672/1990

Utfärdat i Helsingfors den 3 augusti 1990

Handels- och industriministeriets beslut om kosmetiska preparat

Handels- och industriministeriet har med stöd av 4 och 7 §§ kosmetikförordningen den 3 augusti 1990 (671/90) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller sammansättningen av och anteckningar på kosmetiska preparat.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med:

preparat för yrkesmässigt bruk ett kosmetiskt preparat som är avsett att användas enbart i arbetet vid en friser- eller skönhetssalong eller något annat motsvarande verksamhetsställe,

konserveringsämne ett ämne som, tillsatt i ett kosmetiskt preparat, är avsett att förhindra att skadliga mikroorganismer utvecklas,

solskyddsämne ett ämne som, applicerat på huden, filtrerar ultravioletta strålar för att skydda huden mot solljusets skadliga verkningar,

galenskt preparat en produkt som erhållits från animaliskt eller vegetabiliskt material genom krossning, fällning, filtrering, kokning, destillering, extrahering eller genom någon annan motsvarande metod samt

hållbarhetstiden för ett kosmetiskt preparat den tid preparatet, uppbevarat på sakenligt sätt, bibehåller de egenskaper som stadgas i 3 § 1 mom. kosmetikförordningen (671/90) och uppfyller sitt ursprungliga användningsändamål.

3 §
Konserveringsämnen

Som konserveringsämne i ett kosmetiskt preparat får användas endast de i bilaga 1 nämnda eller avsedda ämnena med de begränsningar som nämns i bilagan.

Om ett ämne som nämns i bilaga 1 och är försett med anteckningen (x) används i ett kosmetiskt preparat för annat ändamål än som konserveringsämne, kan den maximimängd som nämns i bilagan överskridas, förutsatt att ämnets användningsändamål framgår av de uppgifter som ges om preparatet.

4 §
Solskyddsämnen

I kosmetiska preparat får som solskyddsämnen användas endast de ämnen som nämns eller avses i bilaga 2 med de begränsningar som nämns i bilagan.

5 §
Färgämnen

I kosmetiska preparat får som färgämnen användas endast de ämnen som nämns i bilaga 3 med de begränsningar som nämns i bilagan.

Det som bestäms i 1 mom. gäller inte sådana kosmetiska preparat där det enda syftet med de färgämnen preparatet innehåller är att färga hår.

6 §
Ämnen som tilläts med begränsningar

De ämnen som nämns eller avses i bilaga 4 får användas i kosmetiska preparat med de begränsningar som nämns i bilagan.

7 §
Allmänt förbjudna ämnen

De ämnen som nämns eller avses i bilaga 5 får inte finnas i kosmetiska preparat, om inte annat är bestämt.

De ämnen som avses i 1 mom. får dock användas som hjälpmedel vid tillverkningen, om ämnena inte kommer med i slutprodukten eller om de endast kommer med som en obetydlig, tekniskt oundviklig rest som inte är skadlig för konsumentens hälsa.

8 §
Varningsan teckningar

På höljet till ett preparat som innehåller ett ämne som nämns eller avses i bilaga 1, 2 eller 4 skall de varningsanteckningar göras som krävs för ifrågavarande ämne. Anteckningarna skall göras på preparatets hölje så att de klart skiljer sig från den övriga texten och är lätta att observera. Varningsanteckningar med likartat innehåll får kombineras på ett ändamålsenligt sätt.

Om ytan på höljet är otillräcklig eller av andra skäl olämplig för varningsanteckningar, skall anteckningarna göras på en särskild etikett eller annan motsvarande deklaration som skall fogas till höljet. En hänvisning till anteckningarna skall härvid göras på själva höljet.

Om det brukshölje som nämns i 4 § 3 mom. kosmetikförordningen är olämpligt för de varningsanteckningar som avses i 1 mom., skall det på brukshöljet hänvisas till de varningsanteckningar som finns på försäljningshöljet eller fogats till det.

9 §

Meddelande av hållbarhetstiden

Hållbarhetstiden, om vilken stadgas i 4 § 2 mom. kosmetikförordningen, skall antecknas på preparatets försäljnings- och brukshölje till exempel enligt följande:

Parasta ennen

Bäst före

samt i omedelbart samband med denna anteckning det datum då hållbarhetstiden upphör eller en hänvisning till var på förpackningen datumanteckningen finns.

10 §
Lättnader i fråga om förpackningsanteckningar

Såsom sådana höljen som avses i 6 § 1 mom. kosmetikförordningen kan åtminstone anses sedvanliga höljen för preparat som är avsedda att färga läppar, kinder, ögonlock, ögonfransar, ögonbryn och naglar.

11 §
Särskilda bestämmelser

Konsumentverket meddelar vid behov närmare anvisningar om tillämpningen av detta beslut.

12 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991 och gäller tillsvidare.

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 15 januari 1986 (21/86) om kosmetiska preparat.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter kan vidtas innan beslutet träder i kraft.

13 §
Övergångsföreskrifter

Tillverkaren, den för vilken preparatet tillverkats, förpackaren eller importören får överlåta de preparat som avses i detta beslut till handeln till utgången av 1991, även om sammansättningen av preparaten inte uppfyller bestämmelserna i detta beslut, om den överensstämmer med bestämmelserna i det beslut som gäller när detta beslut träder i kraft. Vad i detta moment är bestämt gäller inte 7 § 1 mom.

Tillverkaren, den för vilken preparatet tillverkats, förpackaren eller importören får överlåta de preparat som avses i detta beslut till handeln till utgången av 1992, även om anteckningarna på preparaten inte uppfyller bestämmelserna i detta beslut, om de överensstämmer med bestämmelserna i det beslut som gäller när detta beslut träder i kraft.

Andra än i 1 mom. nämnda näringsidkare får sälja de kosmetiska preparat som levererats till dem till utgången av 1994, även om sammansättningen av preparaten inte uppfyller bestämmelserna i detta beslut, om de överensstämmer med de bestämmelser som gäller när detta beslut träder i kraft.

Andra än i 2 mom. nämnda näringsidkare får sälja de kosmetiska preparat som levererats till dem till utgången av 1995, även om anteckningarna på preparaten inte uppfyller bestämmelserna i detta beslut, om de överensstämmer med de bestämmelser som gäller när detta beslut träder i kraft.

