare eller andra med motsvarande verksamhet får inte uppta krediter från valutautlänningar.

2 §

Bostadsaktiebolag, fastighetsbolag vars primära näringsgren är att äga bostadsfastigheter eller -lägenheter eller andra motsvarande sammanslutningar i Finland får inte uppta krediter från valutautlänningar.

3 §

En valutainlänning får inte förmedla utländska krediter till personer som nämns i 1 och 2 §.

Kapitel 5

Särskild uppgiftsskyldighet

1 §

En valutainlänning skall enligt Finlands Banks separata bestämmelser lämna Finlands Bank uppgift om följande valutatransaktioner:

a) betalningar till och från valutautlänningar

b) valutainlänningens fordringar på valutautlänningar, övriga medel i utlandet och skulder till valutautlänningar.

Kapitel 6

Tillstånd

1 §

Finlands Bank kan separat bevilja tillstånd till en valutatransaktion som inte annars är tillåten.

Tillståndet, som beviljas på ansökan, är i kraft sex månader, om inte annat framgår av tillståndet.

Kapitel 7

Ikraftträdande

1 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991. Genom beslutet upphävs Finlands Banks beslut av den 13 december 1985 (979/85) om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen jämte senare ändringar.

Helsingfors den 2 november 1990

Finlands Bank


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Markku Puntila Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.