636/1990

Utfärdat i Helsingfors den 28 juni 1990

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kestilä och Vaala kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Gränsen mellan Kestilä och Vaala kommuner ändras som följer:

1. Gränsen som går genom lägenheterna Iikka 11:33 och Ylitalo 11:25 i Kestilä by i Kestilä kommun ändras så att den nya gränsen börjar vid röse nr 2204 som är beläget vid kommungränsen mellan lägenheten Iikka 11:33 och lägenheten Sikosaari 25:20 i Veneheitto by i Vaala kommun och går längs den yttre, på nordöstra sidan av den nuvarande kommungränsen belägna gränsen av det område som bildas av lägenheterna Iikka 11:33, Ylitalo 11:25 och Sikosaari 27:9 i Kestilä by i Kestilä kommun till röse nr 2213 vid kommungränsen, mellan lägenheten Ylitalo 11:25 och lägenheten Kaarre 25:17 i Veneheitto by i Vaala kommun.

2. Gränsen som går genom lägenheterna Ylisuvanto 1:45, Ylisuvanto 1:52 och Ylitalo 11:25 i Kestilä by i Kestilä kommun ändras så att den nya gränsen börjar vid röse nr 2255 som är beläget vid kommungränsen mellan lägenheterna Ylisuvanto 1:45 och Tuuliala 11:36 i Kestilä by i Kestilä kommun och går mot sydväst om förra kommungränsen i riktning med den linje som bestäms av ovan nämnda röse och röse nr 2263 till mitten av Neittävänjoki. Härifrån går gränsen österut längs älvens mittlinje över förra kommungränsen mot dess nordöstra sida till en punkt som bestäms av skärningen mellan den raka linje som bestäms av rösena nr 2513 och 3 vid gränsen mellan lägenheterna Ylisuvanto 1:52 och Kaitaranta 1:23 i Kestilä by i Kestilä kommun och älvens mittlinje. Från denna punkt går gränsen till ovan nämnda röse nr 3 och fortsätter först längs gränsen mellan lägenheten Ylisuvanto 1:52 och lägenheten Lisä-Sillankorva 25:18 i Veneheitto by i Vaala kommun och sedan längs gränsen mellan lägenheterna Ylitalo 11:25 och Lisä-Sillankorva 25:18 till röse nr 2495 vid kommungränsen mellan de sistnämnda lägenheterna.

3. Gränsen som går genom lägenheterna Keskitalo 9:19, Kallioneva 9:22, Sillankorva 9:6, Sepäntalo 9:34, Suojala 9:24 och Ylileiviskä 11:42 i Kestilä by i Kestilä kommun ändras så att den nya gränsen börjar vid röse nr 2475 som i den karta som ansluter sig till storskifteskomplettering nr 244, som fastställdes den 13 april 1866, märkts ut vid kommungränsen, mellan lägenheten Keskitalo 9:19 samt lägenheterna Kalliokaarre 25:16 och Kallioahde 25:22 i Veneheitto by i Vaala kommun och går längs den yttre, nordost om den nuvarande kommungränsen belägna gränsen av det område som bildas av lägenheterna Keskitalo 9:19, Kallioneva 9:22, Sillankorva 9:6, Sepänkallio 9:33, Ylitalo 11:25, Iikka 11:33, Ylileiviskä 11:42, Leiviskä 10:17, Alaleiviskä 10:7, Lehtoneva 11:11, Tasala 10:5, Nevala 10:6, Arola 10:18, Heikkilä 10:19 och Suojala 9:24 i Kestilä by i Kestilä kommun till röse nr 2454 som på ovan nämnda karta märkts ut vid kommungränsen, mellan lägenheten Ylileiviskä 11:42 och lägenheten Tervo 27:5 i Veneheitto by i Vaala kommun.

4. Gränsen som går genom lägenheterna Yli-Tervo 27:2, Tervo 27:5, Pajula 27:4 och Lehto II 27:9 i Veneheitto by i Vaala kommun och längs östra rån av lägenheten Lepikko 24:7 i samma by ändras så att den nya gränsen börjar vid röse nr 2877 som i den karta som ansluter sig till storskiftesförrättning nr 326, som registrerats den 21 april 1868, märkts ut vid kommungränsen, mellan lägenheten Lepikko 24:7 och lägenheten Kärppälä 7:13 i Kestilä by i Kestilä kommun och går längs den yttre, väster om den nuvarande kommungränsen belägna gränsen av det område som bildas av lägenheterna Lepikko 24:7, Leppiaro 24:6, Yli-Tervo 27:2, Lehto II 27:9 och Pajula 27:4, till röse nr 2883 som på sagda karta märkts ut vid kommungränsen mellan lägenheterna Pajula 27:4, Tervo 27:5 och Ylileiviskä 11:42 i Kestilä by i Kestilä kommun där den fortsätter längs den yttre, väster om den nuvarande kommungränsen belägna gränsen av det område som bildas av lägenheterna Tervo 27:5 och Yli-Tervo 27:2 till röse nr 2885 som på ovan nämnda karta har märkts ut vid kommungränsen, mellan lägenheten Yli-Tervo 27:2 och lägenheten Ylitalo 11:25 i Kestilä by i Kestilä kommun.

