845/1990

Given i Helsingfors den 7 september 1990

Körkortsförordning

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller stadganden om körrätt som gäller motordrivna fordon samt om körkort och de tillstånd som enligt vägtrafiklagen (267/81) krävs för att få föra motordrivna fordon och för att meddela förarundervisning.

Om de körkort som krävs för att föra försvarsmaktens motordrivna fordon och om villkoren för dessa körkort, meddelande av förarundervisning inom försvarsmakten och de tillstånd som krävs för detta samt om förarexamen inom försvarsmakten stadgas särskilt.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med kortvarig körrätt en sådan körrätt för bil som gäller två år och med kortvarigt körkort ett körkort som utlämnas för kortvarig körrätt.

3 §
På Åland utfärdat körkort

Ett körkort som utfärdats på Åland berättigar inom gränserna för sin giltighet innehavaren att föra motordrivna fordon inom hela landet. Körkortet kan bytas ut mot ett körkort som avses i denna förordning med iakttagande av vad som i 33 § stadgas om byte av körkort som utfärdats i ett annat nordiskt land.

4 §
Medförande av körkort och tillstånd

Körkort och andra i denna förordning nämnda tillstånd, med undantag av tillstånd att hålla bilskola, skall medföras vid körning och på uppmaning visas för en polis- eller besiktningsman eller någon annan trafikövervakare.

5 §
Körkorts- och fordonsklasserna

Körkortsklasserna motsvarar följande fordonsklasser:

Klass A: motorcyklar inklusive till dem kopplade släpfordon,

Klass B: personbilar, paketbilar och andra fordon med en totalvikt av högst 3 500 kg och med plats för högst åtta personer utöver föraren, samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka antingen släpfordonets totalvikt är högst 750 kg eller hela kombinationens totalvikt högst 3 500 kg,

Klass C: lastbilar och andra fordon med en totalvikt som överstiger 3 500 kg och med plats för högst åtta personer utöver föraren, de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalvikt är högst 750 kg, samt trafiktraktorer inklusive till dem kopplade släpfordon,

Klass D: bussar och andra fordon med plats för fler än åtta personer utöver föraren samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalvikt är högst 750 kg,

Klass E: de fordonskombinationer som inte hör till ovan nämnda klasser och

Klass T: traktorer, med undantag av trafiktraktorer, samt motorredskap och snöskotrar inklusive till dem kopplade släpfordon.

Med fordonets totalvikt avses fordonets registrerade totalvikt eller, om fordonet inte behöver registreras, dess faktiska totalvikt. Med en fordonskombinations totalvikt avses den på motsvarande sätt bestämda sammanräknade totalvikten för de fordon som ingår i kombinationen.

6 §
Beteckningar som anger körrättens omfattning

Körkortstillstånd får beviljas med följande beteckningar som anger körrättens omfattning:

A** ** **
*B* ** **
*BE ** **
A B* ** **
A BE** **
*B* C* **
AB* C* **
*BE C* **,
A BE C* **
*BE CE **
A BE CE **
*B* C* D*
A B* C* D*
*BE C* D*,
ABE C* D*
*BE CE DE
A BE CE DE
T
7 §
Körrättens omfattning

Den som har körrätt får med de undantag som anges i 2-4 mom. endast föra sådana fordon som hör till den klass som körrätten gäller.

Den som har körrätt för fordon av klass A eller B får också föra fordon av klass T.

Den som har körrätt för fordon av klass B får också köra fordonskombinationer av klass BE till och från förarexamen. Trafikövervakare som har körrätt för fordon av klass B får i samband med trafikövervakning också tillfälligt köra fordon av klass A.

Den som har körrätt för fordon av klass C får provköra och tillfälligt flytta fordon av klass D utan passagerare samt fordon av klass E utan last. Brandbilsförare, polismän och besiktningsmän som har körrätt för fordon av klass C får i tjänsteutövning även föra fordon av klass D eller E.

8 §
Särskilda begränsningar av körrätten

Den som har körrätt för fordon av klass A får endast köra lätta motorcyklar och invalidcyklar samt till dem kopplade släpfordon tills han fyller 18 år.

Fordonskombinationer av klass E får endast föras av personer som också har körrätt för den klass som dragbilen hör till.

9 §
Hälsokrav

Hälsokraven för körkortstillstånd för fordon av klass A och B är

1) att synskärpan med eller utan glasögon är minst 0.6 på det ena ögat och minst 0.3 på det andra eller, om det svagare ögat inte uppfyller kravet, att synskärpan på det bättre ögat är minst 0.8 och att det bör anses att det eventuella synfelet eller den eventuella sjukdomsutvecklingen inte har förvärrats på minst ett år före körkortstillstånd beviljades,

2) att åtminstone ett av ögonens synfält är normalt eller att ögonens sammanlagda synfält åtminstone motsvarar det normala synfältet för ett öga och

3) att sökanden inte lider av en sådan sjukdom eller ett sådant handikapp som väsentligt försämrar hans förmåga att föra fordon eller, om han har ett handikapp som inverkar på körförmågan, att detta inte väsentligt försämrar hans förmåga att föra fordon som utrustats med automatväxel eller särskilda köranordningar.

Hälsokraven för körkortstillstånd för fordon av klass C och fordonskombinationer av klasserna BE och CE är

1) att synskärpan med eller utan glasögon är minst 0.6 på det ena ögat och minst 0.3 på det andra,

2) att ögonens synfält är normalt,

3) att sökanden med eller utan hörapparat åtminstone med ena örat uppfattar vanligt tal på fyra meters avstånd och

4) att sökanden inte lider av en sådan sjukdom eller ett sådant handikapp som väsentligt försämrar hans förmåga att föra fordon.

Hälsokraven för körkortstillstånd för fordon av klass D och fordonskombinationer av klass DE är

1) att synskärpan med eller utan glasögon är minst 0.8 på det ena ögat och minst 0.6 på det andra,

2) att sökanden åtminstone med ena örat uppfattar vanligt tal på fyra meters avstånd och

3) att sökanden uppfyller kraven i 2 mom. 2 och 4 punkten.

Den som söker körkortstillstånd för fordon av klass T skall uppfylla hälsokraven enligt 1 mom. 1 och 3 punkten.

