667/1990

Utfärdat i Helsingfors den 26 juli 1990

Statsrådets beslut om klassificering av farliga kemikalier, varningspåskrifter på dem och skyddsinformationsblad rörande dem

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) beslutat:

Hälsofarliga ämnen, blandningar och kemikalier
1 §

För ämne används i detta beslut benämningen kemikalie, som avser såväl grundämnen, föreningar och blandningar av dessa som industriellt tillverkade produkter eller naturprodukter.

Med hälsofarligt ämne avses en farlig kemikalie, som kan orsaka risk eller men för hälsan, och även en kemikalie, som orsakar risk på grund av att den är brännbar eller explosiv.

Tillämpningsområde
2 §

Detta beslut tillämpas på den som tillverkar, importerar eller annars överlåter en hälsofarlig ämne samt på arbetsgivaren.

Detta beslut gäller klassificering av farliga kemikalier, varningspåskrifter på dem och skyddsinformationsblad rörande dem.

Detta beslut tillämpas inte:

1) på läkemedelspreparat som avses i läkemedelslagen;

2) på alkoholdrycker eller etylalkoholprodukter avsedda för tekniskt bruk, om inte andra farliga ämnen ingår i dem;

3) på explosiva varor eller pyrotekniska varor som är färdiga för användning; eller

4) på radioaktiva ämnen på grund av deras radioaktiva egenskap.

Utöver detta beslut skall beaktas vad som i kemikalieförordningen (620/90) stadgas om klassificering av farliga kemikalier, påskrifter på dem och skyddsinformationsbladen rörande dem.

Egenskaper hos farliga kemikalier
3 §

Kemikalier anses vara hälsofarliga, om de

1) till följd av direkt, upprepad eller långvarig exponering orsakar toxicitet,

2) är frätande eller irriterande,

3) är allergena,

4) är cancerframkallande,

5) inverkar menligt på fortplantningen och

6) medför risk för genetiska skador.

Kemikalier anses vara brand- och explosionsfarliga, om de är

1) antändliga,

2) oxiderande och

3) explosiva.

Även andra egenskaper hos kemikalier anses farliga, om de kan orsaka men för människors hälsa.

Utöver vad som föreskrivs i detta beslut skall i fråga om farliga egenskaper hos kemikalier beaktas vad som stadgas i kemikalieförordningen.

Klassificering av farliga kemikalier
4 §

Kemikalier klassificeras på grund av sina farliga egenskaper och styrkan hos dessa egenskaper som

1) mycket giftiga, om de vid inandning, vid förtäring eller via huden kan orsaka mycket allvarliga men för hälsan eller dödsfall,

2) giftiga, om de vid inandning, vid förtäring eller via huden kan orsaka allvarliga men för hälsan eller dödsfall,

3) vådliga, om de vid inandning, vid förtäring eller via huden kan orsaka men för hälsan,

4) frätande, om de kan förstöra levande vävnad vid kontakt därmed,

5) irriterande, om de kan orsaka inflammation vid direkt, upprepad eller långvarig kontakt med hud eller slemhinnor,

6) allergena, om de vid inandning eller via huden kan orsaka en reaktion hos immunsystemet (allergi) så att samma kemikalier vid ny exponering orsakar typiska skadeverkningar,

7) cancerframkallande, om de vid inandning, vid förtäring eller via huden kan orsaka cancer eller öka förekomsten därav,

8) skadliga på grund av risk för genetiska förändringar, om de vid inandning, vid förtäring eller via huden kan orsaka en ärftlig genetisk skada (mutation) eller öka förekomsten därav,

9) farliga för fortplantningen, om de vid inandning, vid förtäring eller via huden kan orsaka icke-ärftliga skadeverkningar eller öka förekomsten av dessa hos avkomman eller försvaga mäns eller kvinnors fortplantningsfunktioner eller fortplantningsförmåga,

10) explosiva, om de kan explodera under inverkan av en låga eller vid uppvärmning eller om de är mycket känsliga för stötar eller friktion,

