673/1990

Given i Nådendal den 3 augusti 1990

Lag om ändring av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras i statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86) 6 § 4 mom. samt 8 och 8 a §§,

av dessa lagrum 8 a § sådan den lyder i lag av den 9 december 1988 (1060/88), samt

fogas till 6 § ett nytt 5 mom. som följer:

6 §

Om en tjänst har blivit överflödig, skall den dras in. Tjänster skall dras in genom förordning. Anslag i statsbudgeten som härigenom frigörs får utan hinder av 70 § regeringsformen användas för inrättande av andra än i 5 § 2 mom. angivna tjänster vid samma ämbetsverk eller vid ett annat ämbetsverk inom samma ministeriums förvaltningsområde så som närmare stadgas närmare genom förordning. Anslag som frigörs genom indragning av högskoletjänster kan dock inte användas för inrättande av en tjänst vid ett annat ämbetsverk.

Då anslag som frigörs genom indragning av en tjänst används till inrättandet av en tjänst vid ett annat ämbetsverk eller vid en sådan enhet inom samma ämbetsverk för vilken anslag upptas under ett särskilt moment i statsbudgeten, skall anslagen överföras till det andra ämbetsverket eller den andra enheten för att användas så som närmare stadgas genom förordning.

8 §

En tjänst kan utan hinder av 70 § regeringsformen överföras till en annan enhet vid samma ämbetsverk än den som den har inrättats vid eller vid ett annat ämbetsverk inom samma ministeriums förvaltningsområde. Är tjänsten inte vakant, kan den överföras endast med samtycke av tjänstemannen. Då en tjänst överförs till ett annat ämbetsverk eller till en sådan enhet inom samma ämbetsverk för vilken anslag upptas under ett särskilt moment i statsbudgeten, skall löneanslaget för tjänsten överföras till det andra ämbetsverket eller till den andra enheten för att användas så som närmare stadgas genom förordning. Tjänsten skall i dessa fall överföras genom förordning. Om överföring av en tjänst inom samma ämbetsverk beslutar i övriga fall respektive ministerium, såvida inte något annat stadgas genom förordning i fråga om vissa tjänster.

Stadgandena i 1 mom. gäller inte en tjänst som avses i 5 § 2 mom. Vad som stadgas i 1 mom. om överföring av en tjänst till ett annat ämbetsverk gäller inte högskoletjänster.

8 a §

Utan hinder av vad som ovan stadgas om inrättande och indragning av tjänster genom förordning, om ändring av benämningen på tjänster eller av undervisningsområdet eller arbetsuppgifterna för tjänster genom förordning samt om överföring av tjänster genom ministeriebeslut, inrättas och indras tjänster av de ämbetsverk som nämns nedan. Detta gäller dock inte tjänster som nämns i 5 § 2 mom. Ämbetsverket får också ändra tjänstebenämningarna samt undervisningsområdet och arbetsuppgifterna för tjänsterna ävensom överföra tjänster. Ämbetsverken är

1) ministerierna och justitiekanslersämbetet,

2) högskolorna,

3) Statens utvecklingscentral,

4) Teknologiska utvecklingscentralen,

5) strålsäkerhetscentralen,

6) länsstyrelsen i Mellersta Finlands län,

7) tullverket,

8) statistikcentralen,

9) statskontoret,

10) jordbruksstyrelsen och distriktsförvaltningen under den,

11) lantmäteristyrelsen och distriktsförvaltningen under den,

12) vägverket,

13) patent- och registerstyrelsen,

14) sjöfartsverket,

15) arbetskraftsdistriktens byråer och arbetskraftsbyråerna,

16) bostadsstyrelsen och

17) de statliga forskningsinstitut som anges genom förordning.

Utrikesministeriet inrättar, drar in och ändrar benämningarna på de tjänster inom utrikesförvaltningen som avses i 1 mom.

Om förutsättningarna för beslut som avses i denna paragraf stadgas närmare genom förordning.

En tjänst som avses i 1 mom. skall likväl överföras, indras eller inrättas genom beslut av ministeriet i de fall då tjänsten överförs till ett annat ämbetsverk eller då för inrättandet av en ny tjänst används anslag som frigörs genom indragning av en tjänst vid något annat ämbetsverk.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 238/89
Andra lagutsk. bet. 3/90
Stora utsk. bet. 38/90

Nådendal den 3 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.