Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

744/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Förordning om privat hälso- och sjukvård

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 5, 8 och 29 §§ lagen den 9 februari 1990 om privat hälso- och sjukvård (152/90):

1 §

Vid verkställigheten av lagen om privat hälso- och sjukvård (152/90) samt stadganden och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den avses med

1) laboratorieverksamhet laboratorieundersökningar inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi och patologi samt motsvarande laboratorieundersökningar,

2) radiologisk verksamhet röntgentjänster, ultraljudsundersökningar och andra tjänster som hör till radiologins specialområde,

3) fysioterapeutisk verksamhet fysioterapeutiska undersökningar, åtgärder för att bestämma behov av vård, fysikalisk behandling, rörelseterapi samt handledning och rådgivning som gäller förebyggande verksamhet och vård,

4) åtgärder och terapi som förbättrar och upprätthåller prestationsförmågan talterapi, ergoterapi, psykoterapi, neuropsykologisk rehabilitering samt andra jämförbara åtgärder och annan jämförbar terapi,

5) företagshälsovård tjänster som avses i lagen om företagshälsovård (743/78),

6) massage sådan massage som ges av fysioterapeuter, konditionsskötare och utbildade massörer.

De hälso- och sjukvårdstjänster som nämns i 2 § 1 mom. lagen om privat hälso- och sjukvård omfattar också sådan vård och medicinsk rehabilitering som ges hemma hos patienten.

2 §

Vid ansökan om tillstånd att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster skall av ansökan framgå

1) serviceproducentens firma och hemort,

2) adressen där tjänsterna tillhandahålls,

3) namnet på den som är ansvarig föreståndare för hälso- och sjukvårdstjänsterna samt

4) när verksamheten är avsedd att inledas.

Till ansökan skall fogas

1) en kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna,

2) ett handelsregisterutdrag som gäller firman eller en kopia av näringsanmälan,

3) en utredning om den ansvariga föreståndarens behörighet och hemort,

4) en planritning och en dispositionsplan för de lokaliteter som används vid verksamheten,

5) en verksamhetsplan, av vilken verksamhetsområdet, de tjänster som sökanden ämnar tillhandahålla, personalens storlek och utbildning samt de anordningar som är väsentligast för verksamheten framgår och

6) en utredning om hur behörig kvalitetskontroll av laboratorierna och den radiologiska verksamheten ordnas.

3 §

Den ansvariga föreståndaren skall vara legitimerad läkare eller tandläkare och tillräckligt förtrogen med det medicinska specialområde inom vilket hälso- och sjukvårdstjänsterna huvudsakligen tillhandahålls. Vid utövande av fysioterapeutisk verksamhet kan den ansvariga föreståndaren även vara en fysioterapeut som i minst två års tid har innehaft en tjänst, befattning eller annan anställning som fysioterapeut vid en hälsocentral, kommunal sjukvårdsanstalt eller privat sjukvårds- och forskningsanstalt.

4 §

I en anmälan som nämns i 8 § lagen om privat hälso- och sjukvård skall finnas en uppgift om det datum när verksamheten börjar.

Till anmälan om att verksamheten börjar skall fogas

1) en inspektionsberättelse över inspektion av lokaliteterna och anordningarna och

2) en justerad verksamhetsberättelse, om den verksamhetsberättelse som avses i 2 § har ändrats.

Den ansvariga föreståndaren skall styrka anmälan om att verksamheten börjar.

5 §

Den verksamhetsberättelse som avses i 10 § lagen om privat hälso- och sjukvård skall lämnas för varje kalenderår före utgången av mars följande år.

Medicinalstyrelsen fastställer blanketten för verksamhetsberättelsen.

6 §

Länsstyrelsen skall för kännedom skicka beslut om tillstånd att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster, beslut om godkännande av en ansvarig föreståndare samt anmälningar om ändringar i tillståndspliktig verksamhet till medicinalstyrelsen, folkpensionsanstalten samt till den hälsovårdsnämnd inom vars område hälso- och sjukvårdstjänsterna tillhandahålls.

Länsstyrelsen skall dessutom underrätta folkpensionsanstalten och hälsovårdsnämnden om att serviceverksamheten inleds.

När länsstyrelsen med stöd av 11 § 2 mom. lagen om privat hälso- och sjukvård har godkänt att patientjournalerna förvaras på något annat ställe än vid en sådan hälsocentral som anges i det nämnda momentet skall länsstyrelsen underrätta denna hälsocentral om arrangemanget.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Tillstånd som avses i 2 § får sökas innan förordningen träder i kraft. Om tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster är tillståndspliktigt enligt lagen om privat hälso- och sjukvård, men inte tidigare har varit det, får verksamheten fortsättas sedan lagen om privat hälso- och sjukvård har trätt i kraft tills ansökan om tillstånd har avgjorts.

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.