Helsingfors den 3 augusti 1990

Minister
Pertti Salolainen

Överinspektör
Juhani Paakkanen

Bilaga 1

KONSERVERINGSÄMNEN
Ämne1, 2 (EC-Nr) Preparat5 Maximihalt Övriga begränsningar Varningsanteckningar
3-Acetyl-6-metyl-2,4(3H)pyrandion (Dehydroättiksyra) och dess salter (13) 0,6% räknat som syra Får inte användas i ae-rosolpreparat
N-Alkyl(C 12-C22)trimetylammoniumbromid och -klorid (även Setrimonbromid) (x) (2.4) 0,1%
Bensalkoniumklorid, -bromid och -sackarinat (x) (2.16) 0,25%
Bensetonklorid (x) (2.15) 0,1% Får inte användas i preparat som kommer i kontakt med slemhinnor
Bensoesyra, dess salter och estrar (x) (1) 0,5% räknat som syra
Bensylalkohol (x) (34). Se även bilaga 4 1%
Bensylformal (2.21) 0,2%
2-Bensyl-4-klorfenol (Klorofen) (40) 0,2%
Bifenyl-2-ol (o-Fenylfenol) och dess salter (x) (7) 0,2% fenol
1,3-Bis(hydroximetyl)-5,5-dimetyl-2,4-imidazolidindion (x) (33) 0,6% Varningsanteckning, om formaldehydhalten i preparatet >0,05% Sisältää formaldehydiä. Innehåller formaldehyd.
1-(1,3'-Bis(hydroximetyl)-2,5-dioxoi-midazolidin-1-yl)-1,3-bis(hydroximetyl)urea (2.17) 0,5% Varningsanteckning, om formaldehydhalten i preparatet >0,05% Sisältää formaldehydiä. Innehåller formaldehyd.
3,3'-Bis(1-hydroximetyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)-1,1'-metylendiurea (Imidazoiidinylurea) (x) (27) 0,6%
5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan (20) Preparat som sköljs bort efter användning 0,1% Undvik uppkomsten av nitrosoaminer
Bronopol (x) (21) 0,1% Undvik uppkomsten av nitrosoaminer
3-Dekyloxi-2-hydroxi-1 -aminopropanhydroklorid (Dekominol) (2.27) 0,5%
3,3'-Dibrorno-4,4'-hexametylendi-oxidibensamidin (Dibromohexamidin) och dess salter (även isetionat) (15) 0,1%
1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutan (36) 0,1% Får inte användas i preparat som används vid solbad
6,6-Dibromo-4,4-diklor-2,2'-metylendifenol (Bromoklorofen) (x) (37) 0,1%
2,4-Diklorbensylalkohol (x) (22) 0,15%
4,4-Dimetyl-1,3-oxazolidin (2.6) Preparat som sköljs bort efter användning 0,1% Preparatets pH bör vara ≥ 6
2-Fenoxietanol (x) (29) 1%
1-Fenoxipropan-2-ol (43) Preparat som sköljs bort efter användning 1%
Fenylkvicksilver och dess saker (även borat) (17) Ögonmakeup och dess borttagningsmedel 0,007%3 kvicksilver (Hg) Sisältää fenyylieloho peayhdisteitä. Innehåller fenylkvick silverföreningar
Krämer och shampokoncentrat4 0,003%3 kvicksilver (Hg) Sisältää fenyylieloho peayhdisteitä. Innehåller fenylkvicksilverföreningar.
Formaldehyd och paraformaldehyd (x) (5) Preparat för munhygien 0,1% Varningsanteckning, om formaldehydhalten i preparatet >0,05%. Formaldehyd får inte användas i aerosolpreparat. Sisältää formaldehydiä. Innehåller förmälde hyd.
Övriga preparat 0,2% Varningsanteckning, om formaldehydhalten i preparatet >0,05%. Formaldehyd får inte användas i aerosolpreparat Sisältää formaldehydiä. Innehåller förmälde hyd.
Glutaraldehyd (2.26) 0,1% Varningsanteckning, om glutaraldehydhalten i preparatet >0,05%. Glutaraldehyd får inte användas i aerosolpreparat. Sisältää glutaraldehydiä. Innehåller glutaralde hyd.
Hexa-2,4-diensyra (Sorbinsyra) och dess salter (x) (4) 0,6% räknat som syra
Hexametylentetramin (Metenamin) (x) (30) 0,15% Varningsanteckning, om formaldehydhalten i preparatet >0,05% Sisältää formaldehydiä. Innehåller formaldehyd.
Hexamidin och dess salter (även isetionat och 4-hydroxibensoat) (x) (2.20) 0,1%
Hexetidin (x) (19) 0,1%
4-Hydroxibensoesyra och dess salter och estrar (x) (12) 0,4% räknat som syra (för en ester)
0,8% räknat som syra (ester-blandning)
1-Hydroxi-4-metyl-6-(2,4,4-trimetyl-pentyl)-2-pyridon och dess monoeta-nolaminsalt (x) (35) Preparat som sköljs bort efter användning 1%
Övriga preparat 0,5%
4-Isopropyl-m-kresol (38) 0,1%
2-Kloracetamid (41) 0,3% Sisältää klooriasetamidia.
Innehåller kloracetamid.
Klorfenesin (2.2) 0,3%
1-(4-Klorfenoxi)-1-(imidazol-1 -yl)-3,3-dimetyl-2-butanon (x) (32) 0,5%
Klorhexidin och dess diglukonat, diacetat och dihydroklorid (x) (42) 0,3% räknad som klorhexidin
4-Klor-m-kresol (x) (24) 0,2% Får inte användas i preparat som kommer i kontakt med slemhinnor
5-Klor-2-metyl-3(2H)isotiazolon och 2-metyl-3(2H)isotiazolonblandning som innehåller magnesiumklorid och magnesiumnitrat (Kathon CG) (39) 0,0015% för en blandning med förhållandet 3:1 av 5-klor-2-metyl-3(2H) isotiazolon och 2-metyl-3(2H) isotiazoion
4-Klor-3,5-xylenol (x) (26) 0,5%
Klorobutanol (11) 0,5% Förbjudet att användas i aerosolpreparat Sisältää klorobutanolia. Innehåller klorobutanol.
Klorofen (40) 0,2%
Metenamin-3-klorallyloklorid (31) 0,2%
Myrsyra (x) (14) 0,5% räknat som syra
Natriumjodat (10) Preparat som sköljs bort efter användning 0,1%
Poly(1 -hexametylenbiguanid)hydroklorid (x) (28) 0,3%
Propionsyra och dess saker (x) (2) 2% räknat som syra
Salicylsyra och dess salter (x) (3) 0,5% räknat som syra Får inte användas i preparat avsedda för barn under tre år utom shampo. Varningsanteckning vid övriga preparat som kan användas för barn under tre år och som förblir i kontakt med huden för en längre tid. Sisältää salisyyliyhdis teitä. Ei saa käyttää alle kolmivuotiaille lapsille. Innehåller salicylföreningar. Får inte användas för barn under tre år.
Sorbinsyra och dess salter (x) (4) 0,6% räknat som syra
Sulfiter och bisulfiter (oorganiska) (x) (9) 0,2% som fri svaveldioxid (SO2 )
Tiomersal (16) Ögonmake-up och dess borttagningsmedel 0,007%3 kvicksilver (Hg) Sisältää tiomersaalia Innehåller tiomersal.
Krämer och shampokoncentrat4 0,003%3 kvicksilver (Hg) Sisältää tiomersaalia. Innehåller tiomersal.
Triklokarban (x) (23) 0,2% Som förorening 3,3',4,4'-tetrakloroazobensen < 1 mg/kg och 3,3',4,4'-tetrakloroazoxibensen < 1 mg/kg
Triklosan (x) (25) 0,3%
Zinkpyrition (x) (8) Preparat som sköljs bort efter användning 0,5% Förbjudet i preparat för munhygien
10-Undekensyra och dess salter (x) (18) 0,2% räknat som syra

1) Med salt avses i denna bilaga (1) salter av acetat-, bromid-, klorid- och sulfatanjoner samt salter av ammonium-, kalcium-, kalium-, magnesium-, natrium- och etanolaminkatjoner

2) Med ester avses i denna bilaga (1) metyl-, etyl-, propyl-, isopropyl-, butyl, isobutyl och fenylester

3) Total halt av i denna bilaga (1) avsedda kvicksilverföreningar

4) Innehållande ej-polära emulgerande ämnen

5) Om i kolumnen "Preparat" särskilt anges visst preparat eller vissa preparat, får motsvarande med begränsningar tillåtna ämne användas endast i dessa preparat

Bilaga 2

SOLSKYDDSÄMNEN
Ämne (EC-Nr) Preparal Maximihalt övriga begränsningar Varningsanteckningar
4-Aminobensoesyra (1) 5%
Amyl-4-metoxikinnamat-isomer-blandning (2.12) 10%
3-Bensylidenkamfer (2.26) 6%
1-(4-tert-Butylienyl)-3-(4'-metoxifenyl)propan-1,3-dion (2.31) 5%
Etoxiderad etyl-4-aminobensoat (2.2) 10%
2-Etylhexyl-4-metoxikinnamat (2.13) 10%
2-Etylhexyl-4-dimetylaminobensoat (2.5) 8%
2-Etylhexylsalicylat (2.6) 5%
2-Fenylbensoimidazol-5-sulfonsyra och dess kalium-, natrium- och trietanolaminsalter (6) 8% räknat som syra
Glyseryl-1 -(4-aminobensoat) (2.4) 5% Får inte innehålla bensokain
Homosalat (3) 10%
2-Hydroxi-4-metoxibensofenon-5-sulfonsyra och dess natriumsalt (Sulisobenson och natriumsulisobenson) (2.17) 5% räknat som syra
2-Hydroxi-4-metoxi-4'-metylbensofenon (Mexenon) (2.16) 4% Varningsanteckning, om halten i preparatet >0,5% Sisältää meksenonia. Innehåller mexenon.
3-Imidazol-4-ylakrylsyra och dess etylester (5) 2% räknat som syra
4-Isopropylbensylsalicylat (2.29) 4%
4-Isopropyldibensoylmetan (2.28) 5%
3-(4'-Metylbensyliden)-d-1-kamfer (2.25) 6%
Oxibenson (4) 10% Varningsanteckning, om halten i preparatet >0,5% Sisältää oksibentsonia. Innehåller oxibenson.
α-(2-Oxoborn-3-yliden)toluen-4-sulfonsyra och dess salter (2.24) 6% räknat som syra
N-Propoxiderad etyl-4-amino-bensoat-isomerblandning (2.1) 5%
2,4,6-Trianilin(p-karbo-2'-etylhexyl-1'-oxi)-1,3,5-triazin (2.32) 5%
N,N,N-Trimetyl-4-(2-oxoborn-3-yli-denmetyl)anilinmetylsulfat (2) 6%

