683/1990

Utfärdat i Helsingfors den 8 augusti 1990

Handels- och industriministeriets beslut om tillämpningen av förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Handels- och industriministeriet har med stöd av 67 § förordningen av den 3 augusti 1990 om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (682/90) beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Avsikten med övervakningen av industriell hantering och upplagring

Avsikten med övervakningen av den industriella hanteringen och upplagringen av brännbara vätskor och gaser samt hälso- eller miljöfarliga kemikalier är att garantera att verksamhetsidkaren har ombesörjt att explosioner, eldsvåda, läckage, driftsstörningar, skador på apparatur och andra motsvarande störningar och olyckssituationer kan förebyggas, att följderna av dem kan begränsas och att det finns beredskap att bekämpa dem på det sätt som avses i lagen om explosionsfarliga ämnen (263/53) och i kemikalielagen (744/89) samt i förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (682/90) och att övriga förpliktelser i dessa författningar uppfylls.

2 §
Definitioner

Med industriell hantering avses tillverkning, teknisk användning samt annan motsvarande hantering av kemikalier.

Med tillverkning avses den verksamhet där kemikalier åstadkoms. Såsom tillverkning anses dock inte att en kemikalie bildas vid förbränning i samband med värme- och energiproduktion, om denna kemikalie inte tas till vara eller annars utnyttjas.

Med teknisk användning avses verksamhet där

1) en kemikalie används som råvara eller hjälpmedel i processen eller en kemikalie uppstår i den som en mellanprodukt och denna i sin tur används som råvara eller hjälpmedel,

2) en kemikalie används industriellt vid lösning, extrahering, limning, målning eller någon annan ytbeläggning,

3) en kemikalie bearbetas eller rengörs i processanordningen genom avdunstning, destillering, finfördelning, granulering, pelletering, koncentrering, ytbeläggning, jonbyte eller med någon annan motsvarande metod,

4) en mycket lättantändlig, lättantändlig eller antändlig brännbar vätska används vid alstring av värme för industriell verksamhet samt

5) en kemikalie behandlas på något annat sätt som kan jämställas med den verksamhet som avses i punkterna 1-4.

Med tillverknings- och driftsanordning avses reaktorer, blandningscisterner, mellancisterner, rörsystem och annan processapparatur som hör till en tillverkningsanläggning och till en teknisk driftsanläggning.

Med tillverkningsanläggning avses ett vid kemikalietillverkning använt enhetligt område, en byggnad eller byggnadsdel, inklusive upplag. Anläggningen anses omfatta tillverkningsanordningarna jämte styr-, reglerings-, övervaknings- och säkerhetsapparatur samt anläggningens skyddssystem.

Med driftsanläggning avses ett vid teknisk användning utnyttjat enhetligt område, en vid teknisk användning utnyttjad byggnad eller byggnadsdel, inklusive upplag. Anläggningen anses omfatta driftsanordningar jämte styr-, reglerings-, övervaknings- och säkerhetsapparatur samt anläggningens skyddssystem.

Med upplag avses ett för lagring av kemikalier avsett enhetligt område eller ett område, en byggnad eller byggnadsdel som kan anses som ett sådant område. Till upplaget räknas de cisterner, lagerbyggnader, påfyllnings-, tömnings- och transportanordningar, rörsystem och annan apparatur i anslutning till dessa som finns på området.

Med flampunkt avses den lägsta temperatur för en vätska där det från vätskans yta vid normalt lufttryck avskiljs så mycket ånga att den tillsammans med luften nära ytan bildar en antändlig ång-luftblandning, definierad med den s.k. slutna degelns metod.

Med aerosol som innehåller brännbara gaser och brännbara vätskor avses ett aerosolhölje, av vars innehåll mer än 45 viktprocent består av brännbara gaser eller brännbara vätskor eller där deras mängd överstiger 250 g.

2 kap.

