919/1990

Given i Helsingfors den 5 oktober 1990

Förordning om några avgifter som uppbärs med stöd av radiolagen och telelagen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör trafikministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 17 § radiolagen av den 10 juni 1988 (517/88) sådan den lyder i lag av den 16 juli 1990 om ändring av radiolagen (662/90) samt 21 § 2 mom. telelagen av den 20 februari 1987 (183/87) sådant det lyder i lag av den 10 juni 1988 om ändring av telelagen (519/88):

Tillämpningsområde
1 §

I denna förordning stadgas om de avgifter som

1) Teleförvaltningscentralen bär upp till staten för innehav och användning av radiosändare, för beslut om typgodkännande av radioanläggningar eller godkännande av enskilda anläggningar och för mätning och kontroller i samband därmed, för idrifttagnings- och ändringskontroller av radioanläggningar och radiostationer, för skydd av fasta radiomottagningsstationer mot störningar och beslut i anslutning härtill och för tillsyn över radioanläggningar, samt för examen för ådagaläggande av sådan speciell behörighet som krävs för användning av en radiosändare och för certifikat som anger speciel behörighet;

2) en av trafikministeriet med stöd av 10 § radioförordningen (821/88) bemyndigad statlig teleinrättning eller forskningsanstalt på teleområdet bär upp för utförd kontroll; samt

3) en av trafikministeriet med stöd av 21 § 3 mom. (519/88) telelagen (183/87) förordnad myndighet bär upp för beslut i anslutning till typgodkännande.

Tillståndsavgifter
2 §

För innehav och användning av en radiosändare som är beroende av tillstånd skall tillståndshavaren betala tillståndsavgift enligt följande:

1 avgiftsklassen VHF/UHF sändare i landmobiltrafik 70 mk/år

2 avgiftsklassen amatörradiosändare samt VHF/UHF-station i fartyg och luftfartyg 80 mk/år

3 avgiftsklassen fjärrmätnings-, -styrnings- och -kontrollsändare 135 mk/år

4 avgiftsklassen fartygets satellitjordstation och MF/HF-station samt luftfartygets satellitjordstation och MF/HF-station 190 mk/år

5 avgiftsklassen fast VHF/UHF-sändare i landmobiltrafik med effekt på högst 3 W 240 mk/år

6 avgiftsklassen VHF/UHF-fyrsändare 280 mk/år

7 avgiftsklassen fast VHF/UHF-sändare i landmobiltrafik med effekt på över 3 W och satellitjordstationsändare i fast trafik, som inte koordineras 330 mk/år

8 avgiftsklassen rundradiosändare, radiolänksändare och LF/MF fyrsändare med en effekt på högst 300 W 480 mk/år

9 avgiftsklassen fast MF/HF-sändare, rundradiosändare med en effekt på över 300 W och radarsändare annan än i fartyg eller luftfartyg 700 mk/år

10 avgiftsklassen satellitjordstation i fast trafik som koordineras 800 mk/år

Teleförvaltningscentralen skall föreskriva att andra än i 1 mom. nämnda radiosändare hör till den avgiftsklass till vilken närmast motsvarande anläggning enligt 1 mom. hör.

3 §

Tillståndsavgiften bärs årligen upp i förskott. Den första avgiftsperioden börjar vid ingången av månaden efter den då tillståndet beviljades och kan vara högst 14 månader.

Om tillståndet är i kraft under kortare tid än 12 månader, uppbärs dock som tillståndsavgift den i 2 § stadgade årsavgiften. Om tillståndet upphör att gälla under avgiftsperioden på grund av uppsägning eller återkallelse, uppbärs avgifterna likväl för hela avgiftsperioden.

Har tillståndshavaren trots uppmaning inte betalt tillståndsavgiften för en radiosändare, har Teleförvaltningscentralen rätt att återkalla tillståndet.

Kontrollavgifter
4 §

För kontroll av en radioanläggning uppbärs kontrollavgift i samband med typgodkännande eller godkännande av en enskild anläggning enligt följande:

1 avgiftsklassen rundradiomottagare 3 100 mk

2 avgiftsklassen TV-mottagare, videobandspelare, personsökarmottagare för vilket det inte behövs tillstånd och radiostyrningssystem för miniatyrmodeller för vilket det inte behövs tillstånd 6 300 mk

3 avgiftsklassen radiostyrningssystem för vilket det inte behövs tillstånd, personsökarsändare 7 600 mk

4 avgiftsklassen larmradaranläggning 9 250 mk

5 avgiftsklassen radiomikrofonsystem 11 350 mk

6 avgiftsklassen PR 27-telefon, personsökarmottagare (VHF/UHF) och radiostyrningssystem (VHF/UHF) 15 100 mk

7 avgiftsklassen VHF/UHF-radiotelefon och fjärrsökningsmottagare 21 400 mk

8 avgiftsklassen sladdlös telefon 55 000 mk

9 avgiftsklassen NMT-radiotelefon 130 000 mk.

Teleförvaltningscentralen skall föreskriva att andra än i 1 mom. nämnda radioanläggningar hör till den avgiftsklass till vilken närmast motsvarande anläggning enligt 1 mom. hör.

5 §

För idrifttagningskontroll eller för ändringskontroll av en radiostation uppbärs i kontrollavgift 5 000 mark.

