707/1990

Utfärdat i Helsingfors den 17 augusti 1990

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har

ändrat 17 § 3 mom., 25 § 1, 2 och 9 mom., 27 § 3 mom., 36 § 5 mom., 37 § 1 mom., 52 § 4 mom., 54 § 1 mom., 55 § 1 och 4 mom., 70 §, 80 § 1 mom., 82 § 1 mom., 98 § och 185 § 4 mom. i trafikministeriets beslut av den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83),

av dessa lagrum 25 § 1 mom., 27 § 3 mom., 55 § 4 mom. samt 70 och 98 §§ sådana de lyder i beslut av den 29 september 1989 (875/89), 25 § 9 mom. och 80 § 1 mom. sådana de lyder i beslut av den 27 november 1987 (875/87) och 55 § 1 mom. sådant det lyder i beslut av den 28 oktober 1988 (913/88), samt

fogat till beslutet nya 53 a, 105 a och 124 b §§, [ Den märkta texten har rättat (1991), Originaltexten lydde: 124 a §§, ] till 178 § ett nytt 2 mom. och till beslutet en ny 179 a § som följer:

3 kap.

Bil

17 §
Undvikande av brandfara

3. En bil anses utan särskild kontroll uppfylla i 1 och 2 mom. angivna krav, om den är av en typ som är E-godkänd i enlighet med reglementet nr 34/01 eller e-godkänd i enlighet med direktivet nr 70/221/EEC, sådant det lyder senast ändrat genom direktivet 81/333/EEC.


25 §
Igenkänningsljus

1. På en personbil, som får användas i yrkesmässig beställningstrafik utan särskilda begränsningar beträffande transportens art, skall finnas en på taket monterad ljusskylt med en storlek av ca 300 x 115 x 60-80 mm, som visar gult ljus i alla riktningar samt fram- eller fram- och baktill upptar ordet "TAKSI" eller "TAXI" i svart text. Skylten får monteras på bilens vänstra halva på ett avstånd av minst 0,15 m från bilens sida. Bilens ordningsnummer, gruppnummerkod samt taxistation får anges med svart text på ljusskylten. Till ljusskylten får anslutas en anordning varmed ljuset kan fås att blinka i en nödsituation. Personbil, som används för skolskjuts, får förses med en på ljusskylten monterad kupa, som anger skolskjuts. Ljusskylten får även avlägsnas helt då bilen används för körning för en viss uppdragsgivare i enlighet med ett avtal, som ingåtts med honom. Härvid skall avtalet eller en kopia av det medföras under körningen. Om ljusskylten har avlägsnats från en taxi, får bilen inte använda bussfilen för annat än gruppering eller bilen parkeras på en taxistation eller en taxistations område, inte heller får bilen stannas på en plats som är avsedd för taxibilar. När ljusskylten har avlägsnats får taxin transportera endast uppdragsgivarens kunder.


2. På en lastbil, som har godkänts för användning såsom dragbil för släpvagn, får ovanför vindrutan finnas högst tre symmetriskt placerade, framåtriktade lyktor, som är belägna på högst 0,10 m avstånd från varandra, visar brungult ljus och envar är försedda med en lampa vars effekt är högst 20 W och som får användas endast när släpvagnen är tillkopplad.


9. På en i privat bruk registrerad bil, vilken används i vägserviceverksamhet, som anordnas av en registrerad förening som utövar vägservice inom ramen för den frivilliga räddningstjänstens samverkan och har minst 15 medlemmar som utövar vägservice, och vilken är försedd med tillräcklig utrustning för första hjälpen och reparationsutrustning samt har tillräckligt med reservdelar och dessutom har kommunikationsapparatur, får på främre delen av taket monteras en ljusskylt med en storlek av högst 650 x 120 x 100 mm, belyst med högst 10 W lampor, vilken i alla riktningar visar gult ljus och vilken på fram- och baksidan är försedd med något av orden "TIEPALVELU", "VÄGSERVICE" eller "ROAD SERVICE" eller en kombination av dessa i svart text och vid behov med vägserviceorganisationens emblem. På en bil, som används speciellt för förstahjälpsverksamhet, får på motsvarande grunder, dock utan krav på reparationsutrustning och reservdelar, monteras en ljusskylt, som framåt och bakåt visar vitt ljus med den svarta texten "ENSIAPU", "FÖRSTA HJÄLP" eller "FIRST AID" eller en kombination av dessa och emblemet för förstahjälpsorganisationen. Ett intyg över att ifrågavarande bils förare innehar en tillräcklig färdighet att ge första hjälpen och, om det är fråga om vägservice, reparationsfärdighet samt är skickad att använda bilen i denna verksamhet, vilket högst ett år tidigare har utfärdats av en organisation som utövar vägservice eller förstahjälpsverksamhet, skall vid färd medföras och på begäran uppvisas för trafikövervakaren. Ljusskylten skall täckas eller avlägsnas, då bilen framförs på väg utan att delta i vägserviceverksamhet eller förstahjälpsverksamhet.