Tillstånds- och anmälningsförfarandet för industriell hantering och upplagring

3 §
Ansökan om tillstånd till omfattande och medelstor industriell hantering

Till ansökan om tillstånd till omfattande och medelstor industriell hantering skall följande utredningar bifogas:

1) uppgifter som behövs för att trygga säkerheten, t.ex. skyddsinformationsblad om de kemikalier som skall tillverkas och dessas råmaterial samt om de kemikalier som skall användas tekniskt, upplagras och på annat sätt hanteras,

2) en utredning om de bi- och mellanprodukter som förekommer i samband med användningen eller tillverkningen och om hur deras egenskaper beaktas vid planeringen,

3) en utredning om planläggningen i fråga om tillverknings- eller driftsanläggningens tomt och dess närområde samt över att sökanden besitter det område där den anläggning finns som bedriver industriell hantering,

4) en kartskiss i skalan 1:1000 - 1:20 000 över anläggningens läge samt en utredning om områdets vattentäkter, viktiga och övriga för vattenförsörjning lämpliga grundvattenområden och om jordmånens art; av kartskissen skall framgå en minst 1000 meter bred zon som omger anläggningen jämte byggnader och konstruktioner,

5) ritningar av vilka klart framgår hur anläggningens byggnader, anordningar och upplag är placerade på området, deras byggnadssätt och anordningarnas läge inne i byggnaderna,

6) en utredning om hur den industriella hanteringen huvudsakligen har planerats och en skissritning över den industriella hanteringens förlopp (flytschema),

7) en utredning om hur processanordningarna samt deras styr-, reglerings-, övervaknings- och säkerhetsapparatur samt skyddssystem fungerar (schema över rörsystem och instrumentering),

8) en utredning om dimensioneringsprinciperna för rörsystem, cisterner och andra processanordningar och grunderna för valet av konstruktionsmaterial,

9) en utredning om de exoterma reaktionerna och om åtgärderna för att förhindra okontrollerade reaktioner och minska följdverkningarna,

10) en utredning av vilken framgår ursprunget till de risker som sammanhänger med kemikaliehanteringen, de förhållanden där en olycka är möjlig och på vilket sätt man i planeringen har berett sig på eventuella farliga situationer och på att lindra följderna av dessa,

11) en utredning om arrangemangen i fråga om brandskyddet, om hur ett eventuellt läckage bemästras och om de övriga åtgärder som planerats med tanke på olyckssituationer samt

12) en utredning om verksamhetsenhetens drifts- och säkerhetsorganisation.

Om alla de uppgifter som nämns i 1 mom. inte kan erhållas för ifrågavarande anläggning, kan tillståndsansökan trots detta behandlas. Detta förutsätter dock att det av ansökningen framgår tillräckligt med uppgifter som behövs för att tillstånd skall kunna beviljas med beaktande av anläggningens verksamhet och omfattning.

Ansökan kan vid behov kompletteras under den tid den behandlas.

Ansökan jämte bilagor skall då det gäller omfattande industriell hantering tillställas tekniska kontrollcentralen i tre exemplar och då det gäller medelstor industriell hantering tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå i två exemplar.

4 §
Tillståndsansökan för omfattande upplagring och anmälan om medelstor upplagring

Till tillståndsansökan som gäller omfattande upplagring och anmälan som gäller medelstor upplagring skall följande utredningar bifogas:

1) uppgifter som behövs för att trygga säkerheten, t.ex. skyddsinformationsblad om de kemikalier som skall lagras,

2) en utredning om planläggningen i fråga om upplagets tomt och dess närområde samt över det att sökanden besitter det område där upplaget är beläget,

3) en kartskiss i skalan 1:1000 - 1:20 000 över upplagets läge samt en utredning om områdets vattentäkter, om viktiga och övriga för vattenförsörjning lämpliga grundvattenområden och om jordmånens art; av kartskissen skall framgå en minst 1000 meter bred zon som omger upplaget jämte byggnader och konstruktioner,

4) ritningar av vilka framgår lagerbyggnader, cisterner, påfyllnings- och tömningsplatser och -anordningar samt annan apparatur och andra rörsystem som planerats vid upplaget samt deras konstruktion,