11) oxiderande, om de tillsammans med andra, särskilt antändliga kemikalier, kan orsaka en reaktion som kraftigt frigör värme,

12) mycket lättantändliga, om de har en mycket låg flampunkt och låg kokpunkt,

13) lättantändliga,

a) om de kan bli upphettade och är självantändliga i luft i omgivningens temperatur utan energi tillförsel, eller

b) om kemikalier i fast tillstånd omedelbart kan antändas efter kortvarig kontakt med antändningskällan och om de fortsätter att brinna efter det att antändningskällan har avlägsnats, eller

c) om kemikalier i flytande tillstånd har en mycket låg flampunkt eller

d) om de under inverkan av vatten eller fuktig luft bildar farliga mängder lättantändliga gaser,

14) antändliga, om kemikalier i flytande tillstånd har en låg flampunkt.

Om klassificeringen av miljöfarliga kemikalier stadgas i kemikalieförordningen.

Klassificeringsmetod
5 §

Hälsofarliga kemikalier skall klassificeras på basis av erfarenhetsmässiga kunskaper, undersökningar med försöksdjur eller andra forskningsresultat. Tillförlitliga erfarenhetsmässiga kunskaper anses som den primära klassificeringsgrunden.

En blandning, som innehåller hälsofarliga ämnen, kan även klassificeras enligt egenskaperna hos och mängderna av de farliga ämnen som ingår i dem, om blandningens egenskaper inte har undersökts för bestämmande av klassificeringen och påskrifterna.

Brand- och explosionsfarliga kemikalier skall klassificeras på basis av resultaten av undersökningar rörande kemikaliernas fysikalisk-kemiska egenskaper, om dessa egenskaper inte är tillräckligt kända av erfarenhet.

Om de ämnen som ingår i en blandning förstärker eller försvagar varandras verkan, skall detta beaktas när klassificeringen och påskrifterna bestäms.

Klassificerings- och märkningsskyldighet
6 §

Arbetsministeriet fastställer en förteckning över de vanligaste farliga ämnena samt klassificeringen av dem och varningspåskrifterna på dem.

Om en farlig kemikalie inte har klassificerats i förteckningar över de vanligaste ämnena och om myndigheterna i ett enskilt fall inte har klassificerat kemikalien skall den som tillverkar, importerar eller annars överlåter kemikalien bestämma klassificeringen av ämnet och varningspåskrifterna på den i enlighet med detta beslut.

Om det med stöd av tillförlitliga uppgifter kan bevisas att den klassificering och de varningspåskrifter som bestämts för ett ämne i arbetsministeriets beslut inte längre motsvarar den nyaste tillgängliga informationen om ämnets egenskaper, kan den som tillverkar, importerar eller annars överlåter den farliga kemikalien hos arbetarskyddsstyrelsen ansöka om undantag från de påskrifter som bestämts i ministeriets beslut. Härvid skall den som tillverkar, importerar eller annars överlåter kemikalien tillställa arbetarskyddsstyrelsen de handlingar på vilka klassificering och varningspåskrifter grundar sig.

Varningspåskrifter
7 §

Som varningspåskrifter används en varningssymbol, som motsvarar klassificeringen av farliga kemikalier, och varningssymbolens namn, riskfraserna (R-fraserna), som preciserar den fara varningssymbolen anger, och skyddsfraserna (S-fraserna), som ger anvisningar om en säker användning av kemikalien.

Varningssymbolerna och namnen på dem anges i standarden SFS 4150.

Risk- och skyddsfraserna bestäms genom arbetsministeriets beslut.

Sönderdelnings- och reaktionsprodukter
8 §

De farliga sönderdelnings- eller reaktionsprodukter som uppstår vid kemikaliehantering skall beaktas vid valet av risk- och skyddsfraserna.

Märkning av emballaget
9 §

Den som tillverkar, importerar eller annars överlåter en farlig kemikalie skall se till att emballagen till den farliga kemikalien har märkts i enlighet med detta beslut.

