676/1990

Given i Nådendal den 3 augusti 1990

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) 70 a §, sådan den lyder i lag av den 22 januari 1988 (57/88),

ändras rubriken för 5 kap. samt 63-65 och 68-82 §§, 94 § 2 mom., 95 § 2 mom. samt 102 och 106 §§,

av dessa lagrum 70 § sådan den lyder i nämnda lag av den 22 januari 1988, 75 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 mars 1987 (357/87), 76 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 23 augusti 1985 (734/85) och 82 § sådan den lyder i lag av den 20 februari 1987 (185/87), samt

fogas till lagen nya 80 a, 82 a-82 d och 108 a §§ som följer:

5 kap.

Förare och körrätt

63 §
Allmänna krav på förare

Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, handikapp, skada eller trötthet eller av någon annan motsvarande orsak saknar nödvändiga förutsättningar för detta.

64 §
Körrätt

Motordrivna fordon, med undantag av mopeder och motordrivna fordon som är avsedda att styras av gående, får föras endast av den som har körrätt som motsvarar fordonets klass. Genom förordning kan stadgas om undantag i särskilda fall.

Körrätten uppkommer när körkortet lämnas ut. Den som har meddelats körförbud eller temporärt körförbud har inte körrätt. Körrätten återställs när körkortet efter att körförbudet eller det temporära körförbudet har upphört lämnas tillbaka till innehavaren eller när ett nytt körkort lämnas ut.

Genom beslut av polisen kan till körrätten anslutas villkor och begränsningar enligt vad som närmare stadgas genom förordning.

Moped får föras endast av den som har fyllt 15 år.

65 §
Överlämnande av fordon att föras av någon annan

Ett fordon får inte överlämnas att föras av någon som inte innehar behövlig körrätt eller som av skäl som avses i 63 eller 64 § uppenbart saknar förutsättningar för att föra fordonet.

Den som överlämnar ett fordon skall innan det överlämnas försäkra sig om att föraren innehar behövligt körkort.

68 §
Undervisnings- och övningstillstånd

Polisen kan under förutsättningar, om vilka närmare stadgas genom förordning, berättiga en person som är bosatt inom dess distrikt och som innehar körrätt som motsvarar undervisningfordonets klass att meddela en bestämd person undervisning för erhållande av körrätt,

1) om deltagande i undervisning vid bilskola medför särskilda svårigheter för eleven på grund av hans ekonomiska förhållanden och bilskolresornas längd,

2) om läraren och eleven är medlemmar av samma familj,

3) om körundervisningen på grund av elevens handikapp skall meddelas med bil med särskilda manöveranordningar eller automatväxling, eller

4) om undervisningen meddelas i samband med yrkesundervisning för bilförare eller därmed jämförbar, av arbetsgivaren given utbildning.

Polisen kan berättiga inom dess distrikt bosatta personer att utan körlärare övningsköra med motorcykel för erhållande av körrätt för motorcykel.

Undervisnings- eller övningstillstånd beviljas för viss tid. Det kan ges på vissa villkor och med vissa begränsningar.

Den polis som har beviljat tillstånd kan dra in undervisnings- eller övningstillståndet, då det finns skäl därtill. Tillståndet kan dras in temporärt, om det finns förutsättningar för att meddela temporärt körförbud. Vid temporär återkallelse iakttas i tillämpliga delar vad 76 och 77 §§ stadgar om temporärt körförbud.

69 §
Övningsbanor

För anläggnings- och driftskostnaderna för övningsbanor för förarundervisning kan statsbidrag beviljas enligt prövning. Bidraget söks hos trafikministeriet.

Övningsbanorna godkänns av bilregistercentralen.

70 §
Körkortstillstånd

Polisen beviljar tillstånd för erhållande av körkort (körkortstillstånd), om sökanden uppfyller genom förordning stadgade krav som gäller hälsan och inte på grund av fortgående missbruk av alkohol eller annat rusmedel skall anses vara farlig som förare i trafiken.

Körkortstillstånd beviljas dock inte den som har meddelats körförbud eller temporärt körförbud och inte heller utan särskilda skäl den som under det senaste året har gjort sig skyldig till körning utan körrätt.

Körkortstillståndet skall dras in, om innehavaren inte längre uppfyller kraven enligt 1 och 2 mom.

