760/1990

Given i Helsingfors den 31 augusti 1990

Lag om yrkesutbildningscentrer för vuxna

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Yrkesutbildningscentrer för vuxna

Ett yrkesutbildningscenter för vuxna, nedan vuxenutbildningscenter, är en yrkesläroanstalt som är underställd yrkesutbildningsstyrelsen.

Vuxenutbildningscentrerna har till uppgift att bjuda ut och ordna yrkesinriktad vuxenutbildning och annan utbildning som stöder denna. Vid ett vuxenutbildningscenter kan också ordnas service, forskning och arbetsverksamhet som stöder den yrkesinriktade vuxenutbildningen eller har nära anknytning till den.

2 §
Yrkesinriktad vuxenutbildning

Med yrkesinriktad vuxenutbildning avses i denna lag grundläggande yrkesutbildning samt yrkesinriktad vidareutbildning och fortbildning som ges i form av vuxenutbildning.

Den grundläggande yrkesutbildningen i form av vuxenutbildning utgörs av grundläggande yrkesutbildning enligt lagen om yrkesläroanstalter (487/87) eller annan grundläggande yrkesutbildning som kan jämställas med denna.

Vidareutbildningen och fortbildningen bygger på den grundläggande yrkesutbildningen eller på yrkesskicklighet som har förvärvats genom arbete. Till vidareutbildningen hör också den utbildning i form av påbyggnadslinjer som avses i 18 § lagen om yrkesläroanstalter samt till fortbildningen också den utbildning i kursform som avses i samma paragraf.

3 §
Grunderna för ett vuxenutbildningscenters ekonomi

Ett vuxenutbildningscenter finansieras huvudsakligen med de utbildningsinkomster med inkomster från myndigheter, företag och samfund samt med inkomster av annan verksamhet. Centret beslutar själv hur verksamheten skall prissättas. Angående statsunderstöd, specialunderstöd och verksamhetsunderstöd som beviljas vuxenutbildningscentrerna stadgas nedan.

Ett vuxenutbildningscenter får inte hållas i syfte att uppnå ekonomisk vinst.

4 §
Tillstånd

Med statsrådets tillstånd kan kommuner eller kommunalförbund eller registrerade finska samfund eller stiftelser hålla ett vuxenutbildningscenter. Tillståndet förutsätter att läroanstalten fyller ett utbildningsbehov. Statsrådet kan efter att ha hört huvudmannen vid behov ålägga denne utbildningsskyldigheter. Statsrådet kan sedan huvudmannen hörts återkalla tillståndet eller ändra det, om förändringar i utbildningsbehovet förutsätter detta eller om centret inte fullgör de skyldigheter som har ålagts det.

Med statsrådets tillstånd får rätten att hålla ett vuxenutbildningscenter överlåtas på någon annan.

2 kap.

Förvaltning, personal och studerande

5 §
Instruktion

Ett vuxenutbildningscenter skall ha en instruktion. I instruktionen bestäms om de allmänna grunderna för verksamheten, om förvaltningen och om övriga frågor så som stadgas genom förordning. Instruktionen godkänns av direktionen. Instruktionen för ett privat vuxenutbildningscenter fastställs av länsstyrelsen och instruktionen för ett kommunalt vuxenutbildningscenter av kommun- eller förbundsfullmäktige.

6 §
Förvaltningsorgan

Ett vuxenutbildningscenter skall ha en av huvudmannen tillsatt direktion som leder och övervakar läroanstaltens verksamhet. Om direktionens sammansättning stadgas vid behov genom förordning. Om rätten att vara närvarande vid direktionens möten stadgas genom förordning och bestäms i instruktionen.

Ett vuxenutbildningscenter skall ha en rektor som lyder under direktionen och som skall leda centrets verksamhet.

Rektorn och medlemmarna av direktionen handlar i sitt uppdrag under tjänsteansvar.

Vid ett vuxenutbildningscenter skall för samarbetet mellan lärarna, den övriga personalen och studerandena finnas en läroanstaltskommission, om vilken bestäms närmare i instruktionen.

7 §
Personal

Ett vuxenutbildningscenter skall förutom rektor ha lärare i arbetsavtalsförhållande och annan personal.

Om rektorns och, vid behov, lärarnas behörighet stadgas genom förordning.

8 §
Antagning av studerande

Om antagning av studerande stadgas och bestäms särskilt.

9 §
Utfärdande av betyg

Yrkesutbildningsstyrelsen beviljar på ansökan vuxenutbildningscentren tillstånd för viss tid eller tills vidare att utfärda betyg över slutförd grundutbildning enligt 2 § på det utbildningområde som nämns i tillståndet.

Om utfärdande av betyg stadgas närmare genom förordning.

3 kap.

Statsfinansiering

10 §
Statsunderstöd för anläggningskostnader

Ett vuxenutbildningscenter kan med ett anslag i statsbudgeten beviljas statsunderstöd för anskaffning, renovering eller omdisponering av lokaler. Understöd kan beviljas till högst 33 procent av de kalkylerade kostnaderna för det projekt som har godkänts för understöd.

