698/1990

Given i Helsingfors den 17 augusti 1990

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för Statens utvecklingscentrals prestationer

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs den prislista som utgör bilaga till förordningen den 31 december 1987 om avgifter för Statens utvecklingscentrals prestationer (1305/87), sådan prislistan lyder i förordning av den 28 juli 1989 (750/89), samt

ändras 3 § 1 mom. och 2 mom. 3 punkten samt 5 § som följer:

3 §

Avgiften bestäms särskilt för varje prestation. Den avgift som uppbärs skall motsvara det sammanlagda beloppet av statens totalkostnader för prestationen, dvs. prestationens självkostnadsvärde, om inte något annat stadgas nedan.

De kostnader som ingår i självkostnadsvärdet beräknas som följer:


3) Övriga kostnader. De avgifter som utvecklingscentralen har betalt för tjänster som den köpt av utomstående och som hänför sig till utförandet av prestationen och för anskaffningar som utvecklingscentralen gjort för prestationen beaktas till fullt belopp. Resekostnaderna beaktas enligt de kostnader som resor i genomsnitt medför. Såsom indirekta kostnader enligt 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) debiteras ett belopp som utgör 50 procent av de enligt 1 punkten beräknade arbetskostnaderna.

5 §

Avgift för utbildningsmaterial för utbildningsverksamheten samt för gemensam utbildning får hos statens ämbetsverk och inrättningar med undantag av statens affärsverk uppbäras till ett belopp som understiger självkostnadsvärdet. Avgiften kan också slopas helt i nämnda fall.

För de i 1 mom. nämnda prestationerna kan avgift av särskilda skäl hos statens affärsverk samt de utomstående av statens ämbetsverk och inrättningar uppbäras till ett belopp som understiger självkostnadsvärdet. Avgiften skall likväl täcka de omedelbara kostnader som prestationen medför och som beräknas enligt de i 3 § nämnda grunderna.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

Helsingfors den 17 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.