Bilaga 3

FÄRGÄMNEN5,6
Ämne Colour Index nummer eller namn (E-kod) Bruksbegränsningar
75170 1
77000 (E 173) 1
77002 1
77004 1
77120 1
77163 1
77220 (E170) 1
77231 1
77713 1
77820 (E174) 1
77891 (E171) 1
77947 1
Stearat 1
(Al-, Zn-, Mg och Ca-)
Gröna
10006 4
10020 3
42053 1
42100 4
42170 4
44090 (E142) 1
59040 3
61565 1
61570 1
74260 2
75810 (E140 1
och 141) 1, 10
77288 1, 10
77289 1
77346 4
Bromkresolgrön
Blåa
Ämne Colour Index nummer eller namn (E-kod) Bruks-begränsningar
42045 3
420517 1
42080 4
42090 1
42735 3
44045 4
61585 4
62045 4
69800 (E130) 1
69825 1
73000 1
73015 (E132) 1
74100 4
74160 1
74180 3* , 4
77007 1
77510 1, 8
Bromthymolblå 4
Gula
103167 2
11680 3
11710 3
12700 4
13015 (E105) 1
159857 (E110) 1
18690 4
18820 4
18965 1
191407 (E102) 1
20040 4,11
21100 4,11
21108 4,11
21130 3
45350 1, h
47000 3
47005 (E104) 1
75100 1
75125 (E160d) 1
75135 (E161d) 1
75300 (E100) 1
77492 (E172) 1
Laktofiavin (E 101) 1
Solvent yellow 98 3, p
Violetta
Ämne Colour Index nummer eller namn (E-kod) Bruksbegränsningar
42510 3
42520 4, 9
45190 4
50325 4
51319 4
60724 4
60725 1
60730 3
73385 1
73900 3* , 4
77742 1
Orange
11725 4
11920 1
120757 1
14270 (E103) 1
155107 2
15980 (E111) 1
16230 3
20170 3
40215 4
40800 1
40820 (E160e)
40825 (E160f)
40850 (E161 g)
453707 1, j
45396 1, j
71105 3
75120 (E160b)
75130 (E160a)
77489 (E172)
Capsanthin, Capsorubin (E160e) 1
Röda
Ämne Colour Index nummer eller (E-kod) Bruks-begränsningar
12010 3
120857 1, k
12120 4
12150 1
12370 4
12420 4
12490 1
14700 1
14720 (E122) 1
14815 (E125) 1
15525 1
15580 1
155857 2
15620 4
156307 1, k
15800 3
158507 1
158657 1
15880 1
16035 1
16185 (E123) 1
162557 (E124) 1
16290 (E126) 1
17200 1
18050 3
18130 4
18736 4
24790 4
26100 1
27290 4
45100 4
451707 1
45170:1 2
45220 4
453807 1, i
45425 2, i
454307 (E127) 1, i
58000 1
73360 1
73915 4
75470 (E120) 1
77015 1
77491 (E172) 1
77745 1
Acid red 195 3
Antocyaner (E163) 1
Rödbetafärg 1
(E 162)
Bruna
Ämne Colour Index nummer eller (E-kod) Bruksbegränsningar
12480 4
77400 1
77480 (E 175) 1
Karamellfärg (E 150) 1
Svarta
20470 4
27755 (E152) 1
28440 (E 151) 1
50420 3
77266 1
77267 1
77268:1 (E153) 1
77499 (E172) 1

1) Tillåten i alla kosmetiska preparat

2) Tillåten i kosmetiska preparat utom dessa som är avsedda att användas i närhet av ögonen

3) Tillåten i kosmetiska preparat utom dessa som är avsedda ät komma i kontakt med slemhinnor

4) Bara i preparat, som är avsedda att stå bara en kort tid i kontakt med huden

5) Inklusive dessa färgämnens läcker och salter utom dessa som bildats med ämnen nämnda eller avsedda i bilagan 5 om inte annat är sagt

6) Färgämne med E-koden skall uppfylla renhetskrav för livsmedelsfärger

7) Inklusive olösliga Ba-, Sr-, Zr-lacker, -salter och -pigment

8) Fri från cyanidjoner

9) Max. 5 mg/kg

10) Fri från kromatjoner

11) 3,3'-dimetylbensidin max. 5 mg/kg i färgämnet

h) Max. 6%

i) 2-(6-hydroxi-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bentsoesyra max. 1% och 2-(bromo-6-hydroxi-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bentsoesyra max. 2% i färgämnet

j) I läppsmink bara som fri syra max. 1%

k) Max. 3%

l) 2-(6-hydroxi-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bentsoesyra max. 1% och 2-(jodo-6-hydroxi-xanten-9-yl)bentsoesyra max. 3% i färgämnet