71 §
Utlämnande av körkort

Körkort utlämnas till den som har beviljats körkortstillstånd och som har uppnått i förordning stadgad ålder och har godkänts i förarexamen eller, om det är fråga om förlängning av sådan körrätt för bil som har erhållits för två år, som har fått stadgad tilläggsundervisning. Körkort utlämnas inte, om körkortstillståndet har dragits in eller om hinder för att bevilja tillståndet eller grund för att meddela körförbud har framkommit efter att körkortstillstånd har beviljats.

Körkort utlämnas av polisen eller besiktningsstället enligt vad som närmare stadgas genom förordning.

Genom förordning stadgas om utlämnande av körkort utan krav på förarexamen när körrätt förlängs eller utländskt körkort byts ut mot motsvarande finskt körkort, samt om förarexamen och förarundervisningens mål. Trafikministeriet meddelar närmare föreskrifter om förarundervisningen.

72 §
Körrättens giltighetstid

Körrätten är i kraft till dess innehavaren fyller 70 år.

Körrätt som gäller bil erhålls dock till en början för två år, om den som får rätten inte tidigare har haft körrätt som gäller bil minst sex månader.

Med avvikelse från 1 mom. gäller körrätten fem år, när körkortstillstånd beviljas den som har fyllt 65 år. Körrätt som gäller buss eller tung fordonskombination upphör dock alltid när innehavaren fyller 70 år.

När körkortstillstånd erhålls efter att den körrätt som avses i 1 eller 3 mom. har upphört gäller körrätten, med undantag av körrätt som avser buss eller tung fordonskombination, den tid som polisen bestämmer, högst fem år i sänder.

73 §
Kontroll av hälsotillståndet

Den som har körrätt skall till polisen lämna läkarintyg inom två månader efter att han har fyllt 45, 50, 55, 60 eller 65 år. Denna skyldighet har han dock inte, om det när den nämnda tiden begynner har förflutit mindre än fem år från det han fick körrätt eller beviljades yrkeskörtillstånd.

Om det finns skäl att befara att en förare inte längre uppfyller hälsokraven för erhållande av körkortstillstånd, eller att han på grund av sitt hälsotillstånd inte längre tryggt kan föra ett fordon för vilket han har körrätt, kan polisen ålägga honom att inom en viss tid lämna in ett nytt läkar- eller specialläkarintyg eller att avlägga nytt körprov eller att ge prov på sin körförmåga.

74 §
Bestämmande av ny förarexamen

Polisen kan bestämma att en förare skall avlägga ny förarexamen, om han vid förande av motordrivet fordon upprepat gjort sig skyldig till överträdelse av denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser och om det med anledning av detta eller annars finns sannolika skäl att befara att han inte har upprätthållit sin körskicklighet.

75 §
Grunder för körförbud

En förare av ett motordrivet fordon skall meddelas körförbud, om han konstateras ha gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten, rattfylleri, grovt rattfylleri eller körning under påverkan av rusmedel.

Den som har körrätt skall, om inte något annat följer av 78 § 2 mom. eller 4 mom. eller 80 §, meddelas körförbud,

1) om han inte längre uppfyller de i 70 § 1 mom. nämnda kraven för beviljande av körkortstillstånd,

2) om han inte efter uppmaning inom en av polisen utsatt tid har lämnat in läkarintyg eller avlagt ny förarexamen eller nytt körprov eller gett prov på sin körförmåga,

3) om han vid förande av motordrivet fordon har gjort sig skyldig till någon annan gärning än en som nämns i 1 mom. och är straffbar enligt denna lag och som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten,

4) om han har gjort sig skyldig till körning utan körrätt eller till brott mot särskilda stadganden eller bestämmelser som gäller nya förare,

5) om han minst tre gånger inom ett år har gjort sig skyldig till en gärning som är straffbar enligt denna lag, med undantag av andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till sådan radardetektorförseelse som nämns i lagen om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen (733/85), eller

6) om han utomlands har dömts för trafikfylleri med motordrivet fordon eller där gjort sig skyldig till en sådan gärning.

76 §
Grunder för temporärt körförbud

En polisman kan utfärda temporärt körförbud för den som har körrätt och omhänderta körkortet,

1) om det finns sannolika skäl att befara att han har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri,

2) om det finns skäl att befara att han har gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller körning under påverkan av rusmedel, eller

3) om det är sannolikt att det finns förutsättningar för att meddela körförbud med stöd av 75 § 2 mom. 3-6 punkten.

