777/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av 62 och 63 §§ lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 62 och 63 §§ lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), av dem 63 § sådan den lyder i lag av den 20 juni 1979 (555/79), som följer:

62 §

Om straff för lagstridigt undandragande av förskott och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

63 §

Om straff för skatteförseelse som hänför sig till förskott stadgas i 29 kap. 4 § strafflagen.

Den som trots uppmaning av myndighet underlåter att på behörigt sätt fullgöra en skyldighet som stadgas i 20 § 1 mom., 20 a eller 21 a §, 29 § 1-3 mom. eller 29 a, 29 b eller 34 § skall för förskottsuppbördsförseelse dömas till böter.

Vid förseelse som avses i 2 mom. får eftergift ske i fråga om anmälan, åtal eller straff, om förseelsen är ringa och rättas till utan dröjsmål.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.