654/1990

Given i Helsingfors den 16 juli 1990

Lag om ändring av förköpslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i förköpslagen av den 5 augusti 1977 (608/77) 1 § 2 och 4 mom.,

av dessa lagrum 4 mom. sådant det lyder i lag av den 9 december 1988 (1063/88),

ändras 1 § 1 mom., 5 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. samt 19 §,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 23 mars 1989 (289/89), samt

fogas till lagen en ny 21 a § som följer:

1 §

Kommunen har förköpsrätt vid köp som gäller fastigheter i kommunen.


5 §

Förköpsrätt föreligger icke, om

1) fastigheten eller, när med samma överlåtelsebrev eller annars genom överlåtelser vilka skall anses som ett och samma köp säljs fastigheter, dessa tillsammans omfattar en areal av 5 000 kvadratmeter eller mindre;


Vid beräkning av den areal som avses i 1 mom. 1 punkten beaktas även fastighetsköp som under de två senaste åren har slutits i samma kommun mellan samma köpare och samma säljare samt köp i vilka överlåtaren av fastigheten eller mottagaren är en sammanslutning av vilken köparen eller säljaren äger mer än hälften. Vid beräkningen beaktas också köp i vilka en fastighet genom tredje man har övergått från samma säljare till samma köpare.


19 §

Lagfart får inte beviljas på fastighetsköp, och den tid inom vilken köparen är skyldig att söka lagfart börjar inte heller löpa före utgången av den tid som i 9 § 1 mom. anges för utnyttjande av förköpsrätten eller, om kommunen har beslutat utnyttja sin förköpsrätt, förrän det genom ett utslag som vunnit laga kraft har avgjorts att kommunen inte har en sådan rätt.

Vad som sägs i 1 mom. skall inte iakttas när det är fråga om ett fastighetsköp enligt 5 § 1 mom. 2-4 punkten eller om ett fastighetsköp vid vilket kommunen enligt ett intyg som den har utfärdat inte utnyttjar sin förköpsrätt.

21 a §

Om ett avtalsvillkor har bestämts eller någon annan åtgärd vidtagits i uppenbar avsikt att undvika att förköpsrätten utnyttjas, kan en domstol som nämns i 18 § på yrkande av kommunen besluta att villkoret eller åtgärden inte binder kommunen eller inte utgör hinder för att förköpsrätten utnyttjas. Talan skall väckas inom tre månader efter det överlåtelsebrevet för fastigheten har bestyrkts. Den tid som i 9 § 1 mom. stadgas för utnyttjande av förköpsrätten börjar löpa först då avgörandet i saken har vunnit laga kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1990.

På fastighetsköp som har ingåtts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas tidigare gällande stadganden.

Regeringens proposition 104/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 12/90
Stora utsk. bet. 70/90

Helsingfors den 16 juli 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.