10 §
Åldersgränser

En förutsättning för att erhålla körkort är att

1) den som har körkortstillstånd för fordon av klass A har fyllt 16 år,

2) den som har körkortstillstånd för fordon av klass B eller C har fyllt 18 år,

3) den som har körkortstillstånd för fordon av klass D eller för fordonskombinationer av klass CE eller DE har fyllt 21 år och

4) den som har körkortstillstånd för fordon av klass T har fyllt 15 år.

2 kap.

Körkortstillstånd och utlämnande av körkort

11 §
Körkortstillstånd

Körkortstillstånd skall sökas skriftligen hos polisen på sökandens hemort. Sökanden skall till ansökan foga

1) ett läkarintyg som utfärdats högst sex månader tidigare och, om polisen kräver det, ett läkarintyg av en specialist,

2) två fotografier, på vilka det är lätt att känna igen sökanden, samt

3) ett ämbetsbevis, om sökandens namn har ändrats under de tre senaste månaderna.

Läkarintyg eller fotografier krävs inte, om körkortstillstånd för att erhålla ett körkort som följer på och hör till samma klass som ett kortvarigt körkort söks inom sex månader efter att den kortvariga körrätten upphörde.

Ansökan skall avgöras utan dröjsmål. Körkortstillstånd skall beviljas, om ansökningshandlingarna, uppgifterna i körkortsregistret om sökanden och en eventuell tilläggsutredning visar att sökanden uppfyller förutsättningarna för utfärdande av körkortstillstånd enligt 70 § 1 och 2 mom. vägtrafiklagen.

Polisen skall underrätta bilregistercentralen om beslut med anledning av ansökan.

12 §
Förutsättningarna för utlämnande av körkort

Ett körkort som motsvarar körkortstillståndet skall utlämnas till en sökande som visar att han uppfyller det föreskrivna ålderskravet samt uppvisar ett intyg över en högst tre månader tidigare godkänd förarexamen eller ett högst sex månader tidigare utfärdat intyg över att han under sin beväringstjänst har avlagt förarexamen inom försvarsmakten.

Ett sådant körkort för bil som följer på ett kortvarigt körkort och som hör till samma klass som detta utlämnas med undantag från 1 mom. när sökanden uppvisar ett intyg över högst sex månader tidigare erhållen tilläggsundervisning, om körkortstillståndet söks inom sex månader efter att den kortvariga körrätten upphörde.

Om körkortstillstånd för fortsatt körrätt för den i 72 § 4 mom. vägtrafiklagen nämnda tiden söks inom sex månader efter att körrätten upphörde, [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: den kortvariga körrätten upphörde, ] kan körkortet med undantag från 1 mom. utlämnas under förutsättning att sökanden visar en tillförlitlig utredning om bibehållen körskicklighet eller ett intyg över godkänt körprov från ett besiktningsställe.

13 §
Utlämnande av körkort

Körkort utlämnas av polisen. Om körkortstillstånd för kortvarigt körkort i klass B eller C har beviljats innan förarexamen har avlagts, utlämnas körkortet dock av besiktningsstället efter att godkänd förarexamen har avlagts.

Bilregistercentralen skall underrättas om körkort som lämnas ut.

Om den som får körkort har ett i Finland eller utomlands tidigare utfärdat körkort, skall han överlämna detta till polisen eller besiktningsstället när det nya körkortet utlämnas. Ett körkort som överlämnats till en myndighet när kortvarigt körkort erhålls skall bevaras av polisen och på begäran ges tillbaka till innehavaren efter att den kortvariga körrätten har upphört, om innehavaren inte skaffar något annat körkort. Det kortvariga körkortet skall då överlämnas till polisen.

Den som i samband med att kortvarig körrätt erhålls eller medan den gäller har fått körrätt för fordon av klass A skall lösa ut ett körkort av klass A inom sex månader efter att den kortvariga körrätten upphörde, om han inte skaffar något annat körkort. Om innehavaren av körrätt när den kortvariga körrätten upphör vill bibehålla körrätt för fordon av klass T utan att ett nytt körkort skaffas, skall körkortet begäras inom sex månader efter att den kortvariga körrätten upphörde.

14 §
Temporärt körkort

Polisen kan av särskilda skäl utlämna ett temporärt körkort som är giltigt i högst tre månader till den som enligt 71 § vägtrafiklagen uppfyller förutsättningarna för erhållande av körkort. Temporärt körkort kan också utlämnas till den som har ansökt om duplettexemplar av sitt körkort.

Även ett besiktningsställe kan utlämna ett temporärt körkort, om förutsättningarna för utlämnande av körkort på besiktningsstället finns på basis av ett giltigt körkortstillstånd och det inte finns tillgång till egentliga körkortsblanketter.

Ett temporärt körkort skall överlämnas till myndigheten i samband med att ett nytt körkort eller ett duplettexemplar utfärdas.

15 §
När körkortstillstånd upphör

Ett körkortstillstånd upphör ett år efter den dag det beviljades, om sökanden inte har löst ut sitt körkort under denna tid. För erhållande av körrätt efter att körkortstillståndet har upphört skall utredning om förutsättningarna för beviljande av körkortstillstånd och utlämnande av körkort företes på nytt.

3 kap.

Särskilda villkor för körrätt

16 §
Särskilda villkor för körrätt

Till körkortstillstånd kan fogas villkor enligt vilka

1) innehavaren av körrätten skall bära glasögon eller använda hörapparat när han kör, om han inte annars uppfyller hälsokraven för körkortstillstånd, eller

2) det fordon som innehavaren för skall ha automatväxel eller sådana särskilda köranordningar som besiktningsstället har godkänt.

Till ett körkortstillstånd kan av särskilda skäl fogas ett villkor om att innehavaren av körrätten inom en viss tid skall tillställa polisen på hemorten ett intyg av en läkare eller en specialist.

Villkor som har fogats till ett körkortstillstånd kan ändras om det framkommer skäl till det. Dylika ändringar skall anmälas till bilregistercentralen.

Ovan i 1 mom. avsedda villkor som har fogats till ett körkortstillstånd skall antecknas i körkortet.

