807/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av 16 kap. 8 och 9 §§ lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/78) 16 kap. 8 § 3 punkten och 9 § 4 och 5 punkten samt

fogas till kapitlets 9 § en ny 6 punkt som följer:

16 kap.

Särskilda stadganden

Straffstadganden
8 §

Den som


3) bryter mot vad denna lag stadgar om uppgörande av revisionsberättelse

skall, såframt gärningen ej är ringa eller annorstädes i lag strängare straff ej är stadgat, för aktiebolagsbrott dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

9 §

Den som


4) beviljar penninglån eller ställer säkerhet i strid med 12 kap. 7 §;

5) underlåter att föra aktiebok eller aktieägarförteckning eller att hålla dem tillgängliga; eller

6) bryter mot vad denna lag stadgar om uppgörande av bokslut eller koncernbokslut eller om avgivande av slutredovisning vid aktiebolags likvidation

skall, såframt gärningen ej är ringa eller annorsträdes i lag strängare straff ej är stadgat, för aktiebolagsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.