965/1990

Given i Helsingfors den 2 november 1990

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder

På föredragning av trafikministern

ändras med stöd av lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73) 4, 5, 6, 7 och 9 §§ förordningen den 22 september 1989 om avgifter för bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder (845/89) och

fogas till 13 § ett nytt 10 mom. som följer:

4 §
Registreringsbesiktning
1. Registreringsbesiktning
a) för tankbil eller specialbil 340 mk
b) för lastbil eller buss 240 mk
c) för person- eller paketbil eller därtill kopplad släpvagn 130 mk
d) för annan än i c-punkten avsedd släpvagn 260 mk
e) för annat fordon 120 mk
2. Om ett fordon i samband med registreringsbesiktningen godkänns för transport av farligt ämne eller av farlig ämnesgrupp, skall utöver den avgift som avses i 1 mom. uppbäras 90 mk
5 §
Kopplingsbesiktning
1. Korskopplingsbesiktning
a) för person-, paket- eller specialbil och därtill kopplad släpvagn 90 mk
b) för lastbil 290 mk
c) för lastbils släpvagn 290 mk
2. Separatkopplingsbesiktning
a) koppling av släpvagn eller släpanordning till annat motorfordon än person- eller paketbil 190 mk
b) koppling av släpvagn eller släpanordning till person- eller paketbil 90 mk
6 §
Ändringsbesiktning
1. Besiktning som utförs på grund av ändring av fordons konstruktion
a) person- eller paketbil eller därtill kopplad släpvagn samt motorcykel 100 mk
b) annat fordon 230 mk
2. Besiktning som utförts på grund av ändring av de uppgifter som antecknats i registret 80 mk
3. För godkännande av redan registrerat fordon såsom fordon för transport av farligt ämne eller farlig ämnesgrupp uppbärs 130 mk
4. Vid godkännande som nämns i 3 mom. uppbärs ej de i 1 och 2 mom. nämnda avgifterna.
7 §
Årsbesiktning
1. Årsbesiktning
a) person- eller paketbil eller därtill kopplad släpvagn 90 mk
b) annat fordon 200 mk
2. Avgift som avses i 1 mom. för besiktning av fordon som godkänts för transport av farligt ämne eller farlig ämnesgrupp skall uppbäras höjd med 50 mark.
3. Eftergranskning med anledning av underkännande vid besiktning 70 mk
4. Ovan i 3 mom. avsedd avgift uppbärs om granskning utförs inom en månad från underkännandet. För eftergranskning som utförs senare uppbärs avgift enligt 1 och 2 mom.
9 §
Förarexamina, körkort och körtillstånd
1. Förarexamina
a) med fordon av klass A 240 mk
b) med fordon av klass B 240 mk
c) med fordon av klass C 240 mk
d) med fordon av klass D 290 mk
e) med fordonskombination av klass E, då dragbilen är en person- eller paketbil 290 mk
f) med fordonskombination av klass E, då dragbilen är en lastbil 290 mk
2. Särskilt avlagt teoriprov eller nytt teoriprov 60 mk
3. Särskilt avlagt körprov eller nytt körprov
a) med fordon av klass A 180 mk
b) med fordon av klass B 180 mk
c) med fordon av klass C 180 mk
d) med fordon av klass D 230 mk
e) med fordonskombination av klass E, då dragbilen är en person- eller paketbil 230 mk
f) med fordonskombination av klass E, då dragbilen är en lastbil 230 mk
4. TFÄ- eller ADR-körtillstånd för framförande av fordon som används för transport av farliga ämnen eller duplettexemplar och förnyande av ett dylikt tillstånd 80 mk
5. Ovan i 1-3 mom. nämnd avgift skall uppbäras höjd med 40 mark då körkort efter en godkänd examen ges hos besiktningsstället.
13 §
Andra avgifter

10. Beslut om beviljande av tillstånd till installering och reparation enligt förordningen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter 300 mk

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 2 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.