Emballagen till en farlig kemikalie skall märkas i enlighet med detta beslut i samband med tillverkningen, importen eller förpackandet, dock senast innan den farliga kemikalien överlåts eller tas i bruk.

Förnyad märkning
10 §

En påskrift på emballaget till en farlig kemikalie får inte avlägsnas eller skadas. Om påskriften på emballaget har blivit otydlig eller emballaget har bytts, skall den som överlåter kemikalien eller arbetsgivaren se till att emballaget förses med en påskrift som motsvarar den ursprungliga.

Oförpackade kemikalier
11 §

Då en farlig kemikalie överlåts oförpackad, skall den som överlåter kemikalien lämna mottagaren uppgifter som motsvarar påskrifterna på emballaget. Arbetsgivaren skall härvid hålla uppgifter motsvarande påskrifterna synliga på ett lämpligt ställe på den plats där den farliga kemikalien lagras och används.

Om en oförpackad kemikalie överlåts direkt till en användningsanläggning, skall arbetsgivaren märka den plats där användningsanläggningen fylls på och den plats där kemikalien används i anslutning till anläggningen.

Undantag från märkningsskyldigheten
12 §

Påskrifter enligt detta beslut behöver inte göras

1) på förpackningar i vilka små mängder av en farlig kemikalie förvaras tillfälligt, om inte särskilda skäl förutsätter att påskrifter görs,

2) när en kemikalie överlåts för export,

3) på förpackningar som används endast för transport av farliga kemikalier, förutsatt att kemikalieförpackningarna har märkts i enlighet med de stadganden och bestämmelser som gäller transport av farliga ämnen eller

4) på kosmetiska preparat, om de har märkts på det sätt som stadgas särskilt om märkning av kosmetiska preparat och om arbetsministeriet inte förordnar annorlunda.

Om påskrifter på cisterner som innehåller farliga ämnen bestäms särskilt genom statsrådets beslut.

Farligt kemikalieavfall skall märkas på det sätt som därom bestäms genom arbetsministeriets beslut.

I fråga om påskrifter på aerosoler gäller dessutom vad som därom stadgas särskilt.

Andra påskrifter
13 §

Om en kemikalieförpackning har försetts med varningspåskrifter enligt något annat märkningssystem, och om deras innehåll helt eller delvis motsvarar varningspåskrifterna enligt detta beslut, kan påskrifterna enligt detta system utelämnas till den del påskrifternas informationsvärde är detsamma.

Påskrifter på emballage
14 §

En farlig kemikalie får inte överlåtas, om dess emballage inte har försetts med följande påskrifter:

1) kemikaliens handelsnamn,

2) den finländska tillverkarens eller importörens namn, adress och telefonnummer,

3) de kemiska namnen på och mängderna av de farliga ämnena i preparatet, angivna i viktprocent,

4) varningspåskrifter, samt

5) kemikaliemängden i förpackningen.

Påskrifterna skall vara finsk- och svenskspråkiga och väl synliga samt permanent fästa på emballaget eller tryckta på detta.

På ett kemikalie-emballag får inte användas uttrycken 'giftfri' eller 'oskadlig' eller någon annan påskrift, som avser att kemikalien inte är farlig.

Kemikaliers emballage
15 §

Kemikalier får inte överlåtas i ett sådant emballage som inte motsvarar kraven enligt detta beslut.

Emballaget till kemikalier skall vara tätt och vid behov gå att tillsluta tätt samt det skall tåla den belastning som normal användning och förvaringsförhållandena medför. Emballaget eller förslutningen får inte reagera med kemikalierna så att detta kan förorsaka risk.

Farliga kemikalier får inte överlåtas eller förvaras i förpackningar, som kan förväxlas med livsmedelsförpackningar, med förpackningar för alkoholdrycker eller andra produkter avsedda för förtäring eller med läkemedelsförpackningar, eller i förpackningar som kan föranleda missuppfattningar om kemikaliens användningssyfte.

