903/1990

Given i Helsingfors den 5 oktober 1990

Förordning om ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Irak och Kuwait

På föredragning av utrikesministern

ändras 1 § förordningen den 9 augusti 1990 om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Irak och Kuwait (680/90) samt

fogas till förordningen en ny 2 a § som följer:

1 §

För uppfyllande av Finlands förpliktelser till följd av resolution 661 (1990), som Förenta Nationernas säkerhetsråd antog den 6 augusti 1990, och resolution 670 (1990), som säkerhetsrådet antog den 25 september 1990, inskränker Finland de ekonomiska relationerna med Irak och Kuwait i enlighet med denna förordning.

2 a §

Starttillstånd får inte beviljas luftfartyg som transporterar eller kan misstänkas transportera varor eller produkter till Irak eller Kuwait eller från dessa länder till annan plats, utom i det fall luftfartyget uteslutande transporterar livsmedel för humanitära ändamål med samtycke av säkerhetsrådet eller den kommitté som upprättats genom resolution 661 (1990), eller då luftfartyget transporterar leveranser uteslutande för medicinska ändamål eller leveranser uteslutande avsedda för Förenta Nationernas militära observationsgrupp i Iran och Irak (UNIIMOG).

Ett luftfartyg som är destinerat eller som kan misstänkas vara destinerat till Irak eller Kuwait skall inte tillåtas flyga genom finskt luftrum. Tillstånd till ovan nämnd flygning genom finskt luftrum kan dock av luftfartsstyrelsen beviljas ett luftfartyg som landar på ett flygfält som har anvisats av luftfartsstyrelsen och luftfartyget härvid granskas i syfte att säkerställa att det inte transporterar i 1 mom. förbjudna varor eller produkter. Flygning genom finskt luftrum är tillåten, om den i 1 mom. nämnda kommittén har godkänt flygningen eller om Förenta Nationerna har meddelat att organisationen godkänner flygningen för Förenta Nationernas militära observationsgrupps i Iran och Irak (UNIIMOG) behov.

Ett i Irak registrerat fartyg, som har använts eller som används i strid mot stadgandena i 2 § får inte tillåtas att anlöpa finsk hamn, utom i det fall att detta enligt internationell rätt bör tillåtas för att trygga människoliv.

Ovan i 3 mom. avsett fartyg, som befinner sig i finsk hamn, skall kvarhållas i hamnen.


Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 1990.

Helsingfors den 5 oktober 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.