m) 3,3'-diklorbensidin max. 5 mg/kg i färgämnet

n) Endast i hårvårdspreparat max. 100 mg/kg

o) Endast i hårvårdspreparat max. 50 mg/kg

p) Endast i nagelvårdspreparat max. 0,5%

* ) Tillsvidare

Bilaga 4

MED BEGRÄNSNINGAR TILLÅTNA ÄMNEN
Ämne (EC-Nr) Preparat bruk4 Maximihalt Övriga begränsningar Varningsanteckningar
Alkalisulfider. Se även jordalkalisulfider (23) Hårborttagningspreparat 2% räknat som svavel pH ≤ 12,7 Emäksinen. Varottava aineen joutumista silmiin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Alkaliskt. Skydda ögonen. Förvaras oåtkomligt för barn.
Aluminiumfluorid (34) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Aluminiumzirkoniumkloridhydroxidkomplexer (AlxZr(OH)yClz) och aluminiumzirkoniumkloridhydroxidglycinkomplexer. Se Zirkonium (50)
Ammoniak (4) 6% räknat som NH3 , Varningsanteckning, om halten i preparatet >2% Sisältää ammoniakkia. Innehåller ammoniak.
Ammoniumfluorid (33) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Ammoniumfluorosilikat (42) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Ammoniummonofluorofosfat (26) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Ammoniumpersulfat (motsvarande bestämmelser tillämpas också på jordalkalimetallpersulfatföreningar) (-) Sisältää ammoniumpersulfaattia. Varottava aineen joutumista silmiin tai hengityselimiin sekä toistuvaa ihokosketusta. Jauheen hengittäminen saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä.
Innehåller ammoniumpersulfat. Akta ögonen och undvik inandning samt upprepad hudkontakt. Inandning av pulveret kan förorsaka överkänslighet.
Bensylalkohol (45) Lösningsmedel, parfymer och aromämnen
1,3-Bis(hydroximetyl)irnidazolidin-2-tion (44) Hårvårds-preparat 2% Förbjudet i aerosolpreparat (sprayer) Sisältää 1,3-bis(hydroksimetyyli) imidatsolidiini-2-tionia.
Innehåller 1,3-bis(hydroximetyl)imidazolidin-2-tion.
Nagelvårds-preparat 2% pH < 4
Blyacetat (55) Hårfärgningspreparat 0,6% räknat som bly Sisältää lyijyasetaattia. Välta ehdottomasti aineen joutuminen silmiin. Pese kädet käytön jälkeen. Ei saa käyttää silmäripsien, kulmakarvojen eikä viiksien värjäämiseen. Jos yliherkkyyttä ilmenee keskeytä käyttö.
Innehåller blyacetat. Undvik absolut stänk i ögonen. Tvätta händerna efter användningen. Får inte användas för att färga ögonfransar, ögonbryn och mustascher. Om överkänslighet uppträder, avbryt behandlingen.
Borsyra och dess salter (1) Talk 5% Får inte användas i preparat för barn under tre år Ei saa käyttää alle kolmivuotiaille lapsille. Får inte användas för barn under tre år.
Preparat för munhygien 0,5%
Övriga preparat 3%
Diaminofenoler (10) Oxiderande hårfärgningspreparat 10%2 räknat som fri alkali
- allmänt bruk Sisältää diaminofenoleja. Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Herkkyystestiä suositellaan ennen käyttöä. Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmakarvojen värjäykseen.
Innehåller diaminofenoler. Kan förorsaka överkänslighet. Sensibilitetstest rekommenderas före användning. Får inte användas för att färga ögonfransar eller ögonbryn.
- yrkesmässigt bruk Vain ammattikäyttöön. Sisältää diaminofenoleja. Saattaa heuttaa yliherkkyyttä. Herkkyystestiä suositellaan ennen käyttöä. Bara för yrkesmässigt bruk. Innehåller diaminofenoler. Kan förorsaka överkänslighet. Sensibilitetstest rekommenderas före användning.
Diklormetan (7) Aerosolpreparat 35% Max. 0,2% som förorening. Varningsanteckning, om halten i preparatet >10%. Sisältää dikloorimetaania. Terveydelle haitallista hengitettynä. Innehåller diklormetan. Farligt vid inandning.
Diklorofen (11) 0,5% Sisältää diklorofeenia. Innehåller diklorofen.
2,2'-Ditiobis(pyridin-1-oxid)s och magnesiumsulfats (x3H2 O) additionsprodukt (2.4) Hårvårdspreparat som sköljs bort efter användning 1%
Etidronsyra (1 -hydroxietylidendifosfonsyra) och dess salter (53) Hårvårdspreparat 1,5% räknat som syra
Tvål 0,2% räknat som syra
1-Fenoxipropan-2-ol (54). Se bilaga 1. Preparat som sköljs bort efter användning 2% Får inte användas i preparat för munhygien
m-och p-Fenylendiaminer, deras N-substituerade derivat och deras salter; N-substituerade o-fenylendiaminderivat (8) Oxiderande hårfärgningspreparat 6%2 räknat som fri alkali
- allmänt bruk Sisältää fenyleenidiamiineja. Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Herkkyystestiä suositellaan ennen käyttöä. Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmakarvojen värjäykseen.
Innehåller fenylendiaminer. Kan förorsaka överkänslighet. Sensibilitetstest rekommenderas före användning. Får inte användas för att färga ögonfransar eller ögonbryn.
- yrkesmässigt bruk Vain ammattikäyttöön. Sisältää fenyleenidiamiineja. Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Herkkyystestiä suositellaan ennen käyttöä.
Bara för yrkesmässigt bruk. Innehåller fenylendiaminer. Kan förorsaka överkänslighet. Sensibilitetstest rekommenderas före användning.
Formaldehyd (13) Preparat för nagelförstärkning 5% Varningsanteckning, om halten i preparatet >0,05% Sisältää formaldehydia. Suojaa kynsinauhat rasvalla tai öljyllä. Innehåller formaldehyd. Skydda nagelbanden med fett eller olja.
Hexadekylammoniumfluorid (36) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
3-(N-Hexadekyl-N-2-hydroxietylam-moniak)propylbis(2-hydroxietyl)-ammoniumdifiuorid (37) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Hydrokinon (14) Oxiderande hårfärgningspreparat 2%2
- allmänt bruk Sisältää hydrokinonia. Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmakarvojen värjäykseen. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
Innehåller hydrokinon. Får inte användas för att färga ögonfransar eller ögonbryn. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten.
- yrkesmässigt bruk Vain ammattikäyttöön. Sisältää hydrokinonia. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
Bara för yrkesmässigt bruk. Innehåller hydrokinon. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten.
Jordalkalisulfider (23) Hårborttagningspreparat 6% räknat som svavel pH < 12,7 Varottava aineen joutumista silmiin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Akta ögonen. Förvaras oåtkomligt för barn.
Kalciumfluorid (30) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Kalciummonofiuorofosfat (29) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Kaliumfluorid (32) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Kaliumfluorosilikat (41) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Kaliummonofiuorofosfat (28) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Kinin och dess saker (21) Shampo 0,5% räknat som kininalkali
Hårvatten 0,2% räknat som kininalkali
Kinolin-8-ol och bis(8-hydroxikinolin)sulfat (2.1) Hårdvårdspreparat som sköljs bort genast efter användning 0,3% räknat som alkali Endast som stabilisator för väteperoxid
Hårvårdspreparat som inte sköljs bort efter användning 0,03% räknat som alkali Endast som stabilisator för väteperoxid
Preparat för hudhygien som inte sköljs bort efter användning 0,02% räknat som alkali Sisältää kinolin-8-olia. Innehåller kinolin-8-ol.
Preparat för fothygien som inte sköljs bort efter användning 0,04% räknat som alkali Sisältää kinolin-8-olia. Innehåller kinolin-8-ol.
Preparat för munhygien 0,01% räknat som alkali Sisältää kinolin-8-olia. Innehåller kinolin-8-ol.
Klorater (alkalimetall-) (6) Tandkräm 5%
Övriga preparat 3%
Magnesiumfluorosilikat (43) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Metylfenylendiaminer med undantag för 2,4-metylfenylendiarnin, deras N-substituerade derivat och deras salter (9) Oxiderande hårfärgningspreparat 10%2 räknat som fri alkali
- allmänt bruk Sisältää fenyleenidiamiineja. Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Herkkyystestiä suositellaan ennen käyttöä. Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmakarvojen värjäykseen.
Innehåller fenylendiaminer. Kan förorsaka överkänslighet. Sensibilitetstest rekommenderas före användning. Får inte användas för att färga ögonfransar eller ögonbryn.
- yrkesmässigt bruk Vain ammattikäyttöön. Sisältää fenyleenidiamiineja. Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Herkkyystestiä suositellaan ennen käyttöä.
Bara för yrkesmässigt bruk. Innehåller fenylendiaminer. Kan förorsaka överkänslighet. Sensibilitetstest rekommenderas före användning.
6-Metylkumarin (46) Preparat för munhygien 0,003%
α-Naftol (16) Hårfärgningspreparat 0,5% Sisältää α-naftolia. Innehåller α-naftol.
Natriumfluorid (31) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Natriumfluorosilikat (40) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Natriumhydroxid (motsvarande bestämmelser tillämpas också på andra alkalimetallhydroxider) (15) Lösningsmedel för nagelband 5%3 (räknat som natriumhydroxid) Emäksinen. Varottava aineen joutumista silmiin. Silmiin joutunut valmiste saattaa aiheuttaa sokeuden. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Alkaliskt. Akta ögonen. Stänk i ögonen kan förorsaka blindhet. Förvaras oåtkomligt för barn.