27 §
Varselljus

3. Varsellyktorna skall vara av en modell som har godkänts av bilregistercentralen eller som har E-godkänts i enlighet med reglementet nr 87 eller motsvarande senare E-reglemente eller, då varsellyktor ingår i en bils originalutrustning, godkända vid typ- eller importbesiktning.


36 §
Backspeglar

5. Då sikten från förarsätet åt sidorna är menligt begränsad på grund av bilens konstruktion eller därtill hörande anordning eller utrustning, skall bilen förses med behövliga tilläggsspeglar, i vilka föraren kan se bilens sidor och ge akt på den övriga trafiken. En lastbil, vars totalvikt överstiger 7 500 kg, skall utöver de i 2 mom. avsedda backspeglarna dessutom på förarhyttens högra sida ha en vidvinkelspegel av klass IV och en närspegel av klass V i enlighet med E-reglementet nr 46/01 eller e-direktivet nr 71/127/EEC, sådant det lyder senast ändrat genom direktivet 88/321/EEC.

37 §
Ljudsignalanordning

1. En bils ljudsignalanordning skall ha en ljudstyrka som, mätt på sju meters avstånd framför bilen, är minst 93 dB(A) och högst 112 dB(A). Ljudet skall vara oavbrutet och tonhöjden jämn. Ljudsignalanordningen anses utan särskild kontroll uppfylla ovan nämnda krav, om bilen är E-godkänd i enlighet med reglementet nr 28/01 eller e-godkänd i enlighet med direktivet nr 70/388/EEC.


52 §
Bilbälten och deras fästpunkter

4. Fästpunkterna för bilbälten i en terrängpersonbil, specialbil, buss, paketbil och sådan personbil som har byggts om från paketbil skall vara godkända vid besiktning. Fästpunkterna för bilbälten i en annan personbil skall uppfylla kraven i E-reglementet nr 14/02 eller motsvarande senare E-reglemente eller i e-direktivet 76/115/EEC, sådant det lyder senast ändrat genom direktivet 82/318/EEC, eller i standarden FMVSS 210.


53 a §
Sidoskydd

1. De sidoskydd som krävs på en bil skall skydda fotgängare, cyklister och andra från att hamna under bilen och i synnerhet under hjulen på bilen. Sidoskydden får inte öka bilens bredd och huvuddelen av skyddet får inte dras in mer än 120 mm från det plan som anger bilens största bredd. Skyddens bakre parti får inte på den sträcka som de sista 250 mm bildar dras in mer än 30 mm från det plan som anges av det bakre däckets ytterkant.

2. Sidoskyddens utsida skall vara så slät och oavbruten som möjligt. De avbrott som brottgränser och fogar bildar får inte överstiga 25 mm. Den del som följer efter ett brott får inte i sidled tränga utanpå den föregående delen. Sidoskyddet får bestå av separata balkar eller ribbor, vilkas avstånd från varandra i lodrät riktning är högst 300 mm och vilka är minst 50 mm höga när det gäller bilar med en totalvikt på högst 12 000 kg och minst 100 mm när det gäller andra bilar.

3. Sidoskyddet på en bil som inte är lastad får ingenstans vara längre från marken än 550 mm och dess avstånd från bilens karosseri eller andra motsvarande fasta konstruktioner får inte överstiga 350 mm, mätt vid bakhjulets främsta punkt. Om karosseri saknas eller om dess höjd, mätt vid bakhjulets främsta punkt, överstiger 1,35 m, får avståndet till sidoskyddets övre kant inte överstiga 950 mm.

4. Fasta konstruktioner på en bil, t.ex. reservhjul, batterilåda, luftbehållare, bränsletank, lyktor, reflektorer och verktygslåda kan ersätta sidoskyddet eller en del av det, om de uppfyller de krav som nämns i 1-3 mom.

5. Bromsledningar får inte fästas vid sidoskydden.

6. Sidoskydden på en bil, som är försedd med stödben eller avsedd för rorotransporter, får ha behövliga brott för att stödbenen skall kunna användas eller bilen fastgöras vid fartyget.