Skyldighet att utarbeta och överlämna ett skyddsinformationsblad
16 §

Den som tillverkar eller importerar eller annars överlåter kemikalien skall utarbeta ett skyddsinformationsblad angående en farlig kemikalie. Skyddsinformationsbladet skall ges till den som tar emot kemikalien i samband med den första överlåtelsen och alltid då mottagaren särskilt ber om ett sådant.

Angående en kemikalie skall utarbetas ett nytt skyddsinformationsblad, såvida uppgifterna om kemikaliens farliga egenskaper eller andra upplysningar i informationsbladet väsentligt förändras.

Kopior av skyddsinformationsbladet skall sändas till arbetarskyddsstyrelsen.

Skyddsinformationsbladets innehåll
17 §

I skyddsinformationsbladet skall lämnas följande uppgifter:

1) identifikationsuppgifter om kemikalien och tillverkaren eller importören,

2) klassificeringsuppgifter om och varningspåskrifter på kemikalien,

3) uppgifter om de i kemikalien ingående farliga ämnena, och mängderna av dessa på det sätt som föreskrivs närmare,

4) uppgifter om kemikaliens fysikaliska och kemiska egenskaper,

5) uppgifter om kemikaliens och de i kemikalien ingående ämnenas farliga egenskaper samt kemikaliens farlighet för hälsan,

6) uppgifter om kemikaliens brand- och explosionsfarlighet,

7) andra egenskaper hos kemikalien som orsakar fara och verkningar i användningsförhållandena, samt

8) sådana uppgifter som en säker hantering av kemikalien förutsätter i fråga om kemikaliens farlighet för miljön, anvisningar om upplagring, användning, oskadliggörande, hantering som avfall och första hjälp samt anvisningar med tanke på brand och en kemikalieolycka.

Arbetarskyddsstyrelsen fastställer en blankett för skyddsinformationsbladet och anvisningar för ifyllande av den.

Utöver detta beslut skall det som stadgas om skyddsinformationsblad i kemikalieförordningen beaktas.

Undantag från skyldigheten att insända ett skyddsinformationsblad
18 §

Ett skyddsinformationsblad behöver inte insändas

1) vid överlåtelse av så små mängder av en kemikalie att detta inte kan antas innebära någon risk eller

2) vid minutförsäljning av kemikalier som märkts i enlighet med 14 §. Tillverkaren, importören eller någon annan överlåtare skall dock sända skyddsinformationsbladet till minuthandeln.

Om skyddsinformationsbladet för farligt avfall bestäms särskilt genom arbetarskyddsstyrelsens beslut.

Granskning och registrering av skyddsinformationsblad
19 §

Av varje skyddsinformationsblad skall sändas två kopior till arbetarskyddsstyrelsen för granskning innan kemikalien överlåts.

Arbetarskyddsstyrelsen skall granska att innehållet i skyddsinformationsbladet motsvarar de krav som ställs i 17 §.

Arbetarskyddsstyrelsen för in uppgifterna ur skyddsinformationsbladet i registret över kemiska produkter.

Uppgifter som skall tillställas myndigheterna för avgörande av klassificeringen, påskrifterna och innehållet i skyddsinformationsbladet
20 §

Om det i enskilda fall är oklart om en kemikalie skall klassificeras och märkas i enlighet med detta beslut, avgör arbetarskyddsstyrelsen saken efter att ha hört medicinalstyrelsen eller tekniska kontrollcentralen.

Arbetarskyddsstyrelsen kan med tanke på avgörandet bestämma att den som tillverkar eller importerar kemikalien skall lämna

1) uppgifter om kemikaliens sammansättning med komponenternas kemiska internationellt kända namn, komponenternas CAS-nummer och komponentmängderna i blandningen samt

2) uppgifter om kemikaliens egenskaper.

