675/1990

Given i Nådendal den 3 augusti 1990

Förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 21 augusti 1987 (723/87) 26, 26 a och 27 §§, av dem 26 a § sådan den lyder i förordning av den 23 december 1988 (1135/88), samt

fogas till förordningen en ny 26 c § som följer:

26 §

De förordningar som med stöd av 6 § 4 mom. och 7 § statstjänstemannalagen skall ges om indragning av tjänster, om inrättande av tjänster i stället för de tjänster som dras in och om ändring av tjänstebenämningar föredras av respektive ministerium.

De förordningar som med stöd av 8 § 1 mom. statstjänstemannalagen skall ges om överföring av tjänster föredras av respektive ministerium.

Förordningar, som gäller ändring av undervisnings- eller uppgiftsområdet för tjänster som för undervisning eller forskning har inrättats vid högskolor eller andra läroanstalter, föredras av det ministerium under vilket respektive ämbetsverk lyder.

Ämbetsverken skall underrätta respektive ministerium om de tjänster som kan dras in, om inte ministeriet bestämmer något annat.

Finansministeriet skall underrättas om de förordningar och ämbetsverksbeslut som gäller inrättande, indragning, ändring och överföring av tjänster. Ministeriet skall innan en förordning som avses i 1 mom. ges eller ett beslut fattas med stöd av 8 a § statstjänstemannalagen om inrättande av en ny tjänst med avtalslön med de anslag som frigörs vid indragningen av en tjänst som inte är tjänst med avtalslön.

26 a §

Med de anslag som frigörs vid indragningen av en tjänst får en ny tjänst inrättas med stöd av 8 a § statstjänstemannalagen genom beslut av respektive ämbetsverk eller, om tjänsten inrättas vid ett annat ämbetsverk, av respektive ministerium högst i den högsta löneklass där motsvarande tjänster finns vid ämbetsverket. Om motsvarande tjänster inte förekommer vid ämbetsverket, får tjänsten högst inrättas i den högsta löneklass där motsvarande tjänster finns vid andra statliga ämbetsverk.

I de fall som avses i 1 mom. förutsätter inrättandet av en tjänst som tjänst med avtalslön att motsvarande tjänster har inrättats som tjänst med avtalslön vid ämbetsverket eller, om motsvarande tjänster inte förekommer vid detta, vid andra statliga ämbetsverk.

26 c §

Då avvikelse från 70 § regeringsformen görs på det sätt som avses i 6 § 4 mom. och 8 § 1 mom. statstjänstemannalagen skall de medel som frigörs vid indragning eller överföring av en tjänst och som behövs för betalning av löneutgifter överföras från det moment under vilket lönen för tjänsten har betalts, genom ändring av specialbudgeten för finansåret i fråga, för att användas vid det ämbetsverk eller den enhet där tjänsten inrättas eller till vilken den överförs. Ändringen av specialbudgeten fastställs av det ministerium till vars förvaltningsområde de anslag hör med vilka tjänstearrangemanget genomförs.

27 §

Till de anslag som frigörs vid indragning av en tjänst och som med stöd av 6 § 4 mom. statstjänstemannalagen får användas för inrättande av en annan tjänst hänförs det sammanlagda beloppet av grund- eller avtalslön, dyrortstillägg och fulla ålderstillägg enligt den indragna tjänstens inplaceringslöneklass.

Benämningen på en tjänst får inte ändras så att detta medför ökade avlöningsutgifter. Benämningen på en tjänst får inte heller ändras så att den ordinarie innehavaren av tjänsten inte uppfyller de behörighetsvillkor som stadgas för den tjänst vars benämning har ändrats.


Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1990.

En tjänst som ett ministerium eller ämbetsverk beslutar inrätta med stöd av 8 a § statstjänstemannalagen kan av särskilda skäl första gången besättas utan att den ledigförklaras.

Nådendal den 3 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.