7. Bilregistercentralen utfärdar närmare bestämmelser om avrundning av sidoskydden, dimensioneringen av sidoskyddets främre och bakre del och deras konstruktion, sidoskyddets hållfasthet och de avvikelser från måtten som en specialkonstruerad bil förutsätter.

8. En bil anses uppfylla de krav som gäller sidoskydden, om bilen uppfyller kraven i E-reglementet nr 73 eller e-direktivet nr 89/297/EEC.

54 §
Sikthinder

1. Vindrutan i bil samt förarhyttens sidoglas eller -skydd skall till konstruktion och skick vara sådana, att föraren har så obehindrad sikt som möjligt såväl framåt som åt sidorna. Vid dem får varken innanför eller utanför bilen utöver särskilt föreskrivna märken och anordningar hängas eller fästas märken, föremål eller anordningar, vilka kan hindra sikten. Parkeringsskiva som motsvarar trafikministeriets bestämmelser får dock fästas vid vindrutans högre sida.


55 §
Ändringar och reparationer

1. En bilmotor får utbytas mot en lättare motor eller motor med lägre effekt. Ävenså får en bilmotor utbytas mot en sådan tyngre motor eller motor med större effekt som biltillverkaren har avsett för användning i en bil som avsetts för allmän vägtrafik och hör till samma modellserie varvid bilens bromsar och annan konstruktion och utrustning som inverkar på trafiksäkerhet bör ändras så att de motsvarar modell som är försedd med en tyngre motor eller motor med större effekt. Tillstånd att installera överladdningsanordning eller utbyta bilmotorn mot en annorlunda motor än ovan har avsetts bör fås av besiktningsställe. Tillstånd bör inte beviljas, om motorns vikt eller effekt står i uppenbar disproportion till bilens konstruktion. Motorn skall vara avsedd för en bilmodell för vilken avgasutsläppsbegränsningarna är minst lika stränga som de som gäller en bil försedd med originalmotor. I annat fall skall bilens innehavare med ett intyg av endera biltillverkaren eller en oavhängig forskningsanstalt påvisa att den ändrade bilens gas- eller partikelutsläpp inte överskrider sådana utsläppsbegränsningar som föregick de utsläppsbegränsningar som var i kraft den dag då bilen togs i bruk. En bilmotor, som uppfyller kraven i 18 a-18 c §§ fordonsförordningen, får utbytas endast mot en motor som biltillverkaren har avsett för samma modellserie och som inte skiljer sig från originalmotorn i de avseenden som avses i förordningens 11 b § 3 mom.


4. Längden och ställningen på en personbils rattstång, en bils spårvidd, fjädring samt avgassystemets och ljuddämparens typ får ändras eller i bilen installeras styrningsdämpare eller skyddsbåge endast med tillstånd från ett besiktningsställe och i enlighet med däri föreskrivna villkor. I avgassystemet på annan än lågemissionsbil får dock utan särskilt tillstånd monteras en sådan katalysator i efterhand som är av typ som bilregistercentralen har godkänt och som sänker avgasutsläpp minst 40 procent av de gränsvärden som gäller bilen. En katalysator får i efterhand installeras i stället för en möjlig främre ljuddämpare, om motorns ljudstyrka efter ändringen inte överstiger stadgade värden.

4 kap.

Motorcykel

70 §
Anordning för förhindrande av olovlig användning

Lås, som fordras för förhindrande av olovlig användning av motorcykel, skall vara E-godkänt i enlighet med reglementet nr 62 eller vara särskilt godkänt av bilregistercentralen.

80 §
Övriga ljus

1. På en motorcykel får monteras högst två av bilregistercentralen eller i enlighet med E-reglementet nr 87 eller motsvarande senare E-reglemente till modellen godkända varsellyktor, vilka skall befinna sig på en höjd av minst 0,25 m och högst i nivå med halvljuset samt på ett avstånd av minst 0,10 m från varandra. Varselljuset skall kopplas så att det inte, med undantag för helljusblink, kan fungera samtidigt med körljuset eller dimstrålkastaren.


82 §
Ljudsignalanordning

1. En motorcykels ljudsignalanordning skall ha en ljudstyrka som, mätt på sju meters avstånd framför motorcykeln, är minst 83 dB(A) eller, om motorcykelmotorns effekt överstiger 7 kW, minst 93 dB(A). Ljudsignalanordningens ljudstyrka får dock inte överstiga 112 dB(A). Ljudet skall vara oavbrutet och tonhöjden jämn. Ljudsignalanordningen anses utan särskild kontroll uppfylla ovan nämnda krav, om motorcykeln är E-godkänd i enlighet med reglementet nr 28/01 eller e-godkänd i enlighet med direktivet nr 70/388/EEC.