77 §
Tiden för temporärt körförbud

I de fall som avses i 76 § 1 punkten fortgår det temporära körförbudet till dess domstolen beslutar om körförbud. I de fall som avses i 76 § 2 punkten skall polisen utan dröjsmål besluta om det temporära körförbudet skall bestå. Är det därvid sannolikt att den som har meddelats temporärt körförbud har gjort sig skyldig till en gärning som nämns i 76 § 2 punkten, skall det temporära körförbudet bestå till dess domstolen beslutar om körförbud.

Om det på grundval av förundersökningen är uppenbart att domstolen kommer att meddela villkorligt körförbud, får polisen bestämma att det temporära körförbudet skall upphöra redan innan domstolen beslutar om körförbud.

I de fall som avses i 76 § 3 punkten skall den polisman som har utfärdat temporärt körförbud omedelbart underrätta den polis som beslutar om körförbud. Polisen skall utan dröjsmål besluta om körförbudet.

Om åtal inte väcks för en gärning som avses i 76 § 1 eller 2 punkten eller åtalet förkastas eller om körförbud meddelas villkorligt, skall polisen omedelbart återlämna körkortet. Polisen skall också omedelbart återlämna körkortet och underrätta den som har körrätt om att körrätten fortbestår, när körförbud i fall som avses i 76 § 3 punkten inte meddelas.

78 §
Utfärdande av körförbud

I de fall som avses i 75 § 1 mom. meddelas körförbud av domstol. Förbudet kan meddelas för högst fem år. Domstolens utslag verkställs även om det överklagas.

I de fall som avses i 75 § 2 mom. meddelas körförbud av polisen. I fall som avses i 75 § 2 mom. 1 och 2 punkten utfärdas körförbudet att gälla tills vidare, i fall som avses i 3 punkten utfärdas det för högst en månad och i fall som avses i 4-6 punkten för högst sex månader. I fall som avses i 75 § 2 mom. 3-6 punkten behöver körförbud dock inte meddelas, om det med stöd av 74 § bestäms att den som har körrätt skall avlägga ny förarexamen.

När tiden för körförbudet bestäms skall beaktas de verkningar i fråga om utkomst och andra förhållanden som åtgärden har för den som förbudet gäller. Vid bestämmande av denna tid skall som avdrag betraktas den tid som föraren på grund av den gärning som orsakade körförbudet har varit utan körrätt eller körförbudspåföljden på grund av den tid ett temporärt körförbud varar skall anses ha blivit avtjänad till fullo.

Om föraren av ett motordrivet fordon i det fall som avses i 75 § 1 mom. inte döms till straff för sin gärning, behöver körförbud inte utfärdas.

79 §
Villkorligt körförbud

När en domstol meddelar körförbud kan den, om allmän fördel inte kräver något annat, förklara förbudet villkorligt såvida körrätten för den som förbudet gäller är nödvändig i hans yrke eller det finns något annat särskilt vägande skäl, och gärningen inte har medfört fara för andras säkerhet. För en gärning som har begåtts medan körförbud eller temporärt körförbud är i kraft eller under den i 2 mom. nämnda prövotiden kan körförbud inte meddelas villkorligt.

Körförbudet är villkorligt under en av domstolen fastslagen tid (prövotid), minst ett och högst tre år. Domstolen skall bestämma att [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: Domstolen kan bestämma att ] det villkorliga körförbudet skall verkställas, om det konstateras att den som har meddelats förbudet under prövotiden har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 75 § 1 mom.

I domstolens utslag skall nämnas de omständigheter som medför att det villkorliga körförbudet skall verkställas. Om det inte inom ett år efter prövotidens utgång har bestämts att det villkorliga körförbudet skall verkställas, har körförbudet upphört.

80 §
Varning

Polisen kan i stället för att meddela körförbud ge en varning åt den som har körrätt om, med beaktande av hur mycket denne årligen kör och andra omständigheter, i 75 § 2 mom. 5 punkten nämnda trafikförseelser inte skall anses vittna om likgiltighet för stadgandena om vägtrafik och för de påföljder som har ådömts eller ålagts honom för brott mot dem, eller om han har gjort sig skyldig till brott mot de särskilda stadganden eller bestämmelser som gäller nya förare.

En ny varning kan inte utan synnerliga skäl meddelas den som inom ett år efter att ha erhållit varning gör sig skyldig till en gärning som avses i 75 § 2 mom. 3-5 punkten.

80 a §
Behandling av körförbud i domstol

Om den som har körrätt är missnöjd med ett körförbud som polisen har utfärdat med stöd av 75 § 2 mom. 3 eller 4 punkten, har han rätt att få ärendet prövat vid allmän underrätt. I detta syfte skall han inom en vecka från det att han fick del av beslutet om körförbud anmäla ärendet till kansliet för underrätten på den ort där brottet har begåtts. Domstolen skall utan dröjsmål meddela den polis som fattat beslut om körförbudet att ärendet tas upp vid den allmänna underrätten.