17 §
Ändring av körrätten

Om en innehavare av körrätt inte längre uppfyller förutsättningarna för att erhålla det körkortstillstånd han har, kan hans körrätt i stället för att meddelas körförbud ändras helt och hållet eller för en bestämd tid, högst för två år, så att den motsvarar körrätten för den fordonsklass för vilken han fyller förutsättningarna för beviljande av körkortstillstånd och erhållande av körkort. Körrätt som har ändrats för en bestämd tid kan återställas när innehavaren kan visa att han på nytt uppfyller kraven för beviljande av körkortstillstånd.

Ett sådant körprov eller prov på körförmåga som polisen med stöd av 73 § vägtrafiklagen har ålagt skall avläggas för besiktningsmannen på förarens hemort.

Polisen skall underrätta bilregistercentralen om sådana ändringar som avses i 1 mom.

18 §
Särskilda villkor för nya förare

De innehavare av körrätt som har kortvariga körkort får köra bil med en hastighet av högst 80 km/h, om inte andra stadganden förpliktar till ännu lägre hastighet. Samma hastighetsbegränsning gäller motorcykel under ett år efter att föraren har erhållit körkortstillstånd för motorcykel.

Då en i 1 mom. nämnd person kör motorcykel, personbil eller paketbil, skall fordonet baktill vara försett med ett klart synligt kännetecken enligt trafikministeriets bestämmelser.

Om den som har körrätt för motorcykel meddelas körförbud, förlängs den i 1 mom. nämnda ett års tiden med den tid under vilken körrätten har varit förlorad.

Hastighetsbegränsningen enligt 1 mom. gäller inte tilläggsundervisning för erhållande av körrätt för bil. Hastighetsbegränsningen gäller inte heller förande av motorcykel, om den som söker körkortstillstånd har haft ett i Finland utfärdat eller har ett utomlands beviljat körkort för motorcykel som han har haft minst ett år.

En anteckning om hastighetsbegränsningen skall göras i körkortet.

4 kap.

Förarundervisning

19 §
Undervisningen och dess mål

I en bilskola skall förarundervisning meddelas så att eleven genom att iaktta trafikreglerna kan köra tryggt och smidigt i olika trafiksituationer och trafikmiljöer. Målet med undervisningen är att eleven skall kunna undvika farosituationer och handla på rätt sätt i dylika situationer för att förebygga olyckor eller lindra följderna av en olycka. I förarundervisningen skall hänsyn gentemot andra vägtrafikanter särskilt betonas.

I undervisningen skall en av bilregistercentralen fastställd undervisningsplan följas. Av undervisningsplanen skall framgå undervisningens mål, uppbyggnad och innehåll temavis i undervisningens olika skeden samt undervisningsprinciperna och hur undervisningen ordnas i praktiken.

I undervisningen skall ges kunskap om trafiksystemet, om hur det fungerar och om de risker som hänför sig till det samt om övriga faktorer som inverkar på olika vägtrafikantgruppers trygghet. Eleven skall undervisas om trafikreglerna, vägmärkena och andra föreskrifter som gäller trafiken samt om det rätta sättet att använda motorfordon. I den undervisning som ges för erhållande av körkort för fordon av klass C skall även de föreskrifter som gäller yrkesmässig trafik samt uppgifter om fordonets konstruktion och underhåll behandlas till behövliga delar.

Förarundervisning för erhållande av körrätt för bilar av klass B eller C ges i två skeden. I det andra skedet av denna undervisning (tilläggsundervisning) fördjupas de kunskaper och färdigheter som föraren har fått under det första skedet och som han har övat sig i under den tid den kortvariga körrätten har varit i kraft samt förbättras beredskapen att köra under svåra förhållanden och att förutse och undvika de vanligaste farosituationerna i trafiken.

20 §
Intagning av elever vid bilskola

En person får tas in som elev vid en bilskola tidigast sex månader innan han uppnår föreskriven minimiålder för att erhålla körkort. För erhållande av körrätt för fordon av klass A får körundervisning meddelas med annat än lätta motorcyklar tidigast sex månader innan eleven fyller 18 år.

En elev får meddelas tilläggsundervisning tidigast sex månader efter att han fått kortvarigt körkort.

21 §
Undervisningstillstånd

En förutsättning för beviljande av undervisningstillstånd enligt 68 § vägtrafiklagen är att sökanden har körrätt för det fordon som används i undervisningen och minst tre års körpraktik med fordon av samma klass samt av besiktningsstället godkända kunskaper i det som skall undervisas. För meddelande av tilläggsundervisning kan undervisningstillstånd beviljas en sökande som dessutom har trafiklärartillstånd eller av besiktningsstället godkänd kännedom om de undervisningsämnen som ingår i tilläggsundervisningen. Undervisningstillstånd beviljas inte en sökande som på grund av trafikförseelser eller personliga egenskaper kan anses vara olämplig som lärare.

Undervisningstillstånd för sådan förarundervisning som meddelas för erhållande av körrätt för fordon av klass C eller D eller fordonskombinationer av klass CE kan beviljas endast om undervisningen meddelas i samband med yrkesundervisning för bilförare eller därmed jämförbar utbildning, som en arbetsgivare ger. Då undervisning meddelas med fordon av klass D eller fordonskombinationer av klass CE, skall den som undervisas inneha körrätt för fordon av klass C.

Undervisningstillstånd får beviljas tidigast sex månader innan den som undervisas uppnår den minimiålder som krävs för erhållande av körkort som motsvarar undervisningsfordonets klass. Undervisningstillstånd för tilläggsundervisning får beviljas tidigast sex månader efter att kortvarigt körkort har utlämnats. En förutsättning är dessutom att den som undervisas har haft körrätt minst sex månader.

Undervisningstillstånd utfärdas för högst nio månader. Nytt tillstånd får inte beviljas utan giltig orsak. Undervisningen skall meddelas med det fordon som anges i tillståndet och som besiktningsstället har godkänt för detta ändamål.

Polisen skall underrätta bilregistercentralen om beslut som gäller undervisningstillstånd.

För undervisning som ges med stöd av undervisningstillstånd gäller i tillämpliga delar vad som stadgas och bestäms om bilskoleundervisning.

