684/1990

Given i Nådendal den 3 augusti 1990

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (28/72) 10 a §, som temporärt har fogats till lagen genom lag av den 6 februari 1987 (95/87) och vars giltighetstid har förlängts genom lag av den 22 december 1989 (1223/89),

ändras 2 § 1, 3 och 4 mom. samt 3 § 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum 2 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 8 februari 1985 (166/85) och 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 21 januari 1977 (65/77), samt

fogas till lagen en ny 1 a § och till 10 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 16 januari 1981, den 14 januari 1983, den 10 januari 1986 och den 13 februari 1987 (36/81, 48/83, 14/86 och 155/87), ett nytt 6 mom. som följer:

1 a §

Den som skall anses vara vuxenstuderande beviljas studiestöd för studier enligt vad statsrådet bestämmer. Statsrådet fastställer de grunder enligt vilka en person kan anses vara vuxenstuderande, grunderna för erhållande och bestämmande av vuxenstudiepenning, vuxenstudiepenningens storlek samt för vilken tid den kan betalas.

2 §

Med studiestöd avses i denna lag statsborgen och räntestöd för studielån samt studiepenning och vuxenstudiepenning.


Studiestöd beviljas dock inte den som vid ett universitet eller någon annan högskola har avlagt högre högskoleexamen eller motsvarande examen och som bedriver studier för licentiat- eller doktorsexamen eller för doktorsgrad. Den som skall anses vara vuxenstuderande kan dock på de villkor som statsrådet bestämmer beviljas studiestöd även för sådana studier.

Studiestöd i form av studiepenning eller vuxenstudiepenning behöver inte återbetalas.

3 §

Vid bedömning av medellöshet hos en studerande som ansöker om studiestöd kan i fråga om den del som överstiger de fastställda beloppen beaktas

1) sökandens egen inkomst och förmögenhet,

2) föräldrarnas inkomst och förmögenhet, om det kan anses att sökanden försörjs av sina föräldrar, samt

3) inkomsten och förmögenheten i fråga om sökandens make eller den med vilken sökanden lever i äktenskapsliknande förhållanden i gemensamt hushåll.

Genom förordning stadgas om grunderna för hur den inkomst och förmögenhet som nämns i 2 mom. skall beaktas.


Studiepenning
10 §

Den som skall anses vara vuxenstuderande får utöver annat studiestöd beviljas vuxenstudiepenning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 44/90
Kulturutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 81/90

Nådendal den 3 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.