843/1990

Given i Helsingfors den 7 september 1990

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 105 § vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) och

fogas till lagen en ny 28 a § som följer:

28 a §
Skyldighet att använda parkeringsskiva

Är parkeringstiden begränsad med ett vägmärke, får bilar inte parkeras utan parkeringsskiva, om kommunen har fattat beslut om att parkeringsskivor skall användas inom kommunen. Parkeringsskiva behövs dock inte på avgiftsbelagda parkeringsplatser. Skyldigheten att använda parkeringsskiva skall anges med vägmärke.

Under tiden för parkering skall parkeringsskivan vara placerad på ett synligt ställe i bilen, och ankomsttiden skall markeras på det sätt som trafikministeriet närmare bestämmer.

Trafikministeriet meddelar också andra närmare föreskrifter om parkeringsskivor och skyldigheten att använda dem.

105 §
Parkeringsfel

För överträdelse av förbud och begränsningar i fråga om stannande och parkering av fordon döms till straff endast om parkeringsfelet har medfört eller kunnat medföra allvarlig fara eller olägenhet. Annars påförs för felet parkeringsbot enligt vad som stadgas särskilt. Parkeringsbot påförs också för överträdelse av stadgandena och bestämmelserna om användning av parkeringsskivor som avses i 28 a §.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1990.

Regeringens proposition 37/90
Trafikutsk. bet. 3/90
Stora utsk. bet. 75/90

Helsingfors den 7 september 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.