671/1990

Given i Nådendal den 3 augusti 1990

Kosmetikförordning

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 1 och 11 §§ livsmedelslagen av den 3 juli 1941 (526/41) och 24 § produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986 (914/86):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller kosmetiska preparat som är avsedda att importeras och säljas till konsumenter, storhushåll som nämns i 5 § livsmedelsförordningen eller för yrkesmässigt bruk.

Denna förordning tillämpas också när kosmetiska preparat används till förmån för kunden i storhushåll eller friser- eller skönhetssalonger eller andra motsvarande verksamhetsställen.

På preparat som överlåts för privat konsumtion tillämpas denna förordning också när en näringsidkare överlåter preparat på annat sätt än mot vederlag i samband med sin näringsverksamhet.

2 §
Definition

Med ett kosmetiskt preparat avses ett ämne eller preparat som är avsett att användas utvärtes för att rengöra eller skydda människokroppens yttre delar, tänder, munnens eller könsorganens slemhinnor eller ändra deras doft eller hindra störande lukt eller ändra utseendet på kroppens yttre delar.

3 §
Preparatets egenskaper

Ett kosmetiskt preparat får inte orsaka fara för hälsan eller konsumentens egendom, när det används enligt anvisningarna eller på sedvanligt sätt.

Ett kosmetiskt preparat får inte till form, doft, färg, utseende, storlek, förpackning, anteckningar eller andra motsvarande egenskaper imitera ett livsmedel så att en konsument, i synnerhet ett barn, kan förtära det i tron att det är ett livsmedel och därmed riskera sin hälsa.

4 §
Anteckningar på förpackningar

Angående anteckningar på förpackningar gäller vad som stadgas i förordningen om uppgifter om konsumtionsvaror (97/87) och vad som bestäms med stöd av den, dock så, att i stället för svenskspråkiga anteckningar kan användas dansk- eller norskspråkiga anteckningar.

Förutom de uppgifter som krävs enligt den förordning som nämns i 1 mom., skall till preparatet fogas uppgift om dess hållbarhetstid, om den är högst 30 månader, och satskod.

Om en separat förpackning som hör till försäljningshöljet avlägsnas vid sedvanligt bruk, skall åtminstone den i 2 mom. nämnda hållbarhetstiden samt, om inte annat har bestämts, de varningsanteckningar som handels- och industriministeriet har fastställt i sitt beslut om kosmetiska preparat göras också på preparatets brukshölje. På brukshöljet skall också antecknas preparatets benämning enligt handelssed, om det i annat fall finns risk för förväxling i fråga om användningen av preparatet.

5 §
Anteckningarnas tydlighet

Anteckningarna skall göras på ett bestående sätt och så att de är lätta att observera och läsa.

6 §
Lättnader i fråga om förpackningsanteckningar

Benämningen enligt handelssed behöver inte antecknas på förpackningen till ett preparat om förpackningen är så typisk för detta preparat att det inte finns någon fara för förväxling.

Innehållets mängd behöver inte anges på en förpackning som innehåller ett gratisprov eller en mängd för engångsbruk och inte heller på en förpackning som innehåller mindre än 5 gram eller 5 milliliter.

7 §
Närmare bestämmelser

Handels- och industriministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning, i synnerhet om ämnen som tillåts i kosmetiska preparat, om deras renhetskrav och bruksbegränsningar, om ämnen som kosmetiska preparat inte får innehålla, om anteckningar, om angivande av hållbarhetstid samt om förfarandet vid övervakning, provtagning och analysmetoder medräknade.

Konsumentverket kan av särskilda skäl i enskilda fall på ansökan medge undantag från denna förordnings stadganden om anteckningar.

8 §
Tillämpningen av livsmedels- och produktsäkerhetslagstiftningen

På import och försäljning av kosmetiska preparat och på andra överlåtelser som sker i försäljningssyfte för annat ändamål än privat konsumtion tillämpas livsmedelslagen samt de stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den. På överlåtelser av annat slag tillämpas produktsäkerhetslagen (914/86).

9 §
Särskilda stadganden

Om påföljderna vid brott mot stadgandena i denna förordning och mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den stadgas i livsmedelslagen och produktsäkerhetslagen.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 3 juni 1977 om kosmetiska preparat (456/77) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

11 §
Övergångsstadganden

Tillverkaren, den för vilken preparatet tillverkats, förpackaren eller importören får överlåta de preparat som avses i denna förordning till handeln till utgången av 1992, även om anteckningarna på preparaten inte uppfyller stadgandena i denna förordning, om de överensstämmer med de stadganden och bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft.

Andra än i 1 mom. nämnda näringsidkare får sälja de kosmetiska preparat som har levererats till dem till utgången av 1995, även om anteckningarna på preparaten inte uppfyller stadgandena i denna förordning, om de överensstämmer med de stadganden och bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft.

Nådendal den 3 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.