5) en utredning om hur lagringen och hanteringen av kemikalierna i anslutning till den huvudsakligen har planerats,

6) en utredning om hur de anordningar som ansluter sig till lagringen samt dessas styr-, övervaknings- och säkerhetsapparatur samt skyddssystem fungerar (schema över rörsystem och instrumentering),

7) en utredning om dimensioneringsprinciperna för cisterner och rörsystem och grunderna för valet av konstruktionsmaterial,

8) en utredning av vilken framgår ursprunget till de risker som sammanhänger med kemikalielagringen, de förhållanden där en olycka är möjlig och på vilket sätt man i planeringen har berett sig på eventuella farliga situationer och på att lindra följderna av dessa,

9) en utredning om arrangemangen i fråga om brandskyddet, om hur ett eventuellt läckage bemästras och om de övriga åtgärder som planerats med tanke på eventuella olyckssituationer samt

10) en utredning om verksamhetsenhetens drifts- och säkerhetsorganisation.

Om alla de uppgifter som nämns i 1 mom. inte kan erhållas för ifrågavarande upplag kan tillståndsansökan och anmälan trots detta behandlas. Detta förutsätter dock att de uppgifter som kan erhållas är tillräckliga med tanke på upplagets verksamhet och dess omfattning.

Ansökan och anmälan kan vid behov kompletteras under den tid de behandlas.

Ansökan jämte bilagor skall då det gäller omfattande upplagring tillställas tekniska kontrollcentralen i tre exemplar. Anmälan jämte bilagor skall då det gäller medelstor upplagring tillställas tekniska kotrollcentralens distriktsbyrå i två exemplar.

5 §
Drifts- och underhållsanvisningar

Vid ibruktagningsinspektionen av en anläggning där omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring bedrivs skall företes skriftliga drifts- och underhållsanvisningar för hanteringen och upplagringen av kemikalier samt en utredning över hur personalens utbildning och orientering i uppgifterna har ordnats.

Drifts- och underhållsanvisningarna skall ges till dem som arbetar i drifts-, underhålls- och installationsuppgifter vid anläggningen eller upplaget. Med jämna mellanrum skall det kontrolleras att personalen har kunskap om anvisningarna.

3 kap.

Bestämmelser om förvaring av brännbara gaser och vätskor

6 §
Bostads-, kontors-, inkvarterings-, dagvårds- och samlingslokaler

Aerosoler och brännbara vätskor skall förvaras på platser som har reserverats för dem, avskilda från eventuella antändningskällor.

Ett separat lagerutrymme eller service- eller arbetsplatsrum i en byggnad som omfattar bostads-, kontors-, inkvarterings-, dagvårds- eller samlingslokaler skall vara indelat i sektioner genom byggnadsdelar av klass B30 och dess ytmaterial skall till sin antändlighet vara av klass 1 och till sina brandspridningsegenskaper av klass I.

7 §
Butikslokal

I en butikslokal skall aerosoler och brännbara vätskor placeras på de platser som särskilt har reserverats för dem, avskilda från antändningskällor och andra brännbara material som lätt fattar eld, på ett sådant sätt att de vid en eldsvåda inte hindrar utrymning av butikslokalen. En brännbar vätska skall hindras att sprida sig i butikslokalen utanför den plats som har reserverats för förvaring av brännbara vätskor.

Kärl, som har tillverkats av glas eller annat motsvarande material, som lätt går sönder, skall placeras i skåp eller skyddas på något annat sätt.

I butiksrummet skall finnas tillräckliga primärsläckningsredskap.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld och att röka i butiksrum. Förbudsskyltar rörande detta skall finnas klart synliga på lämpliga ställen.

8 §
Kärl för brännbar vätska

En brännbar vätska får förvaras endast i en sluten förpackning som är tillverkad av metall, plast, glas eller något annat motsvarande material och som tål brännbara vätskor och hantering. Ett glaskärl får dock rymma högst 10 liter.

4 kap.

Ikraftträdande

9 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1990.

Helsingfors den 8 augusti 1990

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Byråchef
Seppo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.