729/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Förordning om ändring av förordningen om konstindustriella högskoleexamina

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 1 december 1978 om konstindustriella högskoleexamina (948/78) 2 §, 3 § 2 och 3 mom., 15 § 1 mom., 18 § 2 mom., 23 § 1 mom. och 27 §,

av dessa lagrum 3 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 10 april 1987 (403/87), samt

fogas till 3 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 §

Konstindustriella examina på högskolenivå kan avläggas vid konstindustriella högskolan och Lapplands högskola, vilka nedan benämns högskolan.

3 §

Ett utbildningsprogram är en målinriktad studiehelhet, som planeras och utformas genom samarbete mellan olika institutioner vid konstindustriella högskolan eller mellan konstavdelningen och andra avdelningar vid Lapplands högskola, och som inriktas på någon yrkessektor, som förutsätter konstnärlig sakkunskap, och på utvecklandet av denna sektor.

De utbildningsprogram som vid konstindustriella högskolan leder till konstkandidatexamen är utbildningsprogrammet för filmkonst, utbildningsprogrammet för grafisk design, utbildningsprogrammet för keramik- och glaskonst, utbildningsprogrammet för teckningsundervisning, utbildningsprogrammet för hemslöjd och konstindustri, utbildningsprogrammet för scenografi, utbildningsprogrammet för inredningsarkitektur och möbeldesign, utbildningsprogrammet för textilkonst, utbildningsprogrammet för industridesign, utbildningsprogrammet för beklädnadsdesign och dräktkonst samt utbildningsprogrammet för fotografikonst.

Vid Lapplands högskolas konstavdelning leder utbildningsprogrammet för teckningsundervisning till konstkandidatexamen.

15 §

I utbildningsprogrammets undervisningsplan, som godkänns läsårsvis, anges för envar studieperiod dess benämning och mål, det sakkomplex som behandlas, dess omfattning i studieveckor, undervisnings- och arbetsformerna, undervisningens och praktikens omfattning, de prestationer som fordras, deras innehåll och sätten för bedömningen av dem, tidsplaneringen samt den eller de institutioner eller avdelningar som svarar för ordnandet av studieperioden.


18 §

De pedagogiska studierna för ämneslärare anordnas dels av konstindustriella högskolan, dels av Helsingfors universitet eller Åbo Akademi, på det sätt som avtalas mellan dessa högskolor. Vid Lapplands högskola anordnas dessa studier av konstavdelningen tillsammans med avdelningen för pedagogiska vetenskaper på det sätt som bestäms i examensstadgan.


23 §

Såsom licentiatarbete och doktorsavhandling kan godkännas en vetenskaplig undersökning som hör till undervisnings- och forskningsområdet för konstindustriella högskolan eller Lapplands högskolas konstavdelning. Undersökningen kan även omfatta ett konstnärligt arbete som utförts som en tillämpning av undersökningens resultat.


27 §

Planeringen och utformningen samt det fortgående utvecklandet av examina, utbildningsprogram och studieperioder sker i fråga om konstindustriella högskolan i nära samarbete mellan vederbörande institutioner och i fråga om Lapplands högskola vid konstavdelningen på det sätt som bestäms i examensstadgan.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.