974/1990

Given i Helsingfors den 16 november 1990

Lag om ändring av 1 och 12 §§ lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 4 mom. lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64), sådant det lyder i lag av den 18 januari 1985 (40/85), samt

fogas till 12 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 7 juli 1970 och den 3 februari 1989 (467/70 och 110/89), ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Denna lag tillämpas även på pensionsanstaltens tjänsteinnehavare och arbetstagare, varvid beträffande pensionsanstalten i tillämpliga delar gäller vad som stadgas om medlemssamfund, samt på arbetstagare i en sådan förening vars medlemmar enbart består av kommuner, kommunalförbund och av dem bildade föreningar, och vilken enligt reglementet för pensionsanstalten har anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten. Denna lag tillämpas även på arbetstagare vid ett aktiebolag vars samtliga aktier ägs av kommuner, kommunalförbund eller pensionsanstaltens medlemssamfund, om aktierna enligt aktiebolagets bo>lagsordning får överlåtas endast till kommuner, kommunalförbund eller pensionsanstaltens medlemssamfund, och bolaget enligt reglementet för pensionsanstalten har anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten.


12 §

Pensionsanstalten skall på begäran av behörig myndighet för utsökning meddela det pensionsbelopp som den betalar samt de uppgifter som den har om övriga anstalter som betalar utkomstförmåner till pensionstagaren.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1990.

Regeringens proposition 116/90
Socialutsk. bet. 21/90
Stora utsk. bet. 99/90

Helsingfors den 16 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.