22 §
Övningstillstånd

En förutsättning för att övningstillstånd enligt 68 § vägtrafiklagen skall beviljas är att sökanden har avlagt teoriprovet för förarexamen samt erhållit körundervisning i enlighet med trafikministeriets bestämmelser och visat sig behärska motorcyklar på ett sätt som besiktningsstället godkänner.

Övningstillstånd beviljas för högst tre månader. Nytt tillstånd får inte beviljas utan giltig orsak. Tillståndet gäller det fordon som nämns i tillståndet och är giltigt inom verksamhetsområdet för besiktningsstället på sökandens hemort, om polisen inte bestämmer något annat.

Vid övningskörning får passagerare eller varor inte transporteras.

Polisen skall underrätta bilregistercentralen om beslut som gäller övningstillstånd.

23 §
Fordonsförare vid körundervisning samt fordonets kännetecken

Vid körundervisning med fordon av klass B eller C anses läraren vara förare. Läraren skall sitta bredvid eleven när undervisning meddelas i trafik.

Vid körundervisning med fordon av klass D eller E anses eleven vara förare. I fordon av klass D får under körundervisning förutom eleven och läraren transporteras högst sju körelever eller personer som hör till undervisningspersonalen. Eleven anses vara förare när körundervisning ges med motorcykel. Om läraren sitter med på motorcykeln när körundervisning ges, anses han vara förare.

Vid körundervisning och vid övningskörning med motorcykel skall fordonet vara försett med ett av trafikministeriet bestämt kännetecken.

Vid tilläggsundervisning anses eleven vara förare. På tilläggsundervisningen tillämpas inte heller i övrigt vad som stadgas i denna paragraf.

24 §
Undervisningsintyg

Efter avslutad förarundervisning skall föreståndaren som ansvarar för bilskolans undervisning eller en av honom utsedd lärare eller, då undervisning meddelas med stöd av undervisningstillstånd, den som erhållit tillståndet utfärda ett intyg över undervisningen.

5 kap.

Förarexamen

25 §
Undantag från kravet på förarexamen

Som förarexamen enligt 71 § 1 mom. vägtrafiklagen anses även motsvarande examen som avlagts inom försvarsmakten.

Körkort som motsvarar den körrätt som avses i 72 § 4 mom. vägtrafiklagen får utlämnas utan krav på ny förarexamen, om körkortstillstånd söks inom sex månader efter att giltighetstiden gått ut.

Om byte av körkort som beviljats utomlands mot finländskt körkort utan krav på ny förarexamen stadgas i 6 kap.

26 §
Förarexamen och dess mål

Vid förarexamen skall det konstateras att examinanden behärskar de frågor som ingår i förarundervisningen samt att han kan tillämpa dessa kunskaper och handla på ett tryggt och smidigt sätt i trafiken.

Förarexamen omfattar ett teoriprov och ett körprov. Vid förarexamen för fordon av klass T avläggs dock körprov endast om besiktningsstället anser det vara nödvändigt. En förutsättning för deltagande i körprov är att examinanden högst sex månader tidigare har blivit godkänd i teoriprovet för motsvarande klass.

Examinanden är skyldig att tillhandahålla det fordon som behövs för körprovet. Under körprovet anses han vara förare.

27 §
Platsen för examen

Förarexamen skall avläggas på det besiktningsställe inom vars verksamhetsområde examinanden har fått förarundervisning eller, om ingen undervisning krävs, inom vars verksamhetsområde hans hemort finns.

Bilregistercentralen fastställer de orter på vilka körprov för förarexamen kan avläggas.

Trafikministeriet kan meddela föreskrifter som avviker från 1 mom.

28 §
Förutsättningarna för rätt att delta i förarexamen

För att få delta i förarexamen skall examinanden uppfylla hälsokraven enligt 9 § och ålderskravet enligt 10 §. De övriga förutsättningarna anges nedan i 2-7 mom.

För att få delta i förarexamen för fordon av klass A skall examinanden

1) ha erhållit förarundervisning som motsvarar den klass som examen avser,

2) ha övningskört med stöd av övningstillstånd, eller

3) tidigare i Finland ha haft körrätt för ett fordon av klass A eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

För att få delta i förarexamen för fordon av klass B eller C skall examinanden

1) ha erhållit förarundervisning som motsvarar den klass som examen avser, eller

2) tidigare i Finland ha haft körrätt för ett fordon av motsvarande klass eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

För att få delta i förarexamen för fordon av klass D skall examinanden

1) ha haft körrätt för bil minst ett år och ha annan körrätt för fordon av klass C än kortvarig körrätt samt under de fem senaste åren före examen såsom huvudsyssla eller annars i betydande omfattning under minst ett år i trafik ha kört bil vars totalvikt är minst 12 000 kg eller ha den minimimängd yrkesundervisning för förare som krävs enligt trafikministeriets anvisningar, eller

2) tidigare ha haft körrätt för fordon av klass D.

För att få delta i förarexamen för fordon av klass E skall examinanden ha annan körrätt för bil än kortvarig körrätt.

För att få delta i förarexamen för fordonskombinationer av klass BE skall examinanden ha haft körrätt för bil i minst ett år.

För att få delta i förarexamen för fordonskombinationer av klass CE eller DE skall examinanden

1) under de fem senaste åren före examen såsom huvudsyssla ha kört fordon av klass C i trafik under en sammanhängande period på minst tre månader,

2) ha fått den minimimängd yrkesundervisning för förare som krävs enligt trafikministeriets anvisningar, eller

3) ha eller ha haft körrätt för motsvarande fordonskombination eller för fordon av klass D.

29 §
Anmälan till förarexamen

Den som anmäler sig till förarexamen skall visa upp

1) en tillförlitlig utredning om sin identitet,

2) ett högst sex månader tidigare utfärdat intyg över erhållen förarundervisning eller ett högst sex månader tidigare utfärdat intyg över erhållen teoriundervisning jämte ett minst en månad och högst tre månader tidigare beviljat övningstillstånd eller en utredning om tidigare i Finland beviljat körkort jämte en utredning om körpraktik, om körpraktik är ett krav för att få delta i förarexamen, eller ett utomlands utfärdat körkort, samt

3) ett högst sex månader tidigare utfärdat läkarintyg.