Uträtningspreparat för hår
- allmänt bruk 2%3 (räknat som natriumhyderoxid) Varningsanteckning, om halten i preparatet >1% Emäksinen. Varottava aineen joutumista silmiin. Silmiin joutunut valmiste saattaa aiheuttaa sokeuden. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Alkaliskt. Akta ögonen. Stänk i ögonen kan förorsaka blindhet. Förvaras oåtkomligt för barn.
- yrkesmässigt bruk 4,5%3 (räknat som natriumhydroxid) Vain ammattikäytöön. Varottava aineen joutumista silmiin. Silmiin joutunut valmiste saattaa aiheuttaa sokeuden.
Bara för yrkesmässigt bruk. Akta ögonen Stänk i ögonen förorsaka blindhet
Hårborttagningspreparat
- pH-reglering pH 12,7 (ända till) Varottava aineen joutumista silmiin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Akta ögonen. Förvaras oåtkomligt för barn
Övriga preparat pH 11 (ända till)
- pH-reglering
Natriummonofluorofosfat (27) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Natriumnitrit (17) 0,2% Tillåtet bara som korrosionsskyddsämne. Förbjudet att användas tillsammans med ämnen som bildar nitrosoaminer.
Natriumtosylkloramid (5) 0,2%
Nikometanolhydrofiuorid (47) Preparat för 0,15%1
munhygien räknat som fluor
Nitrometan (18) 0,3% Tillåtet bara som korrosionsskyddsämne
Oktadekenylammoniumfluorid (39) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Oxalsyra, dess estrar och alkalisalter (3) Hårvårdspreparat 5% Bara i produkter för yrkesmässigt bruk Vain ammattikäyttöön.
Bara för yrkesmässigt bruk.
Pyrogallol (20) Oxiderande hårfärgningspreparat 5%2
- allmänt bruk Sisältää pyrogallolia. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmakarvojen värjäykseen.
Innehåller pyrogallol. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten. Får inte användas för att färga ögonfransar eller ögonbryn.
- yrkesmässigt bruk Vain ammattikäyttöön. Sisältää pyrogallolia. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
Bara för yrkesmässigt bruk. Innehåller pyrogallol. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten.
Resorcinol (22) Oxiderande hårfärgningspreparat 5%2
- allmänt bruk Sisältää resorsinolia. Hiukset huuhdeltava huolellisesti käsittelyn jälkeen. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmakarvojen värjäykseen.
Innehåller resorcinol. Skölj håret noggrant efter behandlingen. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten. Får inte användas för att färga ögonfransar eller ögonbryn.
- yrkesmässigt bruk Vain ammattikäyttöön. Sisältää resorsinolia. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
Bara för yrkesmässigt bruk. Innehåller resorcinol. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten.
Hårvatten och shampo 0,5% Sisältää resorsinolia Innehåller resorcinol.
Selendisulfid (49) Mjällshampo 1% Sisältää seleenidisulfidia. Välta aineen joutumista silmiin tai rikkoutunelle iholle.
Innehåller selendisulfid. Undvik stänk ögonen. Använd inte på sprucken hud.
Silvernitrat (48) Preparat för att färga ögonfransar och ögonbryn 4% Sisältää seleenidisulfidia. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltavälittömästi runsaalla vedellä.
Innehåller silvernitrat. Vid stänk i ögon skölj omedelbart in stora mängder vätten.
Tenn(II)fluorid (35) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Tioglykolsyra och dess salter (2a) Preparat för hårfrisering eller uträtning
- allmänt bruk 8% i brukslösning räknat som tioglykolsyra pH 7-9,5. Följande varningar måste absolut finnas i bruksanvisning: Akta ögonen. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten och kontakta läkare. Använd skyddshandskar. Sisältää tioglykolaatia. Noudata käyttöohjeita. Säilytettävä lasten ulottumattomissa Innehåller tioglykola Följ bruksanvisningen. Förvaras oåtkomlit för barn.
- yrkesmässigt bruk 11% i brukslösning räknat som tioglykolsyra pH 7-9,5. Följande varningar måste absolut finnas i bruksanvisning: Akta ögonen. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten och kontakta läkare. Använd skyddshandskar. Vain ammattikäyttöön. Sisältää tioglykolaattia. Noudata käyttöohjeita. Säilytettäva lasten ulottamatomissa. Bara för yrkesmässig bruk. Innehåller tioglykolat. Följ bruksanvisningen. Förvaras oåtkomligt för barn.
Övriga hårvårdspreparat som sköljs bort genast efter användning 2% i brukslösning räknat som tioglykolsyra pH 7-9,5. Följande varningar måste absolut finnas i bruksanvisning: Akta ögonen. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten och kontakta läkare. Använd skyddshandskar. Sisältää tioglykolaattia. Noudata käyttöohjeita. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Innehåller tioglykolat Följ bruksanvisningen Förvaras oåtkomlig för barn.
Hårborttagningspreparat 5% i brukslösning räknat som tioglykolsyra. pH 7-12,7. Följande varningar måste absolut finnas i bruksanvisning: Akta ögonen. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten och kontakta läkare. Sisältää tioglykolaattia. Noudata käyttöohjeita. Säilytettäva lasten ulottumattomissa. Innehåller tioglykolat. Följ bruksanvisningen. Förvaras oåtkomligt för barn.
Tioglykolsyrans estrar (2b) Preparat för hårfrisering
- allmänt bruk 8% i brukslösning räknat som tioglykolsyra pH 6-9,5. Följande varningar måste absolut finnas i bruksanvisning: Hudkontakt kan förorsaka överkänslighet. Akta ögonen. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten och kontakta läkare. Använd skyddshandskar. Sisältää tioglykolaattia. Noudata käyttöohjeita. Säilylä lasten ulottumattomissa. Innehåller tioglykolat. Följ bruksanvisningen. Förvaras oåtkomligt för barn.
- yrkesmässigt bruk 11% i brukslösning räknat som tioglykolsyra pH 6-9,5. Följande varningar måste absolut finnas i bruksanvisning: Hudkontakt kan förorsaka överkänslighet. Akta ögonen. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten och kontakta läkare. Använd skyddshandskar. Vain ammattikäyttöön. Sisältää tioglykolaattia. Noudata käyttöohjeita. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Bara för yrkesmässigt bruk. Innehåller tioglykolat. Följ bruksanvisningen. Förvaras oåtkomligt för barn.
N,N,N'-Tris-(2-hydroxietyl)-N'-ok-tadekyl-1,3-diaminopropandihydronuorid (-) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
N,N',N'-Tris(polyoxietylen)-N-hexa-dekylpropylendiamindihydrofluorid (38) Preparat för munhygien 0,15%1 räknat som fluor
Vitamin A (Retinol) (-) Preparat som kommer i kontakt med munnens slemhinnor 1 000 i.e./g
Preparat som består bara en kort tid i kontakt med huden såsom ansiktsmaskar 20 000 i.e./g
Övriga preparat 10 000 i.e./g
Vitamin B1 (Tiamin) (-) Preparat som inte kommer i kontakt med munnens slemhinnor 1%
Vitamin B2 (Riboflavin) (-) Preparat som inte kommer i kontakt med munnens slemhinnor 1%
Vitamin B5 (Pantotensyra och dess derivat) (-) Preparat som kommer i kontakt med munnens slemhinnor 1%
Övriga preparat 5%
Vitamin B6 (Pyridoxin) (-) Preparat som inte kommer i kontakt med munnens slemhinnor 1%
Vitamin B 12 (Cyanokobalamin) (-) Preparat som inte kommer i kontakt med munnens slemhinnor 0,01%
Vitamin E (Tokoferol) (-) Preparat som kommer i kontakt med munnens slemhinnor 0,3%
Övriga preparat 5%
Vitamin H (Biotin) (-) Preparat som inte kommer i kontakt med munnens slemhinnor 0,2%
Vitamin H-etylester (Biotins etylester) (-) Preparat som inte kommer i kontakt med munnens slemhinnor 0,02%
Vitamin PP (Nikotinsyra och nikotinsyrans amid) (-) Preparat som inte kommer i kontakt med munnens slemhinnor 2%
Väteperoxid (12) Hårvårdspreparat 12% (40 vol.) Sisältää vetyperoksidia. Varottava aineen joutumista silmiin. Silmiin joutunut aine huuhdeltava heti pois runsaalla vedellä.
Innehåller väteperoxid. Akta ögonen. Vid slank i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten.
Hudvårdspreparat 4% Sisältää vetyperoksidia. Varottava aineen joutumista silmiin. Silmiin joutunut aine huuhdeltava heti pois runsaalla vedellä.
Innehåller väteperoxid. Akta ögonen. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten.
Nagelhärdningspreparat 2% Sisältää vetyperoksidia. Varottava aineen joutumista silmiin. Silmiin joutunut aine huuhdeltava heti pois runsaalla vedellä.
Innehåller väteperoxid. Akta ögonen. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med stora mängder vatten.
Zink-4-hydroxibensensulfonat (25) Deodoranter, antiperspiranter och ansiktsvatten 6% räknat av vattenfria preparatet Vältä valmisteen joutumista silmiin. Undvik stänk i ögonen.
Zinksalter (vattenlösliga) utom zink-4-hydroxibensensulfonat och zinkpyrition (24) 1% räknat som zink
Zirkoniumaluminiumkloridhydroxidkomplexer(AlxZr(OH)yClz) och zirkoniumaluminiumkloridhydroxidglycinkomplexer (50) Antiperspiranter 20% som vattenfri zirkoniumaluminiumkloridhydroxid Zirkoniumhalten får inte överstiga 5,4%. Förhållandet mellan mängden aluminium- och zirkoniumatomer bör vara mellan 2 och 10. Förhållandet mellan mängden Al+Zr-atomerna och kloratomer bör vara mellan 0,9 och 2,1. Förbjudet i aerosolpreparat. Ei ärsyyntyneelle tai rikkoutuneelle iholle. Inte på irriterad eller sprucken hud.