Är den kontrollavgift som avses i 1 mom. oskäligt hög i förhållande till den kontroll som skall utföras, har Teleförvaltningscentralen rätt att enligt prövning sänka avgiften.

6 §

Om kontrollen avbryts eller endast en del av den utförs, eller om den avgift som bestäms enligt 4 eller 5 § är oskäligt hög med hänsyn till kontrollens omfattning, uppbärs till staten ersättning för de totala kontrollkostnaderna, dock högst de i 4 eller 5 § stadgade kontrollavgifterna.

Ges typgodkännande med stöd av 10 § 2 mom. radioförordningen, uppbär Teleförvaltningscentralen i stället för den i 4 § nämnda kontrollavgiften en avgift som är beräknad enligt den arbetstid som har använts för att åstadkomma typgodkännande. Avgiften för varje arbetstimme är 420 mark. Dessutom uppbärs för svåra eller tidskrävande undersöknings- och expertåtgärder en tilläggsavgift på 80 mark per arbetstimme.

7 §

Det uppbärs en avgift på 500 mark för varje arbetstimme, dock minst 500 mark och högst 5 000 mark, för att skydda en fast radiomottagningsstation som avses i 11 § radioförordningen mot störningar.

Avgifter för godkännande
8 §

För beslut om typgodkännande av en radioanläggning uppbärs 1 000 mark. Dessutom uppbärs för speciellt svåra eller tidskrävande beslut om typgodkännande 2 000 mark. Om kontrollavgiften för en typgodkänd radioanläggning bestäms enligt 6 § 1 mom., uppbärs de till staten förorsakade kostnader för beslut om typgodkännande till fullt belopp, dock högst 1 000 mark.

För beslut om godkännande av en enskild anläggning och för beslut om skyddande av en fast radiomottagningsstation mot störningar uppbärs 150 mark.

Den myndighet som av trafikministeriet med stöder 21 § 3 mom. (519/88) telelagen (183/87) godkänts att utföra typgodkännande bär upp för beslut som gäller typgodkännande 1 000 mark.

Tillsynsavgifter
9 §

För en radiosändare, som har tillverkats i Finland för saluhållande eller användning i landet eller tullklarerats och som inte avses i 2 §, skall av tillverkaren eller importören uppbäras tillsynsavgift enligt följande:

1 avgiftsklassen radiostyrningssystem för miniatyrmodeller 20 mk

2 avgiftsklassen LA-radiotelefon, PR-27-telefon, telemetrianläggning och radiostyrningsanläggning 35 mk

3 avgiftsklassen sladdlös telefon, radiomikrofon, tjuvlarmapparat, radar med låg effekt 50 mk

4 avgiftsklassen personsökarsändare och mobiltelefon 90 mk.

Teleförvaltningscentralen skall föreskriva att andra än i 1 mom. nämnda radiosändare skall höra till den avgiftsklass till vilken närmast motsvarande anläggning hör.

Avgifter för examen och certifikat
10 §

För examen för ådagaläggande av sådan speciell behörighet som krävs för användning av en radiosändare uppbärs av examinanden varje gång han deltar, en avgift för radioexamen som följer:

1 avgiftsklassen 460 mk för allmän examen för sjöfarten, allmän examen för radiotelefonister inom sjöfarten och examen för radio-operatör på fartyg

2 avgiftsklassen 370 mk för begränsad examen för radiotelefonister inom luftfarten och sjöfarten

3 avgiftsklassen 250 mk för annan examen för luftfart och sjöfart än den som nämns i 1 eller 2 punkten

4 avgiftsklassen 150 mk för radioamatörexamen.

11 §

För betyg som ges för i 10 § avsedd utförd examen uppbärs 220 mark som certifikatsavgift.

Särskilda stadganden
12 §

Vad som betalats för tjänster som har köpts av andra och som hänför sig till en prestation samt för anskaffningar och resor på grund av kontroll uppbärs, utöver de i 2, 4, 6, 7 och 8 §§ nämnda avgifterna, särskilt till fullt belopp. Det som här sägs gäller inte idrifttagnings- och ändringskontroller eller avgifter för examen och certifikat.

13 §

Betalningstiden för avgifterna enligt denna förordning är 14 dagar med undantag av avgifter för examen som avses i 10 §, som skall betalas före man deltar i examen.

Har avgiften inte erlagts inom denna tid, har Teleförvaltningscentralen rätt att utöver det utestående beloppet bära upp en årlig dröjsmålsränta om 16 procent på det försenade beloppet.

Dröjsmålsränta behöver inte bäras upp om den är mindre än 20 mark.

14 §

Avgifterna enligt denna förordning jämte dröjsmålsränta får sökas ut utan dom eller utslag i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

15 §

Närmare föreskrifter om uppbörden av de avgifter som nämns i denna förordning meddelas vid behov av Teleförvaltningscentralen.

16 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av trafikministeriet.

Ikraftträdelsestadganden
17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

18 §

Genom denna förordning upphävs radioavgiftsförordningen av den 8 december 1989 (1099/89) och förordningen den 25 november 1988 om avgifter för radioexamen (1001/88) samt förordningen den 19 maj 1989 om beslut som gäller typgodkännande av teleterminalutrustning samt om avgifter som skall erläggas för mätningar och besiktningar i anslutning till typgodkännande (454/89).

Helsingfors den 5 oktober 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.