689/1990

Given i Helsingfors den 17 augusti 1990

Förordning om ersättning för statens kostnader för tippningsövervakning

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

Arvoden, pensioner och andra kostnader för övervakning som staten betalar till tippningsövervakarna skall Oy Veikkaus Ab, nedan tippningsbolaget, ersätta staten på det sätt som stadgas i denna förordning.

2 §

De arvoden som har betalts till tippningsövervakarna och socialskyddsavgifterna för dem skall tippningsbolaget ersätta till fullt belopp.

För de pensioner som betalas till tippningsövervakarna uppbärs hos tippningsbolaget såsom kalkylerade pensionskostnader 25 procent av beloppet av de betalda arvodena.

För de förvaltningskostnader som övervakningen förorsakar uppbärs hos tippningsbolaget 0,5 procent av de i 1 och 2 mom. nämnda övervakningskostnadernas totala belopp.

3 §

Kostnadsersättning enligt denna förordning skall betalas av tippningsbolaget månatligen före den 15:e i följande månad.

4 §

Vid dröjsmål med betalning av kostnadsersättning skall på det försenade beloppet betalas 16 procents årlig dröjsmålsränta räknat från förfallodagen.

5 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av inrikesministeriet.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

Genom denna förordning upphävs 4 § 2 mom. 7 punkten tippningsförordningen av den 17 december 1965 (656/65).

Helsingfors den 17 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.