1) Ensam eller tillsammans med de i denna bilaga (4) nämnda fluorföreningarna. Summan av ämnenas halter uttryckta i procent av de föreskrivna maximihalterna får dock inte överstiga 100.

2) Dessa föreningar ensamma eller tillsammans under förutsättning att summan av ämnenas halter uttryckta i procent av de föreskrivna maximihalterna inte överstiger 100.

3) Maximihalt av hydroxider 5% räknad som natriumhydroxid.

4) Om i kolumnen "Preparat-bruk" särskilt anges visst preparat eller bruk, får motsvarande med begränsningar tillåtna ämne användas endast i detta preparat eller bruk.

Bilaga 5

Ämnen som är förbjudna i kosmetiska preparat
EC-Nr Ämne
375 A-vitaminsyra och dess salter
254 Acenokumarol
1 2-Acetamid-5-klor-bensoxazol (N-5-Chlorobenzoxazol-2-lacetamid)
393 Acetonitril
2 2-Acetoxietyltrimetylammoniumhydroxid och dess salter
2 Acetylkolin och dess salter
11 Aconitum napellus, dess blad, rot och galenska preparat
13 Adonin
13 Adonis vernalis och preparat av den
13 Adonisört
14 Adrenalin
21 Adrenomimetiska aminer som inverkar på centrala nervsystemet såsom
Amfekloral
Amfepentorex
Amfepramon
Amfetamin
Aminorex
Bensfetamin
Dexamfetamin
Difemetoxin
Dimefenopan
Doxapram
Etylamfetamin
Fasetoperan
Fenatin
Fenbutrazat
Fendimetrazan
Fenetylin
Fenfluramin
Fenkamfamin
Fenmetramid
Fentermin
Fluminorex
Kloforex
Klominorex
Klorfentermin
Levamfetamin
Mefentermin
Meklofenoxat
Metamfetamin
Metylfenidat
Ortetamin
Parametylamfetamin
Pemolin och dess salter
Pentorex
285 Pipradrol och dess salter
Prolintan
Trifiuorex
Xylopropamin
362 AETT
12 Akonitin (basalkaloid i Aconitum napellus) och dess salter
336 O-Alkylditiokolsyrors salter
16 Alkynalkoholer och dess estrar, etrar och salter
19 Alloklamid och dess salter
18 Allylisotiocyanat
143 Alypin och dess salter
132 Ambenon och dess salter, t.ex. ambenonklorid
76 Amerikansk hampa, dess eteriska oljor
167 4-Aminobensoesyrans estrar med fri aminogrupp utom 2,3-dihydroxipropyl-4-aminobensoat
29 2-Amino-1,2-bis(4-metoxifenyl)etanol och dess salter
7 Aminokapronsyra och dess salter
383 2-Amino-4-nitrofenol
384 2-Amino-5-nitrofenol
31 4-Aminosalicylsyra och dess salter
146 Amitriptylin och dess salter
35 Ammi majus och dess galenska preparat
143 Amydrikain och dess salter
291 Amygdalin (Prunus laurocerasus)
381 Amyl-4-dimetylaminobensoat, isomerblandning
247 Amylnitriter
50 Amylokain och dess saltföreningar
106 Anamirta cocculus, dess frukter
37 Androgenisk effekt, ämnen med, såsom
Fluoximesteron
Mesterolon
Metadienon
Metelon
Metyltestosteron
Nandrolon
Oximetenolon
Stanozolon
Testosteron
Testosteronketolaurat
Testosteronpropionat
22 Anilin och dess salter samt anilinets halogenerade och sulfonerade derivat
- o-Anisidin
162 Antabus
390 Antiandrogener med steroidstruktur
39 Antibioter
40 Antimon och dess föreningar
38 Antracenolja
41 Apocynum cannabinum och preparat av det
42 Apomorfin och dess saltföreningar
216 Apronalid
238 Arekolin
365 Aristolochia-syra
43 Arsen och dess föreningar
44 Atropa belladonna och preparat av det
45 Atropin och dess saker och derivat
286 Azacyklonol och dess sätter
121 Azametonföreningar
220 Barbiturater, såsom
Barbitursyra
Fenemal
Heptamal
Mebumal
Pentymal
Vinymal
46 Bariumsalter, utom bariumsulfat och bariumsulfid (bilaga 4) och följande färgämnens: C. I. nummer 10316, 12075, 12085, 15510, 15585, 15630, 15850, 15865, 15985, 16255, 19140, 27290, 42051, 45170, 45370, 45380, 45410, och 45430, bariumlacker, -salter och -pigment, som är olösliga i 0.1N saltsyra vid 37° C
183 Bemegrid och dess salter
157 Benaktyzin
53 Bendrofiumetiazid och dess derivat
51 Bensamin och dess salter
158 Bensatropin och dess salter
49 Bensazepiner och bensodiazepiner såsom
Diazepam
Dikaliumklorazepat
Lorazepam
Medazepam
Nitrozepam
Oxazepam
47 Bensen
26 Bensidin
60 Bensilonbromid
48 Bensimidazoli-2(3H)-on
382 Bensoylperoxid
356 Bensylidenaceton
178 4-Bensyloxifenol
54 Beryllium och dess föreningar
23 Betoxikain och dess salter
287 Bietamiverin
143 1,1-Bis(dimetylaminometyl)propylbensoat och dess salter
352 Bitionol
361 6,6-Bitymoljodid
289 Bly och dess föreningar, utom blyacetat
211 Bolmört, dess blad, frön, pollen och galenska preparat
56 Bretyltosylat
55 Brom, grundämne
59 Bromfeniramin och dess salter
58 Bromisoval
62 Brucin
150 Butandinitril
90 Butanilikain och dess salter
288 Butopiprin och dess salter
340 4-tert-Butylfenol och dess derivat
108 1-Butyl-3-(N-krotonylsulfanilyl)urea
341 4-tert-Butylpyrokatekol
69 Cantharis vesicatoria
215 Cephaelis ipecacuanha Brot. och närbesläktade arter
76 Chenopodium ambrosioides, dess eteriska oljor
129 Cinchocain och dess saker
76 Citronmålla, (Chenopodium ambrosioides), dess eteriska oljor
98 Claviceps purpurea Tul., dess alkaloider och galenska preparat
104 Colchicum autumnale och dess galenska preparat
99 Conium maculatum, dess frukter, pollen och galenska preparat
109 Curare
109 Curarin
110 Curarisanter (Curare liknande ämnen)
111 Cyanväte och dess saker
122 Cyklarbamat
159 Cyklizin och dess saker
88 Cyklofosfamid och dess salter
112 2-α-Cyklohexylbensyl-(N,N,N',N'-tetraetyl)trimetylendiamin
234 Cyklokumarol
113 Cyklomenol och dess salter
301 Datura stramonium och dess galenska preparat
123 DDT
3 Deanolaceglumat
214 Dekametonsalter
214 Dekametylenbis(trimetylammonium) salter
226 Dextrometorfan och dess salter
116 Dextropropoxifen
117 O,O'-Diacetyl-N-allyl-N-normorfin
117 Diacetylnalorfin
377 2,5-Diaminoanisol
119 5-(α,β-Dibromfenetyl)-5-metylhydantoin
351 Dibromsalan
351 Dibromsalicylanilider
224 N,N-Dietyl-2-(4-allyl-2-metoxifenoxi)acetamid och dess salter
128 2-Dietylaminoetyl-3-hydroxi-4-fenylbensoat och dess salter
130 3-Dietylaminopropylkinnamat
170 Dietyl-4-nitrofenylfosfat
131 O,O'-Dietyl-O-4-nitrofenylfosforotioat
339 Difenhydramin och dess salter
270 Difenkloxazin
80 Difenoxilathydroklorid
160 5,5-Difenyl-4-imidazolidon
154 Difenylpyralin och dess salter
134 Digitalin
134 Digitalis purpurea och alla dess heterosider
234 3,4-Dihydro-2-metoxi-2-metyl-4-fenyl-2H,5H-pyrano(3,2-c)-(1)bensopyran-5-on
342 Dihydrotacysterol
371 2,2'-Dihydroxi-3,3',5,5',6,6'-hexaklordifenylmetan
207 4,4'-Dihydroxi-3,3'-(3-metyltiopropyliden)dikumarin
361 5,5'-Diisopropyl-2,2'-dimetylbifenyl-4,4'-diyldihypojodit
125 Dikloretaner (etylenklorider)
126 Dikloretylener (acetylenklorider)
36 2,3-Diklor-2-metylbutan
349 Diklorsalicylanilider
231 Dikumarol
368 Dimetoxan
142 Dimetylamin