Om de utredningar som behövs för erhållande av statsunderstöd stadgas genom förordning.

På statsunderstöd som har beviljats för ett vuxenutbildningscenters anläggningskostnader tillämpas 23-25 §§ lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund, nedan statsandelslagen.

11 §
Specialunderstöd

Ett vuxenutbildningscenter kan enligt ett anslag i statsbudgeten beviljas specialunderstöd för nödvändiga anskaffningar eller projekt för centret, om detta behövs på grund av att anskaffningarna eller projekten är speciellt dyra.

12 §
Verksamhetsunderstöd

Ett vuxenutbildningscenter beviljas verksamhetsunderstöd vars grunder statsrådet fastställer på basis av de faktiska driftskostnaderna. Till driftskostnaderna hänförs inte kostnader som föranleds av hyror för lokaler, av ränteutgifter för lån för anskaffning, renovering, omdisponering eller underhåll av lokaler, av elevernas studiesociala förmåner eller av hotell- eller restaurangrörelse eller byggnadsverksamhet eller av verksamhet som till sin natur är affärsverksamhet och som kan jämställas med dessa.

Om de utredningar som behövs för erhållande av verksamhetsunderstöd stadgas genom förordning.

Följer vuxenutbildningscentralen i sin verksamhet inte gällande stadganden och bestämmelser och har denna försummelse inte avhjälpts inom en utsatt tid, kan utbetalningen av understödet avbrytas.

13 §
Myndigheter som beslutar om statsfinansiering

Undervisningsministeriet beslutar om beviljande av statsunderstöd för anläggningskostnader.

Yrkesutbildningsstyrelsen beslutar om beviljande av special- och verksamhetsunderstöd samt om avbrytande av utbetalningen av verksamhetsunderstöd.

14 §
Förhållande till statsandelslagen

På statsfinansiering enligt denna lag tillämpas inte statsandelslagen, utom i de fall som nämns i 10 § 3 mom.

4 kap.

Särskilda stadganden

15 §
Elevernas studiesociala förmåner

Till den som deltar i sådan grundläggande yrkesutbildning eller utbildning i form av påbyggnadslinjer, som undervisningsmyndigheterna köper, ger läroanstalten samma studiesociala förmåner som de studerande som deltar i motsvarande vuxenutbildning får enligt lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83). Kostnaderna för förmånerna betalas till läroanstalten av anslag som har reserverats under undervisningsministeriets huvudtitel i statsbudgeten.

16 §
Ersättning som skall betalas av en studerandes hemkommun

Om en studerande deltar i sådan grundläggande yrkesutbildning eller utbildning i form av påbyggnadslinjer som ordnas vid ett vuxenutbildningscenter och som undervisningsmyndigheterna köper, är hans hemkommun skyldig att betala ersättning till staten. Angående ersättningen gäller 17 § lagen om finansiering av yrkesläroanstalter.

Med en elevs hemkommun avses den kommun där studeranden vid ingången av kalenderåret i fråga har sin hemort enligt lagen om befolkningsböcker (141/69).

17 §
Tillämpningen av lagen om yrkesläroanstalter

På vuxenutbildningscentren tillämpas följande stadganden i lagen om yrkesläroanstalter:

1) 19 § i fråga om längden av den grundläggande yrkesutbildning som ordnas i form av vuxenutbildning,

2) 20 § i fråga om läroplanerna,

3) 23 § i fråga om studerandenas skyldigheter, dock så att en studerande vid ett vuxenutbildningscenter kan avstängas antingen för högst två månader eller permanent, samt

4) 39 § i fråga om tystnadsplikt och rätt att erhålla uppgifter.

Angående rätten att söka ändring i ett beslut som har fattats enligt denna lag eller en förordning som har utfärdats med stöd av den gäller i tillämpliga delar 40 § lagen om yrkesläroanstalter.

18 §
Försöksverksamhet

I försöksverksamheten vid ett vuxenutbildningscenter kan beträffande undervisningsarrangemangen avvikelser göras från denna lag enligt vad som stadgas genom förordning och vad som undervisningsministeriet med stöd av den vid behov bestämmer.

19 §
Användning av namn

Benämningen yrkesutbildningscenter för vuxna får användas endast om läroanstalter som avses i denna lag.

20 §
Pensionsskydd

Om rätten till pension för den som är anställd vid ett kommunalt vuxenutbildningscenter och om familjepension efter honom stadgas särskilt.

Om rätten till pension för den som är anställd vid ett privat vuxenutbildningscenter och om familjepension efter honom gäller lagen om pension för arbetstagare (395/61).

21 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

5 kap.

Ikraftträdelsestadganden

22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Angående ombildningen av yrkeskurscentralerna till vuxenutbildningscentrer stadgas särskilt.

Regeringens proposition 12/90
Kulturutsk. bet. 4/90
Stora utsk. bet. 73/90

Helsingfors den 31 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.