969/1990

Given i Helsingfors den 9 november 1990

Förordning om ändring av 12 och 12 a §§ förordningen om jord- och skogsbruksministeriet

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 12 och 12 a §§ förordningen den 21 oktober 1983 om jord- och skogsbruksministeriet (804/83), av dessa lagrum 12 a § sådan den lyder i förordning av den 14 februari 1986 (164/86), som följer:

12 §

Vid behandlingen och koordineringen av frågor som är viktiga för skogspolitiken kan jord- och skogsbruksministeriet biträdas av en skogspolitisk delegation.

Ordförande för delegationen är jord- och skogsbruksministern samt vice ordförande avdelningschefen vid skogsavdelningen. Utöver dessa utser statsrådet till delegationen för tre år i sänder högst elva andra medlemmar och för var och en av dem en personlig suppleant. Medlemmarna i delegationen skall utöver jord- och skogsbruksministeriet företräda även finansministeriet, miljöministeriet, forststyrelsen, skogsforskningsinstitutet, de sammanslutningar som arbetar för främjande av det privata skogsbruket, dem som bedriver skogsbruk, skogsindustrin, skogsarbetarna, skogsmaskinsentreprenörerna och tjänstemännen inom skogsbranschen.

Om en av statsrådet utsedd medlem eller en suppleant avgår eller avlider under pågående mandatperiod, utser jord- och skogsbruksministeriet på förslag av myndigheten eller sammanslutningen i fråga en ny medlem eller suppleant för den återstående mandatperioden.

12 a §

Skogspolitiska delegationen kan arbeta uppdelad på sektioner. Delegationen kan till medlemmar av sektionerna kalla högst fem sakkunniga som inte hör till delegationen. Ordföranden och vice ordföranden för en sektion utses av jord- och skogsbruksministeriet på framställning av delegationen.

Delegationen har en generalsekreterare och ett behövligt antal sekreterare med uppgiften som bisyssla. Sekreterarna utses av jord- och skogsbruksministeriet.

På delegationen tillämpas i övrigt vad som bestäms om statens kommittéer.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1990.

Helsingfors den 9 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.