755/1990

Given i Helsingfors den 17 augusti 1990

Förordning om främmande ämnen i livsmedel

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 1 och 11 §§ livsmedelslagen av den 3 juli 1941 (526/41):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller högsta halter och förekomst av främmande ämnen i livsmedel, dock inte i kött, organ, mjölk och grädde.

2 §
Definition

Med främmande ämne avses ett i eller på ett livsmedel förekommande ämne som inte är ett tillverknings- eller tillsatsämne och som är av sådan art att det kan göra livsmedlet menligt för hälsan eller odugligt eller otjänligt som människoföda. Vid tillämpningen av denna förordning anses som främmande ämnen även insekter, kvalster och andra djur och delar samt lämningar av dem och exemplar som blivit smutsiga eller förskämda eller som ätits av.

3 §
Mängden av ett främmande ämne i livsmedel

Livsmedel får inte innehålla en sådan mängd av ett främmande ämne att livsmedlet till följd av detta måste anses menligt för hälsan eller annars otjänligt eller olämpligt som människoföda.

4 §
Närmare bestämmelser

Handels- och industriministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning samt bestämmelser om högsta halter och förekomst av främmande ämnen i livsmedel och om metoder som skall användas vid bestämningen av dem, om inte annat stadgas.

5 §
Särskilda stadganden

Utöver vad som stadgas i denna förordning skall livsmedelsförordningen (408/52) iakttas.

Om påföljderna för överträdelse av denna förordning och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av förordningen stadgas i livsmedelslagen (526/41).

6 §
Ikraftträdelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 3 april 1987 om främmande ämnen i livsmedel (393/87) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.