5. Gränsen som går genom lägenheterna Rajala 24:2 och Lehto 24:9 i Veneheitto by i Vaala kommun ändras så att den nya gränsen börjar vid röse nr 187 som i den karta som ansluter sig till storskiftesförrättning nr 326, som införts i jordregistret den 21 april 1868, märkts ut vid kommungränsen, mellan lägenheten Lehto 24:9 och lägenheten Välitalo 11:15 i Kestilä by i Kestilä kommun och går vidare längs den yttre, sydväst om den nuvarande kommungränsen belägna gränsen av det område som bildas av ovan nämnda lägenheter till röse nr 5 som på sagda karta märkts ut vid kommungränsen, mellan lägenheten Lehto 24:9 och lägenheten Järvenräme 7:36 i Kestilä by i Kestilä kommun.

6. Gränsen som går genom lägenheten Navettarimpi 24:8 i Veneheitto by i Vaala kommun ändras så att den nya gränsen börjar vid röse nr 193 som i den karta som ansluter sig till storskiftesförrättning nr 326, som införts i jordregistret den 21 april 1868, märkts ut vid kommungränsen, mellan ovan nämnda lägenhet och lägenheten Navettakangas 56:4 i Mulkua by i Kestilä kommun, och går längs den yttre, sydväst om den nuvarande kommungränsen belägna gränsen av det område som bildas av lägenheterna Navettarimpi 24:8 och Lepikko 24:7 till röse nr 2745 som på sagda karta märkts ut vid kommungränsen, mellan lägenheten Navettarimpi 24:8 samt lägenheten Navettasuo 56:1 i Mulkua by i Kestilä kommun och det samfällda området 878:9 i Kestilä by i Kestilä kommun.

7. Gränsen som går genom det samfällda området 878:4 för lägenheten Alirahikkala 76 i Mulkua by i Kestilä kommun och hemman nr 5 i Veneheitto by i Vaala kommun ändras så att den nya gränsen börjar vid den punkt där gränsen mot ovan nämnda lägenhets samfällda område och lägenheten Vesala 21:18 i Mulkua by i Kestilä kommun går mellan rösena nr 1807 och nr 1808 och möter kommungränsen, och fortsätter längs lägenhetens Alirahikkala 76 rå norr om den förra kommungränsen, till röse nr 194 som är beläget vid kommungränsen, mellan ovan nämnda lägenheter och samfällda område. Den nya kommungränsen börjar på nytt vid röse nr 1801 som är beläget vid kommungränsen, mellan lägenheten Alirahikkala 76 och ovan nämnda samfällda område, och går längs lägenhetens Alirahikkala 76 rå norr om förra kommungränsen, till den punkt där gränsen mot sagda samfällda område går mellan rösena nr 1804 och nr 1799 och möter kommungränsen, där den fortsätter längs ovan nämnda samfällda områdes rå söder om den förra kommungränsen till röse nr 167a som är beläget vid kommungränsen och hör till lägenheten Halsila 96:2 i Kestilä by i Kestilä kommun.

2 §

Från Kestilä kommun till Vaala kommun överförs följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1. från Veneheitto by lägenheten Leppiaro 24:6 i sin helhet samt en del av lägenheterna Rajala 24:2, Lepikko 24:7, Navettarimpi 24:8, Lehto 24:9, Yli-Tervo 27:2, Pajula 27:4, Tervo 27:5 och Lehto II 27:9;

2. från Kestilä by en del av lägenheten Ylisuvanto 1:45; samt

3. en del av Kestilä skifteslags samfällda vattenområde i Neittävänjoki, en del av det samfällda området 878:4 för hemman nr 5 i Veneheitto by och de allmänna områden som är belägna inom ovan nämnda lägenheters och lägenhetsdelars områden.

3 §

Från Vaala kommun till Kestilä kommun överförs följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1. från Kestilä by lägenheterna Lehtoneva 11:11 och Sikosaari 27:9 i sin helhet samt en del av lägenheterna Ylisuvanto 1:52, Sillankorva 9:6, Keskitalo 9:19, Kallioneva 9:22, Suojala 9:24, Sepänkallio 9:33, Sepäntalo 9:34, Tasala 10:5, Nevala 10:6, Alaleiviskä 10:7, Leiviskä 10:17, Arola 10:18, Heikkilä 10:19, Ylitalo 11:25, Iikka 11:33 och Ylileiviskä 11:42;

2. från Mulkua by en del av lägenheten Alirahikkala 76; samt

3. en del av Kestilä skifteslags samfällda vattenområde i Neittävänjoki och Veneoja.

4 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 28 juni 1990

Minister
Toivo T. Pohjala

Tf. yngre regeringssekreterare
Päivi Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.