646/1990

Given i Helsingfors den 16 juli 1990

Förordning om avgifter till licensverket

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

För licensverkets expeditioner skall följande avgifter erläggas:

1) För beslut varigenom export- eller importlicens beviljats eller licensvillkor ändrats, på grund av varans värde enligt följande:

Varans värde mk avgift mk
- 10 000 50
över 10 000- 100 000 250
över 100 000- 1 000 000 500
över 1 000 000-10 000 000 700
över 10 000 000- 1 000
2) För beslut varigenom giltighetstiden för export- eller importlicens har förlängts på basis av ansökan som gjorts under den tid licensen varit i kraft 50
3) För beslut som gäller intyg över att varan blir i landet och för exportintyg 100
4) För beslut som gäller övervakningslicens 50
5) För beslut varigenom ansökan om export- eller importlicens har förkastats 50
6) För behandling av ansökan eller återkallelse eller för att de skall lämnas oundersökta 50
7) För förhandsutlåtande över ansökan som gäller import eller export för vardera 300
2 §

För licensverkets övriga än i 1 § nämnda prestationer, såsom licensverkets publikationer, därtill hörande prenumerationer, för handlingar som framställs periodiskt med hjälp av automatisk databehandling samt för licensverkets blanketter påföres avgift särskilt för varje prestation, motsvarande de totala kostnader framställandet av prestationer medfört staten, dvs. prestationens självkostnadspris.

De arbets-, apparatur- och andra kostnader som ingår i självkostnadspriset beräknas enligt följande:

1) Arbetskostnaderna beräknas så att den arbetstid som gått åt för producerandet av prestationen och arbetets kvalitet beaktas. Arbetskostnaderna per timme erhålls genom att månadslönen jämte de regelmässiga tilläggen för en person som följer arbetstiden vid ett ämbetsverk divideras med talet 150 och genom att det tal som erhålls ökas med 68 procent.

2) Apparaturkostnader beräknas genom att timpriset för apparaturen multipliceras med den tid apparaturen används för att producera ifrågavarande prestation samt genom att andra direkta kostnader för användningen av apparaturen beaktas. Timpriset för apparaturen erhålls genom att månadshyran för hyrd apparatur eller den kalkylerade månadshyran för köpt apparatur divideras med det antal timmar apparaturen i medeltal används per månad.

3) Övriga kostnader. Av licensverket verkställda betalningar för sådana till utförandet av prestationen hörande tjänster, som licensverket köpt hos andra, för anskaffningar som gjorts för prestationen samt för resekostnader beaktas separat till fullt belopp.

Såsom i 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) avsedda indirekta kostnader debiteras ett belopp som är 50 procent av de enligt punkt 1 beräknade arbetskostnaderna.

3 §

Den avgift som enligt 1 § skall uppbäras för en expedition skall antecknas i expeditionen. Om expeditionen skall ges avgiftsfritt skall i den göras en anteckning om detta.

4 §

Statliga inrättningar och verk jämte övriga myndigheter, dock ej statens affärsverk, är befriade från i denna förordning avsedda avgifter.

5 §

Den avgift som den betalningsskyldige skall betala uppbärs sedan prestationen har blivit klar i samband med överlåtelsen av expeditionen eller någon annan handling per postförskott eller med en separat faktura. Då avgiften uppbärs per faktura skall den betalas inom två veckor från den tidpunkt då den betalningsskyldige har fått fakturan. En faktura som sänts per post anses ha kommit till den betalningsskyldige den sjunde dagen efter den då fakturan getts till posten för vidarebefordran. Förfallodagen skall antecknas på fakturan. Den betalningsskyldige kan också på förhand betala den avgift som tillkommer staten.

Om den betalningsskyldige inte betalar den avgift han har ålagts inom den tid som stadgas i 5 § eller om han låter bli att lösa ut postförskottet uppbärs en årlig dröjsmålsränta på 16 procent, dock minst 25 mark.

6 §

De avgifter som avses i denna förordning får indrivas utan dom eller utslag i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

7 §

Genom denna förordning upphävs förordningen den 17 december 1982 (978/82) om avgifter till licensverket jämte däri senare gjorda ändringar.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

Helsingfors den 16 juli 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.