715/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Förordning om avgifter till medicinalstyrelsen för behandling av anmälningar enligt kemikalielagen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 60 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) och 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

För behandlingen av sådana anmälningar om ett nytt ämne som avses i 20 och 22 §§ kemikalielagen uppbärs till staten en avgift om vars storlek stadgas i 2-5 §§.

2 §

För behandlingen av en reducerad anmälan enligt 4 § 2 mom. social- och hälsovårdsministeriets beslut om förfarandet vid anmälan om nya ämnen (716/90), nedan beslutet, uppbärs 1 100 mark.

För behandlingen av en reducerad anmälan enligt 4 § 1 mom. i beslutet uppbärs 3 400 mark.

3 §

För behandlingen av en egentlig anmälan enligt 3 § 1 mom. i beslutet uppbärs 10 700 mark.

Om en egentlig anmälan innehåller resultaten av undersökningar som avses i 3 § 2 mom. 1 och 2 punkten i beslutet, uppbärs för behandlingen av anmälan en tilläggsavgift om 2 800 mark. Om anmälan innehåller resultaten av undersökningar som avses i 3 § 2 mom. 3 punkten i beslutet, uppbärs för behandlingen av anmälan en tilläggsavgift om 10 800 mk.

4 §

För behandlingen av en anmälan som har inlämnats till ett medlemsland i Europeiska gemenskaperna (EG) eller Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) uppbärs 2 300 mark.

Om en anmälan som inlämnats till ett medlemsland i EG eller EFTA till sin omfattning motsvarar en begränsad anmälan som avses i beslutet, uppbärs för behandlingen därav, med avvikelse från 1 mom., en avgift enligt 2 §. Om en egentlig anmälan som har gjorts i Finland är mera omfattande än den anmälan som inlämnats till ett medlemsland i EG eller EFTA, uppbärs för behandlingen av anmälan utöver den avgift som stadgas i 1 mom. en tilläggsavgift enligt 3 § 2 mom.

5 §

För behandlingen av en ändringsanmälan som avses i 29 § 1 mom. 1 punkten kemikalieförordningen (620/90) uppbärs en avgift enligt 2 § 2 mom. eller 3 §, minskad med beloppet av den tidigare uppburna avgiften.

Har för ett ämne efter behandlingen av den tidigare inlämnade anmälan inlämnats en anmälan till ett medlemsland i EG eller EFTA och den tidigare uppburna avgiften varit större än 2 300 mark, uppbärs inte någon avgift för behandlingen av ändringsanmälan. Har den tidigare uppburna avgiften varit högst 2 300 mark, uppbärs för behandlingen av ändringsanmälan en avgift om 2 300 mark, minskad med beloppet av den tidigare uppburna avgiften.

6 §

För behandlingen av en i 39 § kemikalielagen åsyftad anmälan om överlåtelse av en giftig eller mycket giftig kemikalie till minutförsäljning uppbärs till staten en avgift om 1 500 mark och för behandlingen av en ändringsanmälan en avgift om 150 mark.

7 §

Avgiften uppbärs av medicinalstyrelsen.

Avgiften kan uppbäras i poster eller helt eller delvis i förskott. Den slutliga avgiften uppbärs genom fakturering i samband med behandlingen av anmälan eller omedelbart efter behandlingen.

Anmälaren skall betala avgiften inom 14 dagar efter det fakturan har tillställts honom. En faktura som har sänts per post anses ha kommit anmälaren till handa den sjunde dagen efter det den postades.

Betalas inte avgiften senast på förfallodagen, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent.

8 §

Avgifter enligt denna förordning får utsökas utan dom eller utslag i enlighet med om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

9 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.