651/1990

Given i Helsingfors den 16 juli 1990

Lag om ändring av lagen om bostadsproduktion

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § 1 mom. lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion (247/66), sådant det lyder i lag av den 25 januari 1982 (81/82), en ny 8 punkt och till lagen en ny 16 §, i stället för den 16 § som har upphävts genom sistnämnda lag, som följer:

6 §

Bostadslån kan beviljas:


8) kommun eller kommunalförbund för ett aktiebolag som är i kommunens eller kommunalförbundets faktiska ägo, av statsrådet utsett samfund som på sociala grunder bedriver uthyrning av bostäder eller produktion och underhåll av bostäder eller för byggande av bostadsrättshus som avses i lagen om bostadsrättsbostäder (650/90) och som ett sådant samfund bygger ensamt eller tillsammans med en kommun eller ett kommunalförbund eller något annat i denna punkt angivet samfund.


16 §

Vad denna lag stadgar om bostadslån som beviljas för byggande av hyreshus tillämpas med undantag av 5, 15, 15 a, 15 c, 15 e, 15 f och 15 j §§ även på lån som beviljas för byggande av bostadsrättshus, dock så att bostadslån kan beviljas för högst 90 procent av bostadsrättshusets enligt 7 § 1 mom. fastställda anskaffningsvärde.

Överlåts ett bostadsrättshus som nämns i 6 § 1 mom. 8 punkten till en mottagare som avses i 47 § lagen om bostadsrättsbostäder, får statskontoret överföra det bostadslån som har beviljats för byggandet av bostadsrättshuset på mottagaren.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 59/90
Andra lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 77/90

Helsingfors den 16 juli 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.