Läkarintyg krävs inte, om den som anmäler sig till examen har beviljats körkortstillstånd för den fordonsklass som examen avser och detta körkortstillstånd är i kraft. Av den som anmäler sig till förarexamen för fordon av klass T krävs inte den utredning som nämns i 1 mom. 2 punkten.

30 §
Förarexamen eller körprov som avläggs för att hålla körrätt i kraft

En förarexamen som polisen har bestämt med stöd av 74 § vägtrafiklagen eller ett körprov som avses i 12 § 3 mom. i denna förordning skall avläggas med det fordon eller den fordonskombination som kräver den mest omfattande körrätt av de körrättigheter som innehavaren har, eller som kräver den körrätt som han vill behålla och, om det är fråga om körrätt både för bil och för motorcykel, särskilt med motorcykel endast om polisen bestämmer det av särskilda skäl. I samband med anmälan till examen eller körprov skall en utredning om körrätten företes.

31 §
Intyg över förarexamen. Underkännande vid examen

Den som har avlagt examen skall ges ett intyg över godkänd förarexamen, om han inte omedelbart efter examenstillfället erhåller körkort.

Om förarexamen inte godkänns, kan besiktningsstället som förutsättning för deltagande i ny examen bestämma att examinanden skall ha fått av besiktningsstället bestämd tilläggsundervisning.

6 kap.

Internationellt och utländskt körkort

32 §
Internationellt körkort

Polisen kan utfärda internationellt körkort som motsvarar innehavarens finländska körkort till den som bor i polisens distrikt och som har fyllt 18 år.

33 §
Nordiska körkort

I Danmark, Island, Norge eller Sverige utfärdade körkort medför inom gränserna för deras giltighet rätt att föra motordrivna fordon i Finland.

I de fall som avses i 73 § 2 mom. och 74 § vägtrafiklagen kan polisen ålägga den som är bosatt i Finland och som har ett i Danmark, Island, Norge eller Sverige utfärdat körkort att visa upp ett intyg av en läkare eller en specialist eller intyg över godkänd förarexamen, körprov eller prov på körförmåga.

Den som är bosatt i Finland och har ett i Danmark, Island, Norge eller Sverige utfärdat körkort och som har fått ett i 70 § vägtrafiklagen nämnt körkortstillstånd skall få ett finländskt körkort för motsvarande klass utan krav på ny förarexamen. När det finländska körkortet utfärdas skall det utländska körkortet överlämnas till körkortsmyndigheten för vidarebefordran till den myndighet som utfärdat kortet.

34 §
Andra utländska körkort

Nationella eller internationella körkort som uppfyller bestämmelserna i vägtrafikavtalet i Genève 1949 eller i Wien 1968, och som utfärdats till någon som stadigvarande bor i en stat som har anslutit sig till något av avtalen, eller en officiell finsk eller svensk översättning av ett sådant nationellt körkort medför inom gränserna för sin giltighet rätt att föra motordrivna fordon i Finland under ett år efter den dag körkortsinnehavaren kom till landet, om körkortsinnehavaren uppfyller ålderskravet för motsvarande körrätt i Finland.

Till den som avses i 1 mom. och som har körkort för bil samt har fått ett i 70 § vägtrafiklagen nämnt körkortstillstånd och visar att han har kört bil i Finland under sex månader får, utan att ny förarexamen krävs, utfärdas körkort av klass B, om körkortstillstånd har sökts inom sex månader efter att den körrätt som baserar sig på det utländska körkortet upphörde att gälla i Finland.

Andra än i 33 § 1 mom. eller i 1 mom. i denna paragraf nämnda utländska körkort medför inte rätt att föra fordon i Finland, om inte annat följer av internationella avtal. Polisen kan dock under de förutsättningar som anges i 70 § vägtrafiklagen bevilja den, som har ett sådant i en annan än i 1 mom. nämnd stat utfärdat körkort som inte medför rätt att föra fordon i Finland, körkortstillstånd för erhållande av körkort för klasserna A eller B för högst ett år samt under de förutsättningar som anges i 71 § vägtrafiklagen utlämna motsvarande temporära körkort utan att kräva ny förarexamen.

De utlänningar som enligt intyg av utrikesministeriet hör till en utländsk beskicknings personal och som har utländskt körkort kan av polisen på ansökan beviljas körkortstillstånd för att dessa i Finland skall erhålla körkort som motsvarar det utländska körkortet, och körkort kan utlämnas utan att ny förarexamen krävs.

Den som har ett utländskt körkort skall överlämna sitt körkort till polisen när finländskt körkort utfärdas. Det utländska körkortet returneras på begäran när körkortsinnehavaren lämnar landet. Det finländska körkortet skall då på motsvarande sätt överlämnas till polisen.

35 §
Körförbud för innehavare av utländskt körkort

Polisen kan med iakttagande i tillämpliga delar av 75-79 §§ vägtrafiklagen utfärda körförbud i Finland

1) för en innehavare av ett körkort som har utfärdats utomlands, om polisen har fått kännedom om en omständighet som enligt 70 § vägtrafiklagen utgör hinder för beviljande av körkortstillstånd eller enligt 71 § utgör hinder för utlämnande av körkort eller om körkortsinnehavaren har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 75 § 2 mom. 3-6 punkten vägtrafiklagen, eller

2) för den som har ett i Danmark, Island, Norge eller Sverige utfärdat körkort, om denne inte inom en av polisen utsatt tid har företett intyg av en läkare eller en specialist eller intyg över godkänd förarexamen, körprov eller prov på körförmåga.

En i Finland bosatt innehavare av ett i Danmark, Island, Norge eller Sverige utfärdat körkort kan i de fall som avses i 75 § 2 mom. 3-6 punkten vägtrafiklagen åläggas att förete intyg över ny godkänd förarexamen.

Om en sådan rätt att föra motordrivna fordon i Finland som grundar sig på ett utländskt körkort har upphört att gälla på grund av ett körförbud som avses i 1 mom., skall polisen omhänderta det utländska körkortet för den tid körförbudet gäller. Körkortet skall dock på begäran återlämnas till innehavaren när denne lämnar landet, även om körförbudet ännu är i kraft. Polisen kan i ett internationellt körkort, utan att omhänderta det, anteckna att det inte är giltigt i Finland. När körförbud har meddelats skall den myndighet som har utfärdat körkortet underrättas, om det är möjligt. Körförbud anmäls till bilregistercentralen endast om den som har meddelats körförbud bor i Finland och hans körkort har utfärdats i Danmark, Island, Norge eller Sverige.