5 kap.

Moped

98 §
Anordning för förhindrande av olovlig användning

Lås, som fordras för förhindrande av olovlig användning av moped, skall vara E-godkänt i enlighet med reglementet nr 62 eller vara särskilt godkänt av bilregistercentralen.

105 a §
Montering av ljus och reflektorer

En mopeds ljus och reflektorer anses uppfylla de krav som gäller synlighet, placering och koppling, om mopeden är E-godkänd i enlighet med reglementet nr 74 eller motsvarande senare E-reglemente.

6 kap.

Traktor och motorredskap

124 b § [ Den märkta texten har rättat (1991), Originaltexten lydde: 124 a § ]
Montering av ljus och reflektorer

En traktors och ett motorredskaps ljus och reflektorer anses uppfylla de krav som gäller synlighet, placering och koppling, om traktorn eller motorredskapet är E-godkänt i enlighet med reglementet nr 86.

9 kap.

Släpvagnar till bilar

178 §
Längdskylt

2. En i 1 mom. nämnd längdskylt krävs dock inte, om släpvagnen är försedd med skyltar som anger tungt och långt fordon och som är godkända i enlighet med E-reglementet nr 70.

179 a §
Sidoskydd

1. De sidoskydd som krävs på en släpvagn skall skydda fotgängare, cyklister och andra från att hamna under släpvagnen och i synnerhet under hjulen på släpvagnen. Sidoskydden får inte öka släpvagnens bredd och huvuddelen av skyddet får inte dras in mer än 120 mm från det plan som anger släpvagnens största bredd. Skyddens bakre parti får inte på den sträcka som de sista 250 mm bildar dras in mer än 30 mm från det plan som anges av det bakre däckets ytterkant.

2. Sidoskyddens utsida skall vara så slät och oavbruten som möjligt. De avbrott som brottgränser och fogar bildar får inte överstiga 25 mm. Den del som följer efter ett brott får inte i sidled tränga utanpå den föregående delen. Sidoskyddet får bestå av separata balkar eller ribbor, vilkas avstånd från varandra i lodrät riktning är högst 300 mm och vilka är minst 50 mm höga när det gäller släpvagnar med en totalvikt på högst 10 000 kg och minst 100 mm när det gäller andra släpvagnar.

3. Sidoskyddet på en släpvagn som inte är lastad får ingenstans vara längre från marken än 550 mm. Avståndet till en påhängsvagns sidoskydd mäts då vagnens främre parti vilar på stödbenen. Sidoskyddets avstånd från släpvagnens karosseri eller andra motsvarande fasta konstruktioner får inte överstiga 350 mm, mätt vid bakhjulets främsta punkt. Om karosseri saknas eller om dess höjd, mätt vid bakhjulets främsta punkt, överstiger 1,35 m, får avståndet till sidoskyddets övre kant inte överstiga 950 mm.

4. Fasta konstruktioner på en släpvagn, t.ex. reservhjul, lyktor, reflektorer och verktygslåda kan ersätta sidoskyddet eller en del av det, om de uppfyller de krav som nämns i 1-3 mom.

5. Bromsledningar får inte fästas vid sidoskydden.

6. Sidoskydden på en släpvagn som är försedd med stödben eller avsedd för rorotransporter får ha behövliga brott för att släpvagnen skall kunna fastgöras vid fartyget.

7. Bilregistercentralen utfärdar närmare bestämmelser om avrundning av sidoskydden, dimensionering av sidoskyddets främre och bakre del och deras konstruktion, sidoskyddets hållfasthet och de avvikelser från måtten som en specialkonstruerad släpvagn förutsätter.

8. En släpvagn anses uppfylla de krav som gäller sidoskydden, om släpvagnen uppfyller kraven i E-reglementet nr 73 eller e-direktivet nr 89/297/EEC.

185 §
Dragbils belastning och markering av bredden

4. Föreskrifterna i 1 mom. i denna paragraf tillämpas inte på kombination, vars största tillåtna totalvikt är högst 60 ton.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1990.

Vad som stadgas i detta besluts 17 § 3 mom., 36 § 5 mom., 52 § 4 mom., 53 a §, 82 § 1 mom. och 179 a § gäller fordon som första gången tas i bruk i Finland den 1 januari 1992 eller därefter.

Fordon, som har tagits i bruk innan detta beslut trätt i kraft och före den 1 januari 1992 vad gäller stadgandena som nämns i 2 mom., får alltjämt användas i trafik, om fordonet uppfyller de krav som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 17 augusti 1990

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Byråchef, överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.