Sedan polisen fått kännedom om att ett ärende som gäller körförbud tas upp vid allmän underrätt skall polisen utan dröjsmål återställa körkortet och underrätta den som har körrätt om att körrätten fortbestår.

Skall körförbudet anses vara befogat, skall domstolen utfärda körförbud för en lika lång tid som polisen har bestämt eller för en kortare tid. Tiden för körförbudet skall bestämmas enligt 78 § 2 och 3 mom. Körförbud som avses i denna paragraf kan inte utfärdas såsom villkorligt.

Vid domstolsbehandlingen av ett ärende som gäller körförbud skall i tillämpliga delar iakttas vad 10-12, 14-16 och 18 §§ lagen om strafforder stadgar om behandlingen av strafforderärende vid domstol.

81 §
Körrättens upphörande

Har körförbud utfärdats att gälla tills vidare, upphör körrätten när fem år har förflutit från det beslutet meddelades, om inte den som har meddelats förbudet dessförinnan på ansökan har återfått körkortet. Polisen kan även bestämma att körrätten skall upphöra, om innehavaren själv anhåller därom.

Om upphörande av körkortstillstånd stadgas närmare genom förordning.

82 §
Behörig polis i ärenden som gäller körrätt

Angående körkortstillstånd, den i 72 § 4 mom. nämnda körrättens giltighetstid och körförbud i fall som avses i 75 § 2 mom. beslutar polisen på den berörda personens hemort. Saknar han hemort i Finland, fattas beslut om körförbud av polisen på den ort där han senast varit bosatt i Finland. Om temporärt körförbud beslutar polisen på gärningsorten.

Beslut i ärenden som avses i 1 mom. fattas av chefen för polisdistriktet eller av någon annan tjänsteman som anges i polisdistriktets reglemente.

82 a §
Skyldighet att överlämna körkortet

Den som har meddelats körförbud eller vars körrätt har upphört skall utan dröjsmål överlämna sitt körkort till polisen.

82 b §
Yrkeskörtillstånd för personbil

En personbil får föras i yrkesmässig persontrafik endast av den som utom körrätt för bil har yrkeskörtillstånd. Om yrkeskörtillstånd stadgas närmare genom förordning.

82 c §
Försvarsmaktens körkort

Genom förordning stadgas om rätt att föra försvarsmaktens motordrivna fordon och om villkoren för den samt om förarutbildning och förarexamen inom försvarsmakten.

82 d §
Tillstånd till undantag

Bilregistercentralen kan av synnerliga skäl medge undantag från de krav i fråga om ålder och hälsa som gäller för körkortstillstånd och körrätt.

7 kap.

Trafikövervakning

94 §
Skyldighet att förete körhandling

Om föraren inte har behövligt körkort med sig, men hans identitet har konstaterats och det inte finns skäl att anta att han saknar körrätt, får en polisman tillåta att körningen fortsätter. Föraren kan likväl då åläggas att inom en viss tid visa upp körkortet för polisen. Detsamma gäller om föraren saknar någon annan handling som avses i 1 mom.

95 §
Kontroll av förares körskick

Har föraren vägrat genomgå prov, skall polismannen utan att vidta andra åtgärder bestämma att han inom en viss tid skall lämna in ett läkarintyg till polisen på sin boningsort.


8 kap.

Trafikbrott

102 §
Körning utan körrätt

Om någon för ett motordrivet fordon utan att inneha körrätt för fordonet, skall han för körning utan körrätt dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

106 §
Anmälan om utslag som gäller trafikbrott

Döms någon till straff eller utfärdas körförbud av domstol för trafikbrott som har begåtts vid förande av motordrivet fordon, skall den myndighet som för körkortsregistret underrättas om utslaget så som justitieministeriet föreskriver.

9 kap.

Ändringssökande samt fullmakts- och ikraftträdelsestadganden

108 a §
Närmare föreskrifter och anvisningar för polisen

Inrikesministeriet skall meddela polisen närmare föreskrifter och anvisningar om de åtgärder som enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden skall vidtas av polisen. Ministeriet fastställer formulär för de blanketter som skall användas vid dessa åtgärder.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1990.

Regeringens proposition 8/90
Trafikutsk. bet. 4/90
Stora utsk. bet. 76/90

Nådendal den 3 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.