Om innehavaren av ett körkort som har utfärdats i Danmark, Island, Norge eller Sverige meddelas körförbud tills vidare, skall körkortet med undantag från 3 mom. skickas till den myndighet som har utfärdat körkortet, om det inte finns särskilda skäl för något annat förfarande.

7 kap.

Yrkeskörtillstånd för personbil

36 §
Rätt att föra personbil i yrkesmässig persontrafik

En personbil får föras i yrkesmässig persontrafik endast av den som utom körrätt som motsvarar fordonsklassen har yrkeskörtillstånd som beviljats av polisen på bilens stationsort.

Yrkeskörtillstånd får också beviljas så att det endast gäller förande av invalidtaxi. Begränsningen skall då antecknas på yrkestillståndet.

37 §
Förutsättningarna för beviljande av yrkeskörtillstånd

Förutsättningarna för beviljande av yrkeskörtillstånd är att sökanden

1) har annan körrätt för bil än kortvarig körrätt,

2) uppfyller hälsokraven för körkortstillstånd för fordon av klass C,

3) inte på grund av personliga egenskaper måste anses vara olämplig att föra personbil i yrkesmässig persontrafik,

4) har tillräcklig kännedom om stadgandena och bestämmelserna om yrkesmässig trafik, faktorer som påverkar dess säkerhet, kundservice och annat som hör till yrket samt sådan lokalkännedom som yrket förutsätter och

5) inte har fyllt 70 år.

Vid ansökan om yrkeskörtillstånd skall körkortet och ett högst sex månader tidigare utfärdat läkarintyg visas upp. Polisen kan dessutom ålägga sökanden att visa upp ett intyg över ny godkänd förarexamen.

Tillståndet beviljas för en bestämd tid som utgår när personen i fråga fyller 70 år. Om sökanden endast med hörapparat uppfyller hörselkravet för fordon av klass C, skall i tillståndet antecknas villkoret att hörapparat måste användas vid körning. Ett tillstånd upphör att gälla ett år efter att det beviljades, om den som har fått tillståndet inte har löst ut det under denna tid. Bilregistercentralen skall underrättas om tillstånd som beviljas eller upphör. Vad som stadgas om duplettexemplar av körkort gäller i tillämpliga delar även yrkeskörtillstånd för personbil.

Bilregistercentralen kan av särskilda skäl bevilja undantag från ålders- och hälsokraven för yrkeskörtillstånd.

38 §
Indragning av yrkeskörtillstånd

Ett yrkeskörtillstånd för personbil skall dras in för viss tid eller tills vidare, om innehavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Om ett yrkeskörtillstånd dras in, skall innehavarens alla andra yrkeskörtillstånd samtidigt dras in.

Ett tillstånd kan dras in för viss tid, om det finns förutsättningar för utfärdande av temporärt körförbud. Vid tillfällig indragning av tillstånd iakttas i tillämpliga delar vad som i 76 och 77 §§ vägtrafiklagen stadgas om temporärt körförbud.

Bilregistercentralen skall underrättas om indragning och temporär indragning av tillstånd.

8 kap.

Bilskolor

39 §
Tillstånd att hålla bilskola

Tillstånd att hålla bilskola kan beviljas myndiga personer som kan svara för att verksamheten sköts som sig bör. Tillstånd kan även beviljas sådana sammanslutningar som anses ha förutsättningar att sköta verksamheten som sig bör.

Tillstånd att hålla bilskola skall sökas skriftligen hos länsstyrelsen på den ort där verksamheten kommer att bedrivas. Till ansökan skall fogas en tillförlitlig utredning om att sökanden uppfyller förutsättningarna i 1 mom. Om en sammanslutning är sökande, skall ansökan innehålla ett utdrag ur handels- eller föreningsregistret samt bolagsordningen eller motsvarande bolagsavtal eller sammanslutningens stadgar. Innan ansökan avgörs skall länsstyrelsen inhämta utlåtande av besiktningskontoret på bilskolans verksamhetsort och vid behov av polisen. Länsstyrelsen kan också inhämta andra utredningar och utlåtanden.

Tillstånd att hålla bilskola beviljas för en bestämd tid, högst fem år. Tillståndet ger rätt att bedriva bilskolverksamhet endast inom det område som bestäms i tillståndet. I tillståndet skall placeringsorten för skolans undervisningslokal samt de villkor och begränsningar som gäller undervisningens kvalitet och omfattning bestämmas. Bilskolor kan beviljas tillstånd att meddela teoriundervisning även i andra lokaler än deras undervisningslokaler.

Beslut som gäller beviljande och indragning av tillstånd att hålla bilskola skall skickas till besiktningskontoret och bilregistercentralen för kännedom.

40 §
Bilskolornas undervisningspersonal

Varje bilskola skall ha en föreståndare som ansvarar för undervisningen samt tillräcklig undervisningspersonal med hänsyn till skolans elevantal.

Den för bilskolans undervisning ansvariga föreståndaren skall ha trafiklärartillstånd och minst tre års erfarenhet som heltidsanställd trafiklärare. Läraren som meddelar körundervisning skall ha trafiklärartillstånd. Övriga lärare skall ha trafiklärartillstånd eller sådan utbildning på undervisningsområdet som det besiktningsställe som övervakar bilskolan har godkänt samt praktisk erfarenhet. Föreståndarens och lärarnas kompetens skall godkännas av besiktningsstället innan undervisningen inleds.

41 §
Bilskolornas undervisningslokaler och undervisningsmateriel

Bilregistercentralen meddelar föreskrifter och anvisningar om de krav som skall ställas på bilskolornas undervisningslokaler. Besiktningsstället skall godkänna en lokal innan den tas i bruk.

En bilskola skall ha behövlig undervisningsmateriel, dvs. skolbilar och åskådningsmateriel. Bilregistercentralen meddelar föreskrifter om den åskådningsmateriel som skall användas i bilskolor och godkänner de läroböcker som skall användas. Undervisningsmaterielen vid en bilskola skall vara godkänd av besiktningsstället.

