678/1990

Given i Nådendal den 3 augusti 1990

Förordning om ändring av förordningen om avgifter som skall uppbäras för arbetarskyddsstyrelsens prestationer

På föredragning av arbetsministern

fogas till 2 § förordningen den 22 oktober 1982 om avgifter som skall uppbäras för arbetarskyddsstyrelsens prestationer (761/82), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom förordning av den 29 november 1985 (907/85), ett nytt 3 mom. samt till förordningen en ny 3 a § och med stöd av 62 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) en ny 3 b § som följer:

2 §

För kompetensbrev för laddare uppbärs en avgift av 105 mark.

3 a §

För de kostnader som avses i 60 § kemikalielagen (744/89) uppbärs hos tillverkare och importörer av farliga kemikalier för varje skyddsinformationsblad

1) en kontrollavgift av 200 mark och

2) en årlig behandlingsavgift av 50 mark.

Kontrollavgiften uppbärs när arbetarskyddsstyrelsen har konstaterat att skyddsinformationsbladet överensstämmer med stadgandena i kemikalielagen.

Arbetarskyddsstyrelsen uppbär den årliga behandlingsavgiften med en separat räkning året efter registreringen för varje skyddsinformationsblad som under kalenderåret funnits i registret.

Avgifterna kan sänkas med högst 50 procent, om kontrollen eller den årliga behandlingen kan underlättas genom en seriemässig arbetsmetod eller på något annat motsvarande sätt. Om en och samma tillverkare eller importör har fler än 100 skyddsinformationsblad i registret, kan han få rabatt på den årliga behandlingsavgiften för den del som överstiger 100 stycken.

3 b §

Arbetarskyddsstyrelsen kan i de fall som avses i 60 § 2 mom. kemikalielagen bevilja undantag från avgifterna enligt 3 a §.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

För de skyddsinformationsblad som har tillställts arbetarskyddsstyrelsen före ikraftträdandet uppbärs ingen konrollavgift.

Nådendal den 3 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.