706/1990

Given i Helsingfors den 17 augusti 1990

Förordning om ändring av fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82) 18 § 1 mom. b, g, s och t punkten, 18 g § 2 och 4 mom., 18 j § 2 mom., 19 § 4 mom., 20 § 4 mom. samt 24 § 1 mom. c, k och l punkten,

av dessa lagrum 18 § 1 mom. b, g, s och t punkten samt 24 § 1 mom. c, i och k punkten sådana de lyder i förordning av den 31 mars 1988 (290/88), 18 g § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 22 december 1989 (1280/89), 18 g § 4 mom., 19 § 4 mom. och 20 § 4 mom. sådana de lyder i förordning av den 28 oktober 1988 (912/88) samt 18 j § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 22 september 1989 (848/89), och

fogas till 18 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning av den 31 mars 1988, en ny u punkt och till 3 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda förordningar av den 27 november 1987 och den 31 mars 1988, en ny l punkt, varvid de nuvarande l och m punkterna blir punkterna m och n, till 18 g § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning av den 28 oktober 1988, en ny e punkt, varvid de nuvarande e-g punkterna blir punkterna f-h, till 21 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordningar av den 27 november 1987 och den 22 september 1989 ett nytt 5 a mom. och till 24 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning av den 31 mars 1988, en ny m punkt som följer:

18 §

1. En bil skall vara försedd med anordningar och utrustning som nämns i 17 §. Därtill skall en bil ha:


b) låsningsfria bromsar, när det är fråga om en tankbil som är avsedd för transport av farliga ämnen och vars totalvikt överstiger 12 000 kg, en dragbil för en motsvarande tanksläpvagn, vars totalvikt överstiger 6 000 kg, någon annan lastbil, vars totalvikt överstiger 16 000 kg och som är avsedd att användas som dragbil för en släpvagn, vars totalvikt överstiger 10 000 kg, och en buss som är försedd med tryckluftsbromsar;


g) igenkänningsljus som anger bilens uppgift, när det är fråga om personbil som används i yrkesmässig beställningstrafik, om inte ministeriet bestämmer annat, i över 2,6 meter bred specialbil, specialtransportbil och dragbil för specialtransportsläpvagn av motsvarande bredd igenkänningsljus och reflektorer som anger att det rör sig om en exceptionellt bred transport, konturljus för buss, blinkande blått larmljus för bil som används som utryckningsfordon och blinkande brungult igenkännings- och varningsljus för bogserbil, bil som används för väghållning eller som dragbil för specialtransportsläpvagn och likaså för andra bilar om vilka ministeriet så bestämmer särskilt;


s) en dragkrok eller dragkoppling fram- och baktill i en buss, samt baktill i en lastbil vars axeltryck är högre än 6 000 kg;

t) bakstötfångare eller motsvarande underkörningsskydd, om bilens totalvikt är högre än 3 500 kg, om inte ministeriet bestämmer annat; och

u) sidoskydd eller motsvarande konstruktioner när det gäller en lastbil samt specialbil, vars totalvikt överstiger 3 500 kg, dock inte dragbil för påhängsvagn eller sådan bil på vilken sidoskydd inte kan monteras på grund av den konstruktion som bilen har med tanke på ett speciellt användningsändamål.


3. En bil får, utöver de ljus och reflektorer som nämns i 17 § och ovan i 1 mom., ha:


l) högst tre gula igenkänningsljus, när det är fråga om en lastbil som används som dragbil för släpvagn;


18 g §

1. Ovan i 18 a-18 f §§ nämnda bestämmelser tillämpas inte


e) på personbilar som skall exportregistreras,


2. En i 1 mom. nämnd bil som har en otto- eller dieselmotor, med undantag av en i h punkten avsedd minst 25 år gammal bil, en paketbil och en specialbil vars totalvikt uppgår till högst 3 500 kg skall uppfylla

a) de krav som ställs i 18 a-18 d §§ samt 18 f §,

b) kraven i E-reglementet nr 15/04 eller nr 83 eller i ett motsvarande senare E-reglemente,

c) kraven i e-direktiv nr 70/220, sådant det senast är ändrat genom reglementet nr 83/351/EEC eller ett motsvarande senare reglemente, eller

d) Förenta Staternas federativa krav (Code of Federal Regulations, § 86.075-9) för en lätt lastbil av modellår 1975 eller senare modellår.


4. En med dieselmotor försedd bil som avses i 2 och 3 mom. eller bilens motor skall beträffande motorns rökbildning uppfylla kraven i E-reglementet nr 24/03 eller ett motsvarande senare E-reglemente, om bilen inte uppfyller de krav som ställs i 18 a och 18 c §§ eller de krav som avses i 2 mom. d punkten eller 3 mom. c punkten i denna paragraf.

18 j §

2. Ett villkor för typgodkännande av en dubb är att dubbens statiska dubbkraft, mätt med ett utstick på 1,2 mm, i ett personbilsdäck är högst 120 N och att dubbens vikt är högst 1,8 g. I ett lätt lastbilsdäck får dubbens ovan avsedda dubbkraft vara högst 180 N och dess vikt högst 2,3 g samt på ett lastbilsdäck respektive 340 N och 3,0 g. På ett personbils dubbdäck som tas i bruk efter den 31 mars 1994 får dubbens vikt dock vara högst 1,1 g eller 1,4 g, om ovan avsedda dubbkraft är högst 100 N.


19 §

4. En motorcykel skall för avgasutsläppens del uppfylla kraven i E-reglementet nr 40/01 eller ett motsvarande senare E-reglemente.

20 §

4. En moped skall för avgasutsläppens del uppfylla kraven i E-reglementet nr 47 eller ett motsvarande senare E-reglemente.

21 §

5 a. Traktorer och motorredskap som är försedda med hydrostatisk kraftöverföring behöver inte ha egentlig färdbroms, om de stadgade retardationskraven för färdbromsen kan uppfyllas med hjälp av kraftöverföringen.


24 §

1. En bils släpvagn skall vara försedd med de anordningar och den utrustning som nämns i 23 §. Därtill skall den ha:


c) låsningsfria bromsar, när det är fråga om en släpvagn till en tankfordonskombination som är avsedd för transport av farliga ämnen och släpvagnens totalvikt överstiger 6 000 kg samt när det är fråga om någon annan släpvagn vars totalvikt överstiger 10 000 kg;


k) varningstriangel;

l) bakstötfångare eller motsvarande underkörningsskydd, om släpvagnens totalvikt är högre än 3 500 kg, ifall inte ministeriet bestämmer annat; och

m) sidoskydd eller motsvarande konstruktioner när det är fråga om en släpvagn vars totalvikt överstiger 3 500 kg, dock inte en sådan släpvagn för specialtransporter som är avsedd för transport av långa odelbara föremål eller sådan släpvagn på vilken sidoskydd inte kan monteras på grund av den konstruktion som släpvagnen har med tanke på ett speciellt användningsändamål.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

Vad som stadgas i denna förordnings 19 § 4 mom. och 20 § 4 mom. gäller fordon som första gången tas i bruk i Finland den 1 januari 1991 eller därefter och 18 § 1 mom. b punkt och u punkt samt 24 § 1 mom. c punkt och m punkt fordon som första gången tas i bruk i Finland den 1 januari 1992 eller därefter.

Fordon som har tagits i bruk i Finland före denna förordnings ikraftträdande och vad gäller stadgandena som nämns i 2 mom. före den 1 januari 1991 respektive före den 1 januari 1992 får alltjämt användas i trafik, om fordonet uppfyller de krav som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 17 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.