42 §
Övervakning av bilskolorna

Bilskolornas verksamhet övervakas av det besiktningsställe inom vars verksamhetsområde skolan finns.

Bilregistercentralen meddelar föreskrifter om övervakningen av bilskolornas verksamhet.

43 §
Förnyande av tillstånd att hålla bilskola

Ansökan om förnyande av tillstånd att hålla bilskola skall göras skriftligen hos länsstyrelsen på skolans verksamhetsort. Tillståndet att hålla bilskola eller en styrkt kopia av det skall bifogas ansökan.

När ansökan avgörs skall förutom de i 39 § nämnda förutsättningarna även beaktas hur sökanden skött den bilskola som tillståndet gäller.

Länsstyrelsen skall skicka beslut om förnyande av tillstånd att hålla bilskola till besiktningskontoret och bilregistercentralen för kännedom.

44 §
Fortsatt verksamhet, om tillståndshavaren dör eller försätts i konkurs

Om den som har tillstånd att hålla bilskola dör eller försätts i konkurs, har döds- eller konkursboet rätt att med stöd av det tidigare tillståndet fortsätta att hålla bilskola i högst ett år, om länsstyrelsen inte beslutar annat för att trygga att bilskolan sköts som sig bör. En förutsättning för fortsatt verksamhet är dock att döds- eller konkursboet utan dröjsmål till den länsstyrelse som beviljat tillståndet anmäler en person som ansvarar för tillståndshavarens skyldigheter och som länsstyrelsen kan godkänna.

45 §
Trafiklärartillstånd

En förutsättning för beviljande av trafiklärartillstånd är att sökanden

1) har körkort av klass ABC,

2) har avlagt trafiklärarexamen enligt de föreskrifter som trafikministeriet har meddelat med stöd av denna förordning, och

3) inte på grund av personliga egenskaper kan anses vara olämplig som trafiklärare.

Tillståndet skall sökas skriftligen hos polisen på sökandens hemort. Sökanden skall förete sitt körkort och intyg över avlagd trafiklärarexamen samt till ansökan bifoga två fotografier på vilka han lätt kan igenkännas.

Trafiklärartillstånd beviljas för den tid som sökandens körrätt är i kraft. Stadgandena om duplettexemplar av körkort gäller i tillämpliga delar även trafiklärartillstånd.

Ett trafiklärartillstånd skall dras in för en bestämd tid eller tills vidare, om innehavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Tillståndet kan dras in för en bestämd tid, om det finns förutsättningar för temporärt körförbud. Vid temporär indragning av tillstånd iakttas i tillämpliga delar vad 76 och 77 §§ vägtrafiklagen stadgar om temporärt körförbud.

Bilregistercentralen skall underrättas om trafiklärartillstånd som beviljas eller dras in.

46 §
Övningsbanor

Trafikministeriet beslutar vilka orter som skall ha övningsbanor för körundervisning.

Bilregistercentralen meddelar närmare föreskrifter om banornas dimensioner, konstruktion och utrustning. Besiktningsstället övervakar i enlighet med bilregistercentralens föreskrifter den förarundervisning som meddelas på banorna.

47 §
Undantag för en inrättning som utbildar trafiklärare och för yrkesutbildning för förare

I en inrättning som utbildar trafiklärare får förarundervisning meddelas utan tillstånd att hålla bilskola och utan trafiklärartillstånd. Eleverna vid inrättningen får fungera som lärare vid bilskolor utan trafiklärartillstånd på de villkor och med de begränsningar som trafikministeriet bestämmer. Om den undervisning som meddelas i en sådan inrättning gäller vad 23, 24 och 40 § 1 mom. samt 41 och 42 §§ stadgar.

I samband med sådan yrkesundervisning för förare som sker under yrkesutbildningsstyrelsens tillsyn får förarundervisning meddelas utan tillstånd att hålla bilskola. Den lärare som ger körundervisning skall ha trafiklärartillstånd, körrätt som motsvarar klassen för det fordon som används i undervisningen samt minst ett års erfarenhet som heltidsanställd förare av fordon av klass D eller E. Körundervisning med fordon av klass C får dock ges även av en lärare som har trafiklärartillstånd och minst två års erfarenhet som heltidsanställd förare av fordon av klass C.

Vid sådan förarundervisning för körrätt för fordon av klass C som meddelas vid en yrkesskola i samband med yrkesutbildning av förare skall i tillämpliga delar iakttas de stadganden i denna förordning som gäller godkännande av lärares kompetens samt undervisningsmateriel och innehållet i undervisningen. Bilregistercentralen meddelar närmare föreskrifter om övervakningen av denna förarundervisning och godkänner det undervisningsprogram som skall följas i undervisningen. Den förarundervisning som meddelas vid yrkeskurscentraler övervakas av yrkesutbildningsstyrelsen, som även fastställer det undervisningsprogram som skall följas i undervisningen.

9 kap.

Körkortsregistret. Duplettexemplar av körkort

48 §
Uppgifterna i körkortsregistret

Körkortsregistret förs av bilregistercentralen. Registret innehåller följande uppgifter:

1) namn, personbeteckning och adress för den som har körkortstillstånd,

2) de fordonsklasser för vilka körkortstillstånd har beviljats, specialvillkor och övriga uppgifter som gäller beviljande av körkortstillstånd,

3) uppgifter om utfärdande av körkort, beviljande och indragning av yrkeskörtillstånd för personbil och av trafiklärartillstånd samt körförbud och andra åtgärder beträffande körrätt och körkort samt uppgifter om tillstånd till undantag som gäller körrätt, körkortstillstånd eller yrkeskörtillstånd för personbil,

4) straff och andra påföljder som ådömts för brott som nämns i 75 § 1 mom. vägtrafiklagen eller för andra brott som har begåtts vid förande av motordrivet fordon och som är straffbara enligt vägtrafiklagen, med undantag av andra ordningsböter än sådana som förelagts för överträdelse av hastighetsbegränsning, eller för radardetektorförseelser,

5) uppgift om förarundervisning och förarexamen samt

6) uppgift om försvarsmaktens körkort och tillstånd att transportera farliga ämnen.

