811/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/78) 2 kap. 11 §, 6 kap. 11 § och 7 kap. 25 §,

av dessa lagrum 6 kap. 11 § sådan den lyder i lag av den 28 maj 1982 (390/82) och 7 kap. 25 § sådan den lyder i lag av den 23 maj 1986 (385/86), samt

fogas till lagen ett nytt 8 kap., varvid det nuvarande 8 kap., sådant det lyder i nämnda lag av den 23 maj 1986, blir 9 kap. som följer:

8 kap.

Straffstadganden

1 §

Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 2 kap. 2-5 §§ eller mot stadganden som har utfärdats enligt kapitlets 6 § eller som med uppsåt underlåter att på det sätt som avses i 6 kap. 2 § överlämna en hemförsäljningshandling skall, om inte gärningen skall bestraffas som ett marknadsföringsbrott enligt 30 kap. 1 § strafflagen, för konsumentskyddsförseelse dömas till böter.

2 §

Om straff för brott mot 7 kap. 14 och 18 §§ stadgas i 30 kap. 3 § strafflagen.

3 §

En näringsidkare som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 7 kap. 5-7 eller 9 § eller mot bestämmelser som har utfärdats enligt 22 §, eller som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 7 kap. 10 eller 11 § eller mot bestämmelser som har utfärdats enligt kapitlets 21 §, skall för konsumentkreditförseelse dömas till böter.

4 §

Den som bryter mot ett med stöd av 2 kap. 7 § eller 7 kap. 23 § utfärdat förbud som har förenats med vite kan inte dömas till straff för samma gärning.

5 §

Åtal för konsumentskyddsförseelse och konsumentkreditförseelse handläggs av allmän underrätt.

Allmän åklagare skall innan åtal väcks för konsumentskyddsförseelse bereda konsumentombudsmannen tillfälle att ge utlåtande i saken. Detta behövs dock inte om åtalet enbart gäller brott mot en förordning som har givits med stöd av 2 kap. 6 §, brott mot en föreskrift som har meddelats med stöd av en sådan förordning eller en förordning som anges i 2 kap. 12 § 2 mom. eller underlåtelse att överlämna hemförsäljningshandling.

När domstolen handlägger konsumentskyddsförseelsen skall den med de begränsningar som anges i 2 mom. bereda konsumentombudsmannen tillfälle att bli hörd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.