808/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/54) 198 §, sådan den lyder i lag av den 22 december 1989 (1240/89), samt

fogas till lagen en ny 198 a § som följer:

198 §

Den som bryter mot vad denna lag stadgar om uppgörande av bokslut skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag, för andelslagsförseelse dömas till böter.

Om straff för bokföringsbrott och bokföringsbrott av oaktsamhet stadgas i 30 kap. 9 och 10 §§ strafflagen.

198 a §

Den som bryter mot vad denna lag stadgar om uppgörande av revisionsberättelse skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag, för andelslagsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.