982/1990

Utfärdat i Helsingfors den 8 november 1990

Statsrådets beslut om grunderna för verksamhetsunderstöd till yrkesutbildningscentrer för vuxna

Statsrådet har med stöd av 12 § lagen om yrkesutbildningscentrer för vuxna (760/90) vid föredragning från undervisningsministeriet beslutat:

1 §

Verksamhetsunderstödet för ett yrkesutbildningscenter för vuxna fastställs på basis av de driftskostnader som preciseras i 12 § lagen om yrkesutbildningscentrer för vuxna och som föranletts av verksamhet enligt 1 § i samma lag.

2 §

Verksamhetsunderstödet för varje vuxenutbildningscenter fastställs för det kommande året till 30 procent av vuxenutbildningscentrets genomsnittliga driftskostnader under de tre föregående åren. Vid beräkning av genomsnittet ändras driftskostnadernas belopp så att det motsvarar beräkningsårets kostnadsnivå.

3 §

Verksamhetsunderstödet för ett vuxenutbildningscenter uppgår år 1991 till 30 procent av genomsnittet av nettoutgifterna för ifrågavarande yrkeskurscentral åren 1987, 1988 och 1989, justerat med förändringarna i kostnadsnivån. Som nettoutgifter beaktas utgifter som föranletts av sysselsättningsutbildning, läroavtalsutbildning och kursverksamhet. Åren 1992-94 beaktas vid beräkningen av verksamhetsunderstödet på motsvarande sätt i frågavarande kurscentrals nettoutgifter.

4 §

Verksamhetsunderstödet för ett nytt vuxenutbildningscenter fastställs för de tre första kalenderåren årligen på basis av driftskostnaderna för de vuxenutbildningscentrer som till storlek och utbildningsområden närmast motsvarar det nya vuxenutbildningscentret. Verksamhetsunderstödet för det fjärde kalenderåret fastställs på basis av driftskostnaderna och verksamhetsvolymen under det andra kalenderåret. Verksamhetsunderstödet för det femte kalenderåret fastställs på basis av driftskostnaderna och verksamhetsvolymen under det andra och tredje kalenderåret.

Om ett yrkesutbildningscenter för vuxna indelas i två eller flera yrkesutbildningscenter, betalas varje nytt center den del av verksamhetsunderstödet som bestäms på basis av driftskostnaderna för det delade centret som motsvarar dess andel av det delade centrets driftskostnader.

5 §

Om ett vuxenutbildningscenter inrättas eller indras mitt under året, betalas bara den del av verksamhetsunderstödet som motsvarar verksamhetstiden under detta år.

Om ett yrkesutbildningscenter för vuxna genom eget beslut i väsentlig grad minskas sin verksamhet, betalas det den del av verksamhetsunderstödet som motsvaras andelen kvarblivande verksamhet av hela verksamheten.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 8 november 1990

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.