864/1990

Given i Helsingfors den 21 september 1990

Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av fängelsestraff

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 13 juni 1975 om verkställighet av fängelsestraff (447/75) 10 och 12 §§, av dessa lagrum 10 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 16 december 1983 (966/83), samt

fogas till 19 a §, sådan den lyder i förordning av den 30 maj 1980 (389/80), ett nytt 2 mom. som följer:

10 §

Om en framställning eller ansökan om uppskov med inledandet av verkställigheten av ett fängelsestraff har gjorts hos justitieministeriets fångvårdsavdelning eller en magistrat eller en länsman, skall fångvårdsavdelningen, magistraten eller länsmannen, om inte framställningen eller ansökningen genast förkastas, anmäla detta till behörig länsstyrelse. Verkställighetshandlingen skall på begäran översändas till den myndighet som handhar uppskovsärendet. Den verkställande myndigheten skall avbryta verkställighetsåtgärderna när den har fått kännedom om en anmälan eller begäran som avses i denna paragraf, eller när den har mottagit en framställning eller ansökan om uppskov med inledandet av verkställigheten av ett fängelsestraff. Verkställigheten får inte uppskjutas, om den dömde redan har börjat avtjäna sitt straff i en straffanstalt.

Gäller framställningen eller ansökan verkställighet av ett straff som har ådömts i ett militärt rättegångsmål och tjänstgör den dömde inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet, skall den anmälan som avses i 1 mom. tillställas kommendören för truppavdelningen eller huvudstaben, som skall tillställa behörig verkställande myndighet framställningen eller ansökningen och därtill foga den verkställighetshandling som avses i 1 § 2 mom.

12 §

Om magistraten eller länsmannen med stöd av 2 kap. 1 § förordningen om verkställighet av straff framskjuter den dömdes befordrande till straffanstalt, skall om detta göras en anteckning i verkställighetshandlingen, i vilken även grunden för framskjutandet skall anges. Om den ovan nämnda myndigheten med stöd av 2 kap. 1 c § förordningen om verkställighet av straff uppskjuter inledandet av verkställigheten av ett fängelsestraff, skall beslutet fogas till verkställighetshandlingen. Om en utmätningsman med stöd av 2 kap. 1 d § förordningen om verkställighet av straff uppskjuter slutförandet av verkställighetsåtgärderna i fråga om ett förvandlingsstraff för böter, skall en anteckning om detta göras i verkställighetshandlingen, i vilken även grunden för uppskovet skall anges.

En anmälan om beviljat uppskov skall sändas till länsstyrelsen eller kommendören för truppavdelningen eller huvudstaben, om uppskovet har beviljats för minst tre månader.

Verkställighetsåtgärderna skall fortsättas så att den dömde kan börja avtjäna straffet inom stadgad tid.

19 a §

Vad som i denna förordning stadgas om magistrat tillämpas också på en stadsfogde, om magistraten med stöd av 4 § har överfört verkställighetsuppdraget på stadsfogden.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990.

Helsingfors den 21 september 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.