Om ett avgörande enligt 1 mom. förutsätter laboratorieundersökningar av kemikaliens sammansättning eller dess tekniska egenskaper eller andra tekniska undersökningar, kan arbetarskyddsstyrelsen förplikta den som tillverkar eller importerar kemikalien att låta utföra undersökningarna i fråga i något laboratorium eller någon inrättning som godkänts av arbetarskyddsstyrelsen.

Om det i fråga om skyddsinformationsbladets innehåll är oklart om det motsvarar kraven enligt 17 §, kan arbetarskyddsstyrelsen likaså använda det förfarande som avses i 1 mom. för sakens avgörande.

Bruksanvisningar
21 §

Emballaget till kemikalier skall förses med tillräckliga bruksanvisningar.

Om användningen av en kemikalie för ett känt användningsändamål förutsätter särskilda säkerhetsåtgärder, skall den som överlåter kemikalien ge mottagaren detaljerade bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter. De skall antecknas på kemikaliens emballage eller tas in i skyddsinformationsbladet eller i en bilaga till det.

Arbetsgivarens skyldigheter Påskrifter på emballage och skyddsinformationsblad
22 §

Arbetsgivaren skall försäkra sig om att emballagen till farliga kemikalier vid mottagandet är märkta i enlighet med detta beslut och att ett behörigt skyddsinformationsblad rörande kemikalien har tillställts arbetsplatsen.

Förvaring av skyddsinformationsblad och förteckning över de kemikalier som används på arbetsplatsen
23 §

Arbetsgivaren skall förvara skyddsinformationsbladen på arbetsplatsen ordnade och arkiverade.

I arkivet skall finnas tillgänglig en alfabetisk förteckning över de kemikalier som används på arbetsplatsen, ordnad enligt deras handelsnamn. I förteckningen skall antecknas uppgifterna om klassificering av kemikalien och för vilka kemikaliers vidkommande ett skyddsinformationsblad har utarbetats.

Förteckningen skall uppdateras och den skall förnyas minst en gång om året.

När kemikalieöverlåtaren sänder ett nytt skyddsinformationsblad, skall det föråldrade skyddsinformationsbladet avlägsnas ur arkivet, då det har blivit obehövligt.

Skyddsinformationsbladen och förteckningen över de kemikalier som används på arbetsplatsen skall förvaras på arbetsplatsen så att arbetstagarna har möjlighet att se dem. Kopior av skyddsinformationsbladen och förteckningen skall tillställas arbetarskyddsfullmäktigen på arbetsplatsen.

Undervisning och anvisningar
24 §

Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna den undervisning och handledning som skyddsinformationsbladen, påskrifterna på emballagen och bruksanvisningarna förutsätter för en säker användning och hantering av kemikalier.

Om den som överlåter en kemikalie har tillställt arbetsgivaren detaljerade bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter, skall arbetsgivaren innan arbetet inleds försäkra sig om att arbetstagaren har tillägnat sig de givna anvisningarna och föreskrifterna.

Undantag
25 §

Arbetarskyddsstyrelsen kan av särskilda skäl på villkor som den bestämmer särskilt för varje bransch eller kemikalie medge rätt till avvikelser beträffande påskrifterna och skyddsinformationsbladen enligt detta beslut, om arbetstagarnas säkerhet inte äventyras på grund härav.

Arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå kan av särskilda skäl ge en enskild arbetsplats rätt till undantag beträffande påskrifterna på kemikaliers emballage och märkningen av upplags- och användningsplatser, om arbetstagarnas säkerhet inte äventyras på grund därav.

Närmare föreskrifter
26 §

Arbetsministeriet meddelar föreskrifter om grunderna för klassificering av kemikalier och om valet av varningspåskrifter. Arbetsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av detta beslut.

27 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1990.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut om ett identifikations- och märkningssystem för hälsofarliga ämnen dock så, att stadganden som utfärdats med stöd av det förblir i kraft till dess att annat förordnas genom arbetsministeriets beslut.

Helsingfors den 26 juli 1990

Arbetsminister
Matti Puhakka

Överinspektör
Matti Kajantie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.