978/1990

Given i Helsingfors den 16 november 1990

Förordning om ändring av förordningen angående verkställighet av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 18 december 1964 angående verkställighet av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (620/64) 3, 7 och 8 §§, av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 5 mars 1982 (176/82), som följer:

3 §

Justitieministeriet beslutar om en begäran som avses i 1 § samarbetslagen skall bifallas.

I 4 § samarbetslagen nämnd begäran hos nordisk myndighet framställs av justitieministeriet, då verkställigheten gäller böter eller förverkandepåföljd som har dömts ut genom strafforder, samt av justitieministeriet eller den länsstyrelse åt vilken verkställigheten har uppdragits, då denna gäller övriga böter, förverkandepåföljder eller ersättningar.

7 §

Är utredning som fogats till en begäran om verkställighet som har framställts av en myndighet i något annat nordiskt land bristfällig, skall justitieministeriet be denna myndighet komplettera utredningen.

8 §

Kan en dom eller ett beslut som avses i 1 § samarbetslagen inte verkställas i Finland, skall justitieministeriet underrätta den myndighet i ett annat nordiskt land som framställt begäran därom och om det hinder som har mött verkställigheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 16 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.