I körkortsregistret införs också uppgifter om dem som utan att ha körrätt har gjort sig skyldiga till ett brott som avses i 1 mom. 4 punkten och för detta dömts till straff eller någon annan påföljd samt uppgifter om vilka påföljder som har ådömts för brottet.

I körkortsregistret införs också uppgifter om i Finland bosatta innehavare av körkort som utfärdats i Danmark, Island, Norge eller Sverige, om innehavaren här har dömts för ett brott som avses i 1 mom. 4 punkten.

Andra uppgifter om brott än de som gäller brott som avses i 75 § 1 mom. vägtrafiklagen avförs ur körkortsregistret fem år efter att beslutet om dem vann laga kraft. Samtliga registeruppgifter om den som har registrerats avförs ur registret ett år efter hans död.

Om en myndighet vid behandlingen av uppgifter i körkortsregistret upptäcker ett fel, skall den genast anmäla detta till bilregistercentralen.

49 §
Temporärt körkortsregister

Den som tillverkar körkort skall på uppdrag och under övervakning av bilregistercentralen som en del av körkortsregistret föra ett register som innehåller fotografi och namnteckning av den som har körrätt. Tillverkaren skall senast 30 månader efter att körkortet beställdes förstöra fotografiet och namnteckningen.

50 §
Polisens skyldighet att anmäla körförbud

Polisen skall underrätta bilregistercentralen om körförbud och temporära körförbud som utfärdas samt om återlämnande av körkort när förbudet har upphört.

51 §
Duplettexemplar av körkort

Om ett körkort har förkommit, förstörts eller stulits eller om körkortsinnehavaren inte längre kan kännas igen på fotografiet eller om hans namn eller personbeteckning har ändrats, skall körkortsinnehavaren anhålla om ett duplettexemplar av körkortet. Ett dupplettexemplar skall också skaffas, om körkortet uppenbart har skadats så att det inte utan svårighet kan läsas. Anhållan om duplettexemplar skall göras hos polisen på körkortsinnehavarens hemort eller, om han inte har någon hemort i Finland, hos den polis som har beviljat körkortstillståndet. Ansökan som beror på ändrat namn eller ändrad personbeteckning skall göras inom tre månader efter ändringen.

Till ansökan skall bifogas körkort, om det är i behåll, samt vid behov två fotografier på vilka körkortsinnehavaren lätt går att känna igen. Om ändring av namn eller personbeteckning skall dessutom företes tillförlitlig utredning. Har ett körkort förkommit eller förstörts, skall en skriftlig utredning om detta ges.

Polisen kan förstöra duplettexemplar som inte har lösts ut inom ett år efter att ansökan gjordes. Polisen skall underrätta bilregistercentralen om utlämnande eller förstörande av duplettexemplar.

Om ett förkommet eller stulet körkort senare hittas, skall det överlämnas till polisen.

10 kap.

Särskilda stadganden

52 §
Straffstadganden

Om straff för brott mot denna förordning eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av den stadgas i 103 § vägtrafiklagen.

53 §
Ändringssökande

Om rätten att söka ändring i beslut av polisen och länsstyrelsen stadgas i 80 a och 106 a §§ vägtrafiklagen.

Ett besiktningsställes beslut med stöd av denna förordning får överklagas genom besvär hos bilregistercentralen. Bilregistercentralens beslut med anledning av besvären får överklagas hos trafikministeriet. Trafikministeriets beslut får inte överklagas genom besvär.

Besiktningsställets och bilregistercentralens beslut får verkställas även om de överklagas.

I fråga om ändringssökande skall i övrigt iakttas lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

54 §
Närmare föreskrifter

Trafikministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

Sådana anmälningar, intyg, körkort och tillstånd som nämns i 106 §§ vägtrafiklagen och i denna förordning skall med de undantag som anges i 106 och 108 a §§ vägtrafiklagen utfärdas på blanketter som trafikministeriet fastställer, om ministeriet inte bestämmer annat. Läkarintygsblanketterna fastställs av medicinalstyrelsen.

11 kap.

Ikraftträdande och övergångsstadganden

Ikraftträdande
55 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 31 maj 1972 om körkort (447/72) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

56 §
Giltigheten för tidigare beviljade körkort och tillstånd

Sådana körkort och andra tillstånd för förande av fordon och meddelande av förarundervisning som har utfärdats med stöd av de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft är giltiga den tid som nämns i dem.

Till innehavare av ett körkort som har beviljats med stöd av de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft får fram till utgången av 1991 utfärdas ett duplettexemplar enligt denna förordning, fastän körkortet är i behåll och inte har förstörts.

Sådana tillstånd till undantag från krav som gäller förarexamen, körkort och yrkeskörtillstånd för personbil och som har beviljats med stöd av de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft är fortfarande giltiga, om något annat inte följer av tillståndsbeslutet.

Den som innan denna förordning träder i kraft har haft rätt att utan trafiklärartillstånd vara ansvarig föreståndare för en bilskolas undervisningsverksamhet har fortfarande samma behörighet.

57 §
Tidigare förarutbildning och förarexamen

En elev som har fått intyg om erhållen förarutbildning enligt de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft får delta i förarexamen enligt de stadganden som då gällde.

Den som har avlagt förarexamen för kortvarigt körkort enligt de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft beviljas ett körkort som motsvarar den förarexamen som har avlagts.

58 §
Motsvarighet mellan förarexamen och körkort

En förarexamen för körkort av klass KT som har avlagts med stöd av de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft motsvarar förarexamen enligt denna förordning för fordon av klass A och ett utfärdat körkort av klass KT motsvarar körkort av klass A enligt denna förordning med de begränsningar som anges i 8 § 1 mom.

59 §
Villkor om backspegel på höger sida

Även om ett körkort med stöd av de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft har beviljats med villkor om backspegel på höger sida och detta har antecknats i körkortet, utfärdas duplettexemplar utan en sådan anteckning.

60 §
Krav som gäller synfältet

Det krav enligt 9 § 1 mom. 2 punkten som gäller synfältet avser inte den som har beviljats körkort eller fått läkarintyg för körkort innan denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 7 september 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.