50 1-Dimetylaminometyl-1-metylpropylbensoat och dess saker
355 N,N-Dimetylformamid
30 1,3-Dimetylpentylamin och dess salter
338 Dimetylsulfoxid
153 Dimevamid och dess salter
151 Dinitrofenol, alla dess isomerer
343 Dioxan
136 Dioxietedrin och dess saker
162 Disulfiram
176 Doxylamin och dess salter
335 D2- och D3-vitaminer
164 Efedrin och dess salter
163 Emetin och dess salter och derivat
75 Emetinmetyleter
196 Endrin
14 Epinefrin
335 Ergokalciferol
98 Ergometrin
98 Ergotamin
166 Eserin och dess salter
260 Estrogener
319 Etionamid
173 Etoheptazin och dess salter
178 4-Etoxifenol
204 Etylbis(4-hydroxi-2-oxo-1-bensopyran-3-yl)acetat och syrans salter
182 Etylenoxid
272 Etylfenacemid
96 Etylklorid
362 3'-Etyl-5',6',7,8'-tetrahydro-5',6',8',8'-tetrametyl-2'-acetonaftalen
29 Evadol
269 Fenacemid
208 Fenadiazol
95 Fenaglykodol
112 Fenetamin
271 Fenindion
232 Fenmetrazin, dess salter och derivat
- Fenol och dess alkalisalter
180 Fenozolon
71 Fenprobamat
273 Fenprokumon
320 Fentiazin och dess föreningar
81 4-Fenylazofenylen-1,3-diamincitrathydroklorid (krysoidincitrathydroklorid)
67 Fenylbutazon
356 4-Fenyl-3-buten-2-on
271 2-Fenylindan-1,3-dion
274 Fenyramidol
187 Fluanison
189 Fluoreson
190 Fluorouracil
191 Fluorvätesyra, dess normala salter, dess komplex och hydrofiuorider, utom fluorföreningarna nämnda eller avsedda i bilaga 1-4
279 Fosfor och metallfosfider
252 Furazolidon
192 Furfuryltrimetylammoniumsalter
358 Furo(3,2g)-kromen-7-on och dess alkylsubstituerade derivat, utom dessa som ingår normalt i naturliga aromämnen använts som ingredienser
358 Furokumarin, utom de som ingår normalt i naturliga aromämnen
192 Furtretonjodid
166 Fysostigmin och dess salter Färgämnen utöver de som nämnts på annat håll i denna bilaga
378 -CI 12140
387 -CI 13065
379 -CI 26105
388 -CI 42535
380 -CI 42555, 42555-1 och 42555-2
386 -CI 42640
389 -CI 61554
376 -CI 76050 (2,4-Diaminoanisol)
364 -CI 76035 (2,4-Diaminotoluen)
363 -CI 76010 (o-Fenylendiamin)
193 Galantamin
329 Gallaminiumtrietjodid (gallaminjodid)
300 Glukokortikoider
181 Glutetimid och dess salter
100 Glycyklamid
230 Guaifenesin
259 Guanetidin och dess salter
296 Guldsaker
185 Haloperidol
330 Havslök och dess galenska preparat
316 Hexaetyltetrafosfat
70 (1R,2S)-Hexahydro-1,2-dimetyl-3,6-epoxiftalatets anhydrid
217 (3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-Hexahydro-3,5a,9-trimetylnafto(1,2-b)furan-2,8-dion
195 1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan
198 (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexaklor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen
196 (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexaklor-6,7-epoxi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen
197 Hexakloretan
124 Hexametern
124 N,N'-Hexametylenbis(trimetylammonium) salter
115 Hexapropymat
199 Hydrastin och dess salter
199 Hydrastinin och dess salter
200 Hydrazider och dess salter
201 Hydrazin, dess derivat och deras salter
- Hydroxibensen och dess alkalisalter
135 7-(2-Hydroxi-3-(2-hydroxietyl)-N-metylamino)propylteofyllin (xantinol)
5 (4-(4-Hydroxi-3-jodofenoxi)-3,5-dijodofenyl)ättiksyra och dess salter
357 4-Hydroxi-3-metoxikinnamylalkoholens bensoater, utom de som ingår normalt i naturliga aromämnen använts som ingredienser
203 4-Hydroxi-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)kumarin
385 11-α-Hydroxipregn-4-en-3,20-dion och dess estrar
240 Hydroxizin
211 Hyoscyamus niger, dess blad, frön, pollen och galenska preparat
295 Hyoscin och dess salter samt derivat
210 Hyoscyamin och dess salter och derivat (pekakuana)
34 Imperatorin
15 Indisk ormrot
152 Inprokon
215 Ipecacuanha, dess rot, pollen och galenska preparat
198 Isodrin
52 Isokarboxazid
228 Isomethepten och dess salter
247 Isopentylnitriter
17 Isoprenalin
156 Isopropamidjodid
216 2-Isopropyl-4-pentenoylurea
148 Isosorbiddinitrat
311 Jaborandiblad
213 Jod, grundämne
361 Jodtymol (jodbitymol)
337 Johimbin och dess salter
294 Juniperus sabina L., dess blad, eteriska olja och galenska preparat
68 Kadmium och dess föreningar
281 Kalabarböna
69 Kantarider
70 Kantaridin
370 Kaptan
140 Kaptodiam
169 Karamifen och dess salter
156 N-(3-Karbamoyl-3,3-difenylpropyl)-N,N-diisopropylmetylammoniumsalter
72 Karbatsolets kvävederivat
57 Karbomal
66 Karbutamid
235 Karisoprodol
74 Katalas
75 Kefaelin och dess salter
8 Kinasyra och dess salter samt derivat och salter av derivat
85 Klofenamid
123 Klofenotan
78 Klor, grundämne
77 Kloralhydrat
83 2-Klor-4-dimetylamino-6-metylpyrimidin
96 Kloretan
93 2-(2-(4-Klorfenyl)-2-fenylacetyl)indan-1,3-dion
93 Klorfasinon
94 Klorfenoxamin
87 Klormetin och dess salter
91 Klormezanon
366 Kloroform
82 Kloroxazon
325 Klorpikrin
79 Klorpropamid
84 Klorprotixen och dess saker
262 Klortalidon
101 Koboltbensensulfonat
106 Kockelkärna
335 Kolekalciferol
168 Kolinets saker och deras estrar
103 Kolkikosid och dess derivat
102 Kolkisin, dess salter och derivat
315 Koltetraklorid
290 Konin
105 Konvallatoxin
83 Krimidin
97 Krom; kromsyra och dess salter
107 Kroton tiglium, oljan ur dess frön
215 Kräkört, dess rot, pollen och galenska preparat
225 Kumetarol
221 Kvicksilver och dess föreningar, utom fenylkvick silver och dess salter och tiomersal
359 Lagerblad, oljan ur dess frön
359 Laurus nobilis, oljan ur dess frön
284 Levofasetoperan
- Lidokain
195 Lindan
218 Lobelia inflata och dess galenska preparat
218 Lobelia och dess galenska preparat
219 Lobelin och dess salter
127 Lysergid och dess salter
69 Lytta vesicatoria
149 Malonnitril
89 Mannomustin och dess salter
141 Mefeklorazin och dess salter
322 Mefenesin och dess estrar
229 Mekamylamin
236 Meprobamat
223 Metaldehyd
145 Metamfepramon och dess salter
- Metanol
144 Metapyrilen och dess salter
171 Metetoheptazin och dess salter
147 Metformin och dess salter
174 Metheptazin och dess salter
205 Metokarbamol
6 Metotrexat
346 2-(4-Metoxibensyl-N-(2-pyridyl)amino)etyldimetylaminmaleat
376 1 -Metoxi-2,4-diaminobensen
377 1 -Metoxi-2,5-diaminobensen
178 4-Metoxifenol
358 5-Metoxipsoralen utom den som ingår normalt i naturliga aromämnen använts som ingredienser
358 8-Metoxipsoralen utom den som ingår normalt i naturliga aromämnen använts som ingredienser
86 N-Metylbis(2-kloretyl)amin-N-oxid och dess salter
34 9-(3-Metyl-2-butenyl-oxi)furo(3,2-g)-7-kromenon
175 Metylfenidat och dess salter
227 2-Metylheptylamin och dess salter
121 N, N' -((Metylimino)dietylen)dietylen)(etyldimetylammonium) salter
51 N-Metyl-N,2,4,6-tetranitroanilin
133 Metyprylon och dess salter
292 Metyrapon
372 Minoxidil och dess salter och derivat
98 Mjöldryga, dess alkaloider och galenska preparat
64 Mofebutazon
178 Monobenson
344 Morfolin och dess salter
86 Mustin-N-oxid och dess salter
244 Nafazolin och dess salter
241 2-Naftol (β-Naftol)
242 1- och 2-Naftylaminer och deras salter
243 3-(1 -Naftyl)-4-hydroxikumarin
20 Nalorfin, dess salter och etrar
306 Narkotiska ämnen, naturliga och syntetiska
114 Natriumhexacyklonat
369 Natriumpyrition
309 Neodymium och dess salter
245 Neostigmin och dess salter
318 Nerium oleander glykosider
246 Nikotin och dess salter
248 Nitriter (oorganiska, utom natriumnitrit)
249 Nitrobensen
251 Nitrofurantoin
253 Nitroglycerin
250 Nitrokresoler och deras alkalimetallsalter
- 2-Nitropropan
256 Nitrostilbener, deras homologer och deras derivat
209 Nitroxolin och dess salter
257 Noradrenalin och dess salter
258 Noskapin och dess salter
99 Odört, dess frukter, pollen och galenska preparat
202 Oktamoxin och dess salter
267 Oktamylamin och dess salter
28 Oktodrin och dess salter
261 Oleandrin
303 Ouabain
132 (Oxalylbis(iminoetylen))bis((o-klorbensyl)dietylammonium)salter
165 Oxanamid och dess derivat
172 Oxfeneridin och dess salter
182 Oxiran
381 Padimat
186 Parametason
131 Paration
179 Paretoxikain och dess salter
263 Pelletierin och dess salter
212 Pemolin och dess salter
255 Pentacyanonitrosylferrat (2-), alkalisk
265 Pentaeritrityltetranitrat
264 Pentakloretan
120 Pentametonsalter
120 N,N'-Pentametylenbis(trimetylammonium)salter
314 Perkloretylen
266 Petrikloral
281 Physostigma venenosum Balf.
374 Phytolacca ssp. och deras preparat
268 Pikrinsyra
282 Pikrotoxin
311 Pilocarbus jaborandi Holmes och dess galenska preparat
283 Pilokarpin och dess salter
118 Pipazetat och dess salter
284 α-Piperidin-2-ylbensylacetat, dess vänstervridande treoform med salter
372 6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidindiamin-3-oxid och dess salter och derivat
285 Pipradol och dess salter
137 Piprocurarium
239 Poldinmetylsulfat
161 Probenesid
194 Progesteron
25 Prokainamid och dess salter och derivat
253 Propan-1,2,3-triylnitrat
149 Propandinitril
206 Propatylnitrat
138 Propyfenazon
- 1,2-Propylenoxid
291 Prunus laurocerasus, den vattenlösliga delen av bladen
278 Psilosybin
345 Pyrethrum album och dess galenska preparat
346 Pyridinmaleat
293 Radioaktiva ämnen, utom de radionuklider som ingår naturligt i ingredienser och som inte förorsakar fara för konsumentens hälsa
215 Radix ipekakuana, dess rot, pollen och galenska preparat
15 Rauwolfia serpentina alkaloider och deras salter
375 Retinoinsyra och dess salter
332 Sabadillafrö och dess galenska preparat
360 Safrol, utom det som ingår i naturliga aromämnen. Maximihalten i slutprodukten 100 ppm. I preparat för mun- och tandvård 50 ppm. I barntandkräm får inte finnas detekterbara mängder.
217 α-Santonin
332 Schoenocaulon officinale Lind., dess frön och galenska preparat
297 Selen och dess föreningar utom selendisulfid
18 Senapolja
295 Skopolamin och dess salter samt derivat
35 Slöjsilja och dess galenska preparat
298 Solanum nigrum och dess galenska preparat
69 Spansk fluga
299 Spartein och dess salter
301 Spikklubba och dess galenska preparat
4 Spironolakton
11 Stormhatt, dess blad, rot och galenska preparat
302 g-Strofantin
302 Strofantiner, dess glukoner och deras derivat
303 Strophantus-arter och deras galenska preparat
305 Strychnos-arter och deras galenska preparat
304 Stryknin och dess salter
150 Suckinonitril
155 Sulfinpyrazon
307 Sulfonamider (sulfanilamid och dess derivat, som erhållits genom att substituera en eller flera väteatomer från NH2 -grupper) och deras saker
308 Sultiam
73 Svavelkol
294 Sävenbom, dess blad, eteriska olja och galenska preparat
280 Talidomid och dess saker
317 Tallium och dess föreningar
367 TCDD
237 Tefazolin och dess salter
312 Tellur och dess föreningar
- Terpentin, innehållande sensibiliserande ämnen
139 Tetrabenazin och dess salter
350 Tetrabromsalicylanilider
276 Tetraetylpyrofosfat, TEPP
394 Tetrahydrozolin och dess salter
42 R5,6,6a,7-Tetrahydro-6-metyl-4H-dibenso (de,g)kinolin-10,11-diol och dess salter
63 Tetrakain och dess salter
367 Tetraklordibenso-p-dioxin
314 Tetrakloretylen
315 Tetraklormetan
348 Tetraklorsalicylanilider
61 Tetrylammoniumbromid
318 Thevetia neriifolia Juss. och dess glykosider
318 Thevetin
207 Thioporan
233 Tiamazol
104 Tidlösas frön och dess galenska preparat
310 Tiotepa
354 Tiuramdisulfider
353 Tiurammonosulfider
321 Tiourea och dess derivat, utom dessa nämnda eller avsedda i bilaga 4
162 Tiuram; tetrametyltiuram
177 Tolboxan
65 Tolbutamid
32 Toluidiner, dess salter, isomerer och halogenerade och sulfonerade derivat
324 Tranylsypromin och dess salter
328 Tretamin
375 Tretinoin och dess salter
275 Triamteren och dess salter
326 2,2,2-tribrometanol (tribromoetylalkohol)
373 Tribromsalan
373 3,4,5-Tribromsalisylanilid
188 Trifiuperidol
22 Trikloranilin
123 1, 1, 1-Triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan
- 1,1,1-Trikloretan
77 2,2,2-Trikloretan-1, 1-diol
327 Triklormetin och dess salter
370 N-(Triklormetyltio)-4-cyklohexen-1,2-dikarboximid
325 Triklornitrometan
10 Triklorättiksyra
277 Trikresylfosfat
222 3,4,5-Trimetoxifenetylamin och dess salter
51 2,2,6-Trimetyl-4-piperidylbensoat och dess salter
268 2,4,6-Trinitrofenol
358 Trioxisalen, utom den som ingår naturligt i naturliga aromämnen använts som ingredienser
92 Triparanol
347 Tripelenamin
277 Tritolylfosfat
27 Tuaminoheptan, dess isomerer och salter
9 Tyropropinsyra och dess salter
392 Tyrotrisin
330 Urginea maritima och dess galenska preparat
323 Vaccin och serum
184 Valnoktamid
203 Warfarin (varfarin) och dess salter
331 Veratrin och dess salter samt galenska preparat
333 Veratrum album Spp. och deras galenska preparat
334 Vinylkloridmonomer
333 Vit nysrot, dess rot och galenska preparat
13 Våradonis och preparat av den
135 Xantinol
33 Xylidiner, deras isomerer, salter och halogenerade samt sulfonerade derivat
313 Xylometazoiin och dess salter
391 Zirkonium och dess derivat, utom de i bilaga 4 avsedda zirkoniumaluminium-kloridhydroxid- och zirkoniumaluminiumkloridhydroxidglycinkomplexer och vissa färgämnens zirkoniumlacker, -salter och -pigment, se bilaga 3, fotnot 7
24 Zoxazoiamin
298